Rok 2013
Data ogłoszenia Tytuł Aktualne
2013/12/31   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   Nie 
2013/12/20   OBWIESZCZENIE Starosty Gryfińskiego o wydaniu decyzji nr 1/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmująca „budowę drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 31 (ul. Pomorska) ze strefą przemysłową, wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia”.    Nie 
2013/12/11   OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o zakończeniu prac nad projektami planów zadań ochronnych dla 9 obszarów Natura 2000 i rozpoczęciu konsultacji społecznych opracowanych projektów dokumentów dla obszarów.   Nie 
2013/12/09   OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o zakończeniu prac nad projektami planów zadań ochronnych dla 8 obszarów Natura 2000 i rozpoczęciu konsultacji społecznych opracowanych projektów dokumentów dla obszarów.   Nie 
2013/12/04   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn."Organizacja wieczornicy historycznej"   Nie 
2013/12/04   OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi DP 1356Z Gryfino - Linie na odcinku od ul. Armii Krajowej w Gryfinie przez miejscowość Borzym i Dołgie w kierunku miejscowości Linie do przebudowanego odcinka tej drogi przed wiaduktem nad drogą S3   Nie 
2013/11/25   OBWIESZCZENIE STAROSTY GRYFIŃSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: „budowę drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 31 (ul. Pomorska) ze strefą przemysłową, wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia”.   Nie 
2013/11/22   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn."Promocja zdrowia w ramach zapobiegania cukrzycy"   Nie 
2013/11/22   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn."Organizacja spotkania wigilijnego dla osób ubogich, samotnych i bezdomnych z terenu miasta i gminy Gryfino:   Nie 
2013/11/15   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino   Nie 
2013/11/06   OBWIESZCZENIE Urzędu Miasta i Gminy Gryfino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie istniejących wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Odry.   Nie 
2013/11/05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino podaje do publicznej wiadomości wykaz miejsc w mieście Gryfino przeznaczonych pod sprzedaż choinek, ryb i innego asortymentu świątecznego w dniach: od 13 do 23 grudnia 2013 r.    Nie 
2013/11/04   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014".    Nie 
2013/10/28   Komunikat w sprawie "Modernizacji linii kolejowej Nr 273 na odcinku Dolna Odra - Szczecin Podjuchy tor Nr 1 i 2"   Nie 
2013/10/16   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja Świeta Kolejarza"   Nie 
2013/10/01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o miejscu i terminie sprzedaży kwiatów i innych akcesoriów, związanych z Dniem Wszystkich Świętych na gruntach gminnych   Nie 
2013/09/30   OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Szczecin o ustaleniu inwestycji celu publicznego    Nie 
2013/09/10   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscwego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych: Żabnica, Czepino, Nr 1 miasta Gryfino, Międzyodrze.   Nie 
2013/09/09   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Obchody X Światowego Dnia Sybiraka"   Nie 
2013/09/03   OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie - działki nr 125/3, 125/4 i 125/5 w obrębie 5 miasta Gryfino   Nie 
2013/08/28   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja imprezy integracyjnej dla niepełnosprawnych pn. Tacy sami"   Nie 
2013/08/14   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń – obejście drogowe”   Nie 
2013/08/14   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja spotkania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Dębcach z rodzinami, wolontariuszami i społecznością lokalną o charakterze otwartym"   Nie 
2013/08/13   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do pblicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. 1, 2 i 3 miasta Gryfino, dla terenu cmentarza komunalnego w obrębie nr 2 miasta Gryfino   Nie 
2013/08/13   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon wsi Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo   Nie 
2013/07/31   Ogłoszenie otwartego konkursu na opracowanie znaku graficznego (logo) dla Miasta Gryfino   Nie 
2013/07/25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich.   Nie 
2013/07/15   Obwieszczenie Urzędu Miasta Szczecin o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Gryfino, w sprawie zmiany decyzji nr 47/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.06.2012 r.   Nie 
2013/06/27   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Organiacja obozu sportowego w zakresie sztuk walki"   Nie 
2013/06/19   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Organiacja obozu sportowego w zakresie sztuk walki"   Nie 
2013/06/03   Projekt wymiany młodzieży pn. Dobrowolny Rok Ekologiczny.   Nie 
2013/06/03   OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie pawilonu handlowego   Nie 
2013/05/16   Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży samochodów służbowych w drodze negocjacji   Nie 
2013/05/16   Komunikat o tymczasowej organizacji ruchu - przejazd kolejowy w miejscowości Pniewo   Nie 
2013/04/17   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.   Nie 
2013/04/15   OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. 1, 2 i 3 miasta Gryfino, dla terenu cmentarza komunalnego w obrębie nr 2 miasta Gryfino   Nie 
2013/04/11   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego   Nie 
2013/03/14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ołasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w zakresie kultury fizycznej.    Nie 
2013/03/12   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza nabór dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2013/2014   Nie 
2013/03/05   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.   Nie 
2013/03/04   OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino   Nie 
2013/01/22   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV oraz złącza kablowego SN, realizowanych na działce nr 380 w obr. 4 miasta Gryfino, działkach nr 150, 151 i 164 w obr. Wełtyń II oraz na działkach nr 1 i 171/23 w obr. Żórawie.   Nie