Rok 2018
Data ogłoszenia Tytuł Aktualne
2018/12/28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie punktu przesiadkowego wraz z przebudową układu drogowego na działkach nr 1/31, 1/32, 2/1 w obrębie Gryfino 4   Tak 
2018/12/28   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino    Tak 
2018/12/19   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew.   Tak 
2018/12/18   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o zebraniu materiałów dowodowych w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzewa - wierzby, z działki nr 21/105 obręb Gryfino 4, tj. przy ulicy 11 listopada 28 w Gryfinie   Tak 
2018/12/14   Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino - teren Elektrowni Dolna Odra   Tak 
2018/12/05   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Pomoc dla osób ubogich, bezdomnych z terenu gminy Gryfino znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, w tym organizacja wieczerzy wigilijnej"   Tak 
2018/12/03   Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 30 listopada 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego   Tak 
2018/11/27   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczące terminów polowań Nadodrzańskiego Koła Łowieckiego na obszarze obwodu łowieckiego nr 227   Tak 
2018/11/27   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie zebranych dowodów w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek SM Regalica dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 21/92 obręb Gryfino 4   Tak 
2018/11/27   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 21/105 obręb Gryfino 4, tj. przy ul. 11 listopada 28 w Gryfinie   Tak 
2018/11/23   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego   Tak 
2018/11/22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 145/14, 144, 131 w obrębie Żabnica, Gryfino   Tak 
2018/11/22   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z obszaru osiedla Taras Północ w Gryfinie   Tak 
2018/11/16   Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego - teren przystani wędkarskiej "Delfinek" boks nr 107 w granicach działki nr 67 obręb Gryfino 5, gm. Gryfino   Nie 
2018/11/16   Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego - teren przystani wędkarskiej "Delfinek" boks nr 108 i 109 w granicach działki nr 67 obręb Gryfino 5, gm. Gryfino   Nie 
2018/11/09   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie zmiany terminów polowań zbiorowych na obszarze obwodu łowieckiego nr 195   Nie 
2018/11/08   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Regalica w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki numer 21/92 obręb Gryfino 4   Nie 
2018/11/08   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wydania decyzji zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej Regalica na usunięcie drzew, odmawiającej zezwolenia usunięcie drzewa z gatunku jesion wyniosły i umarzającej postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku świerk pospolity, z działki nr 21/129 obręb Gryfino 4   Nie 
2018/11/08   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wydania decyzji zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej Regalica na usunięcie drzew z działki nr 21/92 obręb Gryfino 4   Nie 
2018/11/08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne, dotyczące wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 21/105 obręb Gryfino 4   Nie 
2018/10/19   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Warsztaty fotograficzne "Z fotografią za Pan Brat"   Nie 
2018/10/17   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 16 października 2018 r. o wydaniu decyzji nr 45/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik – Baczyna   Nie 
2018/10/17   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 16 października 2018 r. dotyczące postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik – Baczyna   Nie 
2018/10/17   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczące wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 21/129 obręb Gryfino 4   Nie 
2018/10/17   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczące wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 21/92 obręb Gryfino 4   Nie 
2018/10/12   Wojewoda Zachodniopomorski zawiadamia o wydaniu decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 120 na odcinku od km 7+ 796 polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego"   Nie 
2018/10/12   Obwieszczenie o terminach polowań zbiorowych na terenie gminy Gryfino   Nie 
2018/10/11   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 31 w miejscowości Daleszewo w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych   Nie 
2018/10/08   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów - Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie - ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego   Nie 
2018/10/05   Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Gryfino Bardziej Bezpieczne - warsztaty doskonalące dla dyspozytorów CKRW oraz koordynacji i prowadzenia poszukiwań osób zaginionych.   Nie 
2018/10/03   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej zalicznikowej instalacji elektrycznej zasilającej stację bazową telefonii komórkowej na działce nr 133 w obrębie Steklno   Nie 
2018/10/03   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż w dniach 03.11.2018 r., 16.11.2018 r. oraz 14-15-16.12.2018 r. przeprowadzone będą polowania zbiorowe na obszarze obwodu łowieckiego nr 228   Nie 
2018/10/03   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż w dniach 03.11.2018 r., 24.11.2018 r., 01.12.2108 r., 22.12.2018 r., 06.01.2019 r. oraz 26.01.2019 r. przeprowadzone będą polowania zbiorowe na obszarze obwodu łowieckiego nr 195   Nie 
2018/10/03   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 21/192 obręb Gryfino 4   Nie 
2018/10/03   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 21/92 obręb Gryfino 4   Nie 
2018/10/02   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 1 października 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ulic Śląskiej, Kujawskiej, Podlaskiej oraz odcinków ulic Mazowieckiej i Limanowskiego wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową kanalizacji deszczowej w Gryfinie"   Nie 
2018/10/02   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 1 października 2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ulic Śląskiej, Kujawskiej, Podlaskiej oraz odcinków ulic Mazowieckiej i Limanowskiego wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową kanalizacji deszczowej w Gryfinie"   Nie 
2018/10/02   Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego z dnia 1 października 2018 r. o wydaniu decyzji nr 2/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej „przebudowę układu drogowego ulicy 1 Maja w ramach Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Gryfinie”   Nie 
2018/10/01   Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Gryfinie z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Gryfinie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.   Nie 
2018/09/28   Informacja Zarządu Zlewni w Szczecinie    Nie 
2018/09/24   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 "Play", na działce nr 22/2 w obrębie Steklno   Nie 
2018/09/19   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 31 w miejscowości Daleszewo w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Rozbudowa DK 31 w Daleszewie w ciągu ul. Gryfińskiej od km 10+930 do km 11+117"   Nie 
2018/09/17   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja wyjazdu edukacyjno-patriotycznego"   Nie 
2018/09/17   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie terminu przeprowadzenia polowań zbiorowych na obszarze obwodu łowieckiego nr 226 (miejscowości: Borzym i Dołgie)   Nie 
2018/09/17   Obwieszczenia Starosty Gryfińskiego o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji nr 428/2018 o udzieleniu pozwolenia na budowę parkingu dla samochodów ciężarowych wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego w miejscowości Łubnica, na terenie działek nr: 20, 21 w obrębie ewidencyjnym Daleszewo   Nie 
2018/09/14   Zaproszenie na spotkanie mieszkańców Tarasu Północ, dotyczące opracowanej koncepcji projektowej przebudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w celu eliminacji wydobywających się odorów   Nie 
2018/09/11   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 września 2018 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r."   Nie 
2018/09/10   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 120 na odcinku od km 7+426 do km 7+796 polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego"   Nie 
2018/09/07   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie - działki nr 125/3, 125/4, 125/5 w obrębie 5 miasta Gryfino   Nie 
2018/09/07   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębie 5 miasta Gryfino   Nie 
2018/09/05   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 120 na odcinku od km 7+426 do km 7+ 796 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego"   Nie 
2018/09/04   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości Informację z dnia 31 sierpnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu przewodów w rurociągach osłonowych   Nie 
2018/09/03   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia wszystkie strony, o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 KV Krajnik – Baczyna   Nie 
2018/08/31   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach 1, 2 i 3 miasta Gryfino – przy ul. Flisaczej (w obrębach nr 1 i nr 3)”   Nie 
2018/08/30   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Spotkanie integracyjne z okazji 100-lecia Niepodległości"   Nie 
2018/08/29   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze   Nie 
2018/08/27   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości Informację z dnia 23 sierpnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego   Nie 
2018/08/22   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Propagowanie wartości historycznych wśród społeczeństwa lokalnego"   Nie 
2018/08/22   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4 "Play" na działkach nr 22/2, 22/1 w obrębie Steklno   Nie 
2018/08/20   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa: sumaka z działki nr 45/8 obręb Gryfino 4   Nie 
2018/08/20   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 3 sztuk drzew: wierzby, klonu i sumaka z działki nr 29/4 obręb Gryfino 4   Nie 
2018/08/20   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z działki nr 30/6 obręb Gryfino 4   Nie 
2018/08/16   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia wszystkie strony o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa ulic Śląskiej, Kujawskiej, Podlaskiej oraz odcinków ulic Mazowieckiej i Limanowskiego wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową kanalizacji deszczowej w Gryfinie”   Nie 
2018/08/14   Zaproszenie na spotkanie dotyczące konsultacji społecznych mieszkańców Tarasu Północ   Nie 
2018/08/13   Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie   Nie 
2018/08/10   Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego   Nie 
2018/08/10   Obwieszczenie o odwołaniu od decyzji   Nie 
2018/08/03   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla terenu obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Gryfinie    Nie 
2018/08/02   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o polowaniu zbiorowym na ptactwo, na obszarze obwodu łowieckiego nr 225.    Nie 
2018/07/31   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o zmianie godzin otwarcia Urzędu Miasta i Gminy   Nie 
2018/07/27   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja obozu sportowego dla dzieci i młodzieży"   Nie 
2018/07/27   Starosta Gryfiński zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu w Gryfinie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację   Nie 
2018/07/26   Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lipca 2018 roku   Nie 
2018/07/25   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia wszystkie strony, iż w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ulic Śląskiej, Kujawskiej, Podlaskiej oraz odcinków ulic Mazowieckiej i Limanowskiego wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową kanalizacji deszczowej w Gryfinie”, wystąpiono o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko   Nie 
2018/07/25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania dotyczącego sporządzenia projektu decyzji CP na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 22/22, w obrębie Drzenin   Nie 
2018/07/25   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik – Baczyna   Nie 
2018/07/24   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja Mistrzostw Świata w Rzucie Sztachetą, zawodów sportowo-pożarniczych oraz kampanii profilaktyczno-edukacyjnych"   Nie 
2018/07/24   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 30/6 obręb Gryfino 4   Nie 
2018/07/20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej - obręb Wełtyń II   Nie 
2018/07/20   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Przygotowanie oraz uczestnictwo w zawodach kolarskich w Nutella Tour de Pologne 2018"   Nie 
2018/07/20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o zebraniu materiałów dowodowych w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzewa: sumaka z działki nr 45/8 obręb Gryfino 4   Nie 
2018/07/20   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczące wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew: wierzby, klonu i sumaka z działki nr 29/4 obręb Gryfino 4   Nie 
2018/07/20   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na części działki nr 327/3 w obrębie Sobieradz   Nie 
2018/07/20   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV - Chlebowo   Nie 
2018/07/16   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 728/19 obręb Gryfino 4   Nie 
2018/07/13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Stare Brynki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   Nie 
2018/07/11   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 45/8 obręb Gryfino 4   Nie 
2018/07/11   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 29/4 obręb Gryfino 4   Nie 
2018/07/11   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 30/6 obręb Gryfino 4   Nie 
2018/07/05   "Dobry Start" dla ucznia   Nie 
2018/07/04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na części działki nr 327/3 w obrębie Sobieradz   Nie 
2018/07/04   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w celu zasilenia domu jednorodzinnego na działce n4 16/5 w obrębie Chlebowo   Nie 
2018/07/03   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych za pomocą urządzeń pompowych z jeziora Steklno   Nie 
2018/06/29   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 21 maja 2018 r.   Nie 
2018/06/28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administacyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na dz. nr 267 obręb Wełtyń II w gminie Gryfino   Nie 
2018/06/27   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Gryfińskiego z dnia 27 stycznia 2012 r. w zakresie szczególnego korzystania z wód   Nie 
2018/06/25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 728/19 obręb Gryfino 4   Nie 
2018/06/22   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21czerwca 2018 r. dotyczące osób, będącymi Stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ulic Śląskiej, Kujawskiej, Podlaskiej oraz odcinków ulic Mazowieckiej i Limanowskiego wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową kanalizacji deszczowej w Gryfinie”   Nie 
2018/06/22   Konsultacje społeczne mieszkańców Tarasu Północ   Nie 
2018/06/21   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż książka ewidencji pobytu myśliwych w łowisku dla obwodu łowieckiego nr 228 znajduje się w miejscowości Krzypnica, jest przechowywana w skrzynce, na tablicy ogłoszeń naprzeciwko posesji nr 32   Nie 
2018/06/18   Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeń wodnych - przepustów pod drogą   Nie 
2018/06/18   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych   Nie 
2018/06/18   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód    Nie 
2018/06/18   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 120 na odcinku 2,6 km - przejście przez miejscowość Wełtyń   Nie 
2018/06/18   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia wszystkie strony, iż w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik – Baczyna, wystąpiono ponownie o opinie oraz uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia   Nie 
2018/06/18   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2018 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik – Baczyna   Nie 
2018/06/15   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn.: Przygotowanie do zawodów oraz organizacja pokazowych zawodów aikido pn. "Krzewimy kulturę"   Nie 
2018/06/14   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie wsparcia finansowego projektu pn. "Regionalne prezentacje Gospodarcze - Stabilizacja i intensyfikacja polsko-niemieckich stosunków gospodarczych w Euroregionie Pomerania w latach 2017-2019"   Nie 
2018/06/13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 22/22, w obrębie Drzenin gminy Gryfino   Nie 
2018/06/11   Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2019   Nie 
2018/06/07   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wyniku postępowania administracyjnego   Nie 
2018/06/07   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja turnieju piłkarskiego KS Energetyk Gryfino"   Nie 
2018/06/01   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ulic Śląskiej, Kujawskiej, Podlaskiej oraz odcinków ulic Mazowieckiej i Limanowskiego wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową kanalizacji deszczowej w Gryfinie”   Nie 
2018/06/01   Obwieszczenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie sprecyzowania granic wpisu do rejestru zabytków terenu Starego Miasta w Gryfinie wpisanego do rejestru zabytków pod nr 73 decyzją z dnia 29.10.1955 r., znak KI-V-O/55/55   Nie 
2018/06/01   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębach nr 2 miasta Gryfino oraz Wełtyń II – tereny produkcyjno-usługowe   Nie 
2018/05/29   Informacja o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.   Nie 
2018/05/29   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia mieszkańców sołectwa Pniewo o wyborczym zebraniu wiejskim w dniu 12 czerwca 2018 o godz. 18:00 w Motelu Saga w Pniewie   Nie 
2018/05/28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż książka ewidencji pobytu myśliwych w łowisku dla obwodu łowieckiego nr 225 znajduje się na terenie domku myśliwskiego „Żubrówka” w miejscowości Chwarstnica ul. Łowiecka 11   Nie 
2018/05/25   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 24 maja 2018 r.   Nie 
2018/05/24   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 23.05.2018 r.   Nie 
2018/05/22   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Profilaktyka chorób nowotworowych wśród mieszkańców gminy Gryfino"   Nie 
2018/05/22   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Przeprowadzenie obozu szkoleniowego - przygotowanie zawodników Gryfińskiego Klubu Sportowego Delf do sezonu startowego 2018"   Nie 
2018/05/17   Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych   Nie 
2018/05/17   Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2018 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym   Nie 
2018/05/18   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 120 na odcinku 2,6 km - przejście przez miejscowość Wełtyń, wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną   Nie 
2018/05/16   Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego o wydaniu decyzji nr 1/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę ulicy Krasińskiego w Gryfinie, na odcinku od ul. Asnyka do ul. Wojska Polskiego   Nie 
2018/05/14   REKRUTACJA do Żłobka Miejskiego w Gryfinie na rok szkolny 2018/2019    Nie 
2018/05/14   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie   Nie 
2018/05/14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż książka ewidencji pobytu myśliwych w łowisku dla obwodu łowieckiego nr 226 znajduje się na terenie stanicy myśliwskiej „Orlikówko” w miejscowości Sosnowo działka rolna numer 111/1.   Nie 
2018/05/14   Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego   Nie 
2018/05/11   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 30.01.2018 r. na wniosek Spółdzielni, dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z działki nr 95/7 obręb Gryfino 4.   Nie 
2018/05/11   Informacja o wszczęciu postępowania   Nie 
2018/05/10   Obwieszczenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie o zebraniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym   Nie 
2018/05/08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że na wniosek Inwestora: firmy Polska Spółka Gazownictwa Sp z o. o. z siedzibą 00-537 Warszawa, ul. Krucza 6/14 wszczęto postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn90 PE na dz. nr 232/7 w obr. Radziszewo 1   Nie 
2018/04/30   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Wspieranie rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych"   Nie 
2018/04/26   Burmistrz Miasta i Gminy zawiadamia o decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie dotyczącej odwołania P4 Sp. z o.o. z siedzibą 02-677 Warszawa o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji na działce nr 267 w obrębie Wełtyń II, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play"   Nie 
2018/04/24   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "4.Gryfiński Transgraniczny Festiwal Biegowy"   Nie 
2018/04/18   Zbiorcze zestawienie danych z ankiet na temat jakości usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie   Nie 
2018/04/17   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "4.Gryfiński Transgraniczny Festiwal Biegowy"   Nie 
2018/04/13   Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r.   Nie 
2018/04/13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o przesłaniu odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie   Nie 
2018/04/12   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z Miastem Szczecin   Nie 
2018/04/09   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej 400/220 kV wraz z wprowadzeniami liniowymi oraz likwidacja skrzyżowania linii 220 kV relacji Krajnik - Gorzów i Krajnik - Morzyczyn w zakresie zmiany sposobu odprowadzenia wód opadowych z terenu stacji elektroenergetycznej 400/220 kV Krajnik   Nie 
2018/04/05   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej - IV Turniej Piłki Ręcznej Gryf CUP 2018"   Nie 
2018/03/30   Obwieszczenie o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie decyzji celu publicznego (enenrgia elektryczna Chlebowo).   Nie 
2018/03/30   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zawiadamia wszystkie strony, iż w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik – Baczyna, wystąpiono o opinie oraz uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia   Nie 
2018/03/30   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik – Baczyna   Nie 
2018/03/26   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z Miastem Szczecin   Nie 
2018/03/23   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 124 w obrębie Chlebowo   Nie 
2018/03/23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na odwodnieniu terenu posesji nr 10 przy ulicy Wojska Polskiego, na działce nr 4 w obrębie Gryfino 4   Nie 
2018/03/20   Informacja w sprawie zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego   Nie 
2018/03/19   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018 r.   Nie 
2018/03/12   Badanie opinii na temat jakości usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie   Nie 
2018/03/09   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   Nie 
2018/03/09   Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich projektowanych słupów linii energetycznej 400 kV Krajnik-Baczyna zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego (gminy Gryfino, Banie, Kozielice i Myślibórz)   Nie 
2018/03/06   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 3 sztuk drzew: robinii akacjowej, wierzby białej i klonu zwyczajnego z działki nr 21/99 obręb Gryfino 4   Nie 
2018/03/05   Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje o obowiązku utrzymania melioracji wodnej   Nie 
2018/03/02   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino   Nie 
2018/03/01   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 27 lutego 2018 r.   Nie 
2018/02/28   Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru etropolitalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020   Nie 
2018/02/28   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120   Nie 
2018/02/26   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 sztuk drzew: klonu i świerka z działki nr 10/6 obręb Gryfino 4   Nie 
2018/02/22   Starosta Gryfiński zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę ulicy Krasińskiego w Gryfinie, na odcinku od ul. Asnyka do ul. Wojska Polskiego   Nie 
2018/02/21   Obwieszczenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie   Nie 
2018/02/21   Obwieszczenia Starosty Gryfińskiego    Nie 
2018/02/20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 4 sztuk drzew: 3 sztuk robinii akacjowych i wierzby białej z działki nr 30/6 obręb Gryfino 4 oraz odmowy wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew: robinii akacjowej, klonu zwyczajnego i dębu bezszypułkowego z działki nr 30/6 obręb Gryfino 4   Nie 
2018/02/20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie parkingu przy ul. Jana Pawła II w Gryfinie, na działce nr 18/7 w obrębie Gryfino 4   Nie 
2018/02/20   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegajacej na odwodnieniu terenu posesji nr 10 przy ulicy Wojska Polskiego na działce nr 4 w obrębie Gryfino 4   Nie 
2018/02/19   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018   Nie 
2018/02/13   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji odmawiającej wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew: klonu jesionolistnego dwupniowego i klonu zwyczajnego z działki nr 29/4 obręb Gryfino 4   Nie 
2018/02/12   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z działki nr 95/7 obręb Gryfino 4   Nie 
2018/02/12   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energrtycznej 400 kV Krajnik-Baczyna   Nie 
2018/02/08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, iż zostały zebrane materiały dowodowe w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew: wierzby, klonu i robinii z działki nr 21/99 obręb Gryfino 4   Nie 
2018/02/08   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 sztuk drzew: topoli berlińskiej i klonu zwyczajnego z działki nr 21/105 obręb Gryfino 4   Nie 
2018/02/06   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Kultywowanie wartości patriotycznych poprzez zorganizowanie spotkania z zakresu tematyki z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych"   Nie 
2018/02/02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji ninwestycji celu publicznego, polegającej na budowie przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 - działka nr 55 w obrębie 0014 Gardno   Nie 
2018/01/29   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 stycznia 2018 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko   Nie 
2018/01/26   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew z działki nr 21/99 obręb Gryfino 4   Nie 
2018/01/26   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia, że pismem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie zostało przesłane odwołanie P4 Sp. z o.o. z siedzibą 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7   Nie 
2018/01/26   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o zebraniu materiałów dowodowych w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym wydania zezwolenia na usunięcie drzew: klonu i świerka z działki nr 10/6 obręb Gryfino 4   Nie 
2018/01/25   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie parkingu przy ul. Jana Pawła II na działce nr 18/7 w obrębie Gryfino 4   Nie 
2018/01/19   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja 1/16 Mistrzostw Polski w piłce ręcznej juniorów starszych"   Nie 
2018/01/18   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr 30/6 obręb Gryfino 4   Nie 
2018/01/18   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew: 2 sztuk klonów z działki nr 29/4 obręb Gryfino 4   Nie 
2018/01/18   Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka gazociągu niskiego ciśnienia na działce nr 194/3 w obrębie Gryfino 4   Nie 
2018/01/17   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej - III Turniej Koszykówki Dziewcząt - Olimpijczyk Gryfino Cup"   Nie 
2018/01/15   Obwieszczenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów w Szczecinie o przeprowadzeniu dowodu w postępowaniu administracyjnym   Nie 
2018/01/15   Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku   Nie 
2018/01/12   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 10 stycznia 2018 r.   Nie 
2018/01/11   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Rozwój społeczny osób z niepełnosprawnościami, w tym intelektualnymi"   Nie 
2018/01/11   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 5 stycznia 2018 r.   Nie 
2018/01/10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zawiadamia o zakoczeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na dz. nr 267 obręb Wełtyń II w gminie Gryfino   Nie