Rok 2010
Data ogłoszenia Tytuł Aktualne
2010/12/21   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym na potrzeby jednorodzinnego budynku mieszkalnego na działce nr 390/9 w miejscowości Pniewo.   Nie 
2010/12/14   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczące organizacji kąpielisk na terenie Gminy Gryfino   Tak 
2010/12/08   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach Żórawie, Żórawki, Pniewo, Bartkowo.   Nie 
2010/11/22   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn."Organizacja zawodów sportowych"   Nie 
2010/11/22   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn."Organizacja obozu sportowego"   Nie 
2010/11/18   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn."Aktywacja intelektualna, psychiczna i fizyczna osób starszych i niepełnosprawnych z terenu gminy Gryfino"   Nie 
2010/11/12   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie geodezyjnym Pniewo.   Nie 
2010/11/10   OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębie nr 3, w rejonie ul. Flisaczej    Nie 
2010/11/09   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębie nr 1, w rejonie ulicy Flisaczej    Nie 
2010/11/09   Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn."Promocja miejscowości Steklno poprzez stworzenie strony internetowej".   Nie 
2010/10/29   Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego - podanie informacji o do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, w związku z budową na działkach nr: 96/9 i 96/10 w obrębie Wełtyń II, gmina Gryfino - na części kwatery IIB przenośnej linii sortowania odpadów komunalnych.   Nie 
2010/10/27   Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego - podanie informacji o do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę „włączenia drogi L1 z terenu Parku Regionalnego w Gryfinie do drogi powiatowej 1351Z -działki nr: 4/2 i 20/5 w obrębie Drzenin”    Nie 
2010/10/21   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie geodezyjnym Pniewo.   Nie 
2010/10/19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na dzienną stawkę czynszu netto, za dzierżawę stoisk handlowych w m. Gryfinie: 2 stoiska przy Placu Ks. Barnima I (cz. dz. 212 i cz. dz. 173/1), oraz 1 stoisko na parkingu przy Bibliotece Publicznej (cz. dz. 201), przeznaczonych na sprzedaż w dniach od 17.12.-24.12.2010 r., choinek i innego asortymentu świątecznego.   Nie 
2010/10/15   Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego - podanie informacji o do publicznej wiadomości o wydaniu pozwolenia na budowę „uzbrojenia terenów inwestycyjnych Parku Regionalnego w Gryfinie”    Nie 
2010/10/14   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia.   Nie 
2010/10/06   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje o wyznaczonych na terenie miasta Gryfina miejsc, do sprzedaży w dniach od 25.10.2010 r. do 02.11.2010 r. chryzantem, zniczy i innych akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych.   Nie 
2010/10/01   OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz.   Nie 
2010/10/01   Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu wyznaczonych miejsc w m. Gryfino na sprzedaż choinek, ryb i innego asortymentu świątecznego w dniach od 17 do 24 grudnia 2010 r.    Nie 
2010/09/30   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie ustalenia podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.   Nie 
2010/09/23   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi    Nie 
2010/08/30   OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino na obszarach położonych w obrębach: Parsówek, Drzenin, Sobieradz oraz Sobiemyśl.   Nie 
2010/08/10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej oraz w ramach wspierania sportu kwalifikowanego   Nie 
2010/07/06   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych pn. „Park Regionalny w Gryfinie. Uzbrojenie terenu strefy przemysłowej Gardno w infrastrukturę niezbędną do jej funkcjonowania”   Nie 
2010/07/06   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych Parku Regionalnego w Gryfinie w infrastrukturę niezbędną do jej funkcjonowania...   Nie 
2010/07/06   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych pn. „Park Regionalny w Gryfinie".   Nie 
2010/07/06   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej wraz z rurociągami tłocznymi...   Nie 
2010/07/02   OBWIESZCZENIE o udostępnieniu do publicznego wglądu projektów następujących dokumentów: „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Gryfino” , „Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Gryfino” , „Program Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Gryfino”.   Nie 
2010/07/01   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprasza na spotkanie w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa przejścia przez m. Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 wraz z drogową kanalizacją deszczową"   Nie 
2010/06/18   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki.   Nie 
2010/05/27   Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej -drogi gminne w zadaniu „Uzbrojenie Terenów Inwestycyjnych Parku Regionalnego w Gryfinie”.   Nie 
2010/05/20   OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3   Nie 
2010/05/19   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na posadowieniu zbiornika retencyjnego wody pitnej.   Nie 
2010/04/30   OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie terminu spotkania w Gardnie, na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gardno   Nie 
2010/04/28   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na posadowieniu zbiornika retencyjnego wody pitnej.   Nie 
2010/04/20   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oraz oświetlenia zewnętrznego   Nie 
2010/03/29   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gardno.   Nie 
2010/03/24   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza nabór dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2010/2011   Nie 
2010/03/23   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki   Nie 
2010/03/18   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych Parku Regionalnego w Gryfinie w infrastrukturę niezbędną do jej funkcjonowania...   Nie 
2010/03/18   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych pn. „Park Regionalny w Gryfinie...   Nie 
2010/03/18   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej wraz z rurociągami tłocznymi, kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągami tłocznymi, sieci wodociągowej, sieci energetycznej oraz przebudowie kolidującego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.   Nie 
2010/03/18   OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej (stacja przekaźnikowa) operatora P4 na budynku dworca PKP, na działce nr 267/4 w obrębie nr 3 miasta Gryfino.   Nie 
2010/03/10   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.   Nie 
2010/03/02   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej oraz w ramach wspierania sportu kwalifikowanego.   Nie 
2010/02/18   Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w Pniewie.   Nie 
2010/01/26   Rozporządzenie porządkowe Nr 1/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku usuwania nadmiaru śniegu i lodu zalegającego na dachcach obiektów budowlanych.   Nie 
2010/01/19   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.   Nie 
2010/01/14   Spotkanie dotyczące budowy uzbrojenia w rejonie ulicy Reymonta i w pasie drogowym ulicy Jana Pawła II w Gryfinie.   Nie