Zamówienia powyżej 30.000 euro

Tytuł: Informacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości zamówienia powyżej 30 000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gryfinie - wariant 400 m - certyfikowany”.

Zamawiający tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie, z siedzibą przy ul. Sportowej 3;
74-100 Gryfino, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości zamówienia powyżej 30 000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz  z infrastrukturą towarzyszącą w Gryfinie - wariant 400 m - certyfikowany”.

Treść ogłoszenia, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór umowy, dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiary dot. zamówienia znajdują się na stronie Zamawiającego www.bip.osir.gryfino.pl. /zakładka Przetargi

Gryfino, dnia 11.05.2018 r.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie
Eugeniusz Kuduk

Data ogłoszenia: 2018-05-11

Rozstrzygnięcie: Tak