Rok 2008
Data ogłoszenia:2008-02-28
Tytuł:Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej

 

Załącznik do
Zarządzenia Nr 0151-30/08
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 27 lutego 2008 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia,
w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej

 • zadanie nr KF/01/2008
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki.
  kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 52.000 zł, w tym 39.000 zł w 2008 r.

 • zadanie nr KF/02/2008
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 56.000 zł, w tym 42.000 zł w 2008 r.

 • zadanie nr KF/03/2008
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 24.000 zł, w tym 18.000 zł w 2008 r.

 • zadanie nr KF/04/2008
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 14.000 zł, w tym 10.500 zł w 2008 r.

 • zadanie nr KF/05/2008
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 7.625 zł, w tym 5.750 zł w 2008 r.

 • zadanie nr KF/06/2008
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie sportu szachowego.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 9.000 zł, w tym 6.750 zł w 2008 r.

 • zadanie nr KF/07/2008
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 27.000 zł, w tym 20.250 zł w 2008 r.

 • zadanie nr KF/08/2008
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie sportów strzeleckich.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 31.000 zł, w tym 23.250 zł w 2008 r.

 • zadanie nr KF/09/2008
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie gimnastyki artystycznej.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 15.625 zł, w tym 11.500 zł w 2008 r.

 • zadanie nr KF/10/2008
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie kajakarstwa i wioślarstwa.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 26.125 zł, w tym 19.000 zł w 2008 r.

 • zadanie nr KF/11/2008
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie triatlonu.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 31.000 zł, w tym 23.250 zł w 2008 r.

 • zadanie nr KF/12/2008
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie pływania.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 8.625 zł, w tym 6.000 zł w 2008 r.

 • zadanie nr KF/13/2008
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie biathlonu.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 2.625 zł, w tym 2.000 zł w 2008 r.

 • zadanie nr KF/14/2008
  Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej juniorów na terenie miasta Gryfina.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 44.000 zł, w tym 33.000 zł w 2008 r.

 • zadanie nr KF/15/2008
  Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej seniorów, juniorów dzieci i młodzieży na terenie miejscowości Gardna i Radziszewa.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 68.000 zł, w tym 51.000 zł w 2008 r.

 • zadanie nr KF/16/2008
  Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki ręcznej seniorów.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 43.000 zł, w tym 32.250 zł w 2008 r.

 • zadanie nr KF/17/2008
  Organizacja współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej seniorów na terenie Miasta i Gminy Gryfina.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 82.000 zł, w tym 61.500 zł w 2008 r.

 • zadanie nr KF/18/2008
  Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w społecznościach wiejskich.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 55.000 zł, w tym 41.250 zł w 2008 r.

 • zadanie nr KF/19/2008
  Przygotowanie zawodnika z terenu Miasta i Gminy Gryfino do mistrzostw w kulturystyce.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 2.625 zł, w tym 2.000 zł w 2008 r.

 • zadanie nr KF/20/2008
  Przygotowanie zawodnika z terenu Miasta i Gminy Gryfino do supermaratonu.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 3.625 zł, w tym 2.375 zł w 2008 r.

 • zadanie nr KF/21/2008
  Prowadzenie działalności w zakresie sportu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Gryfino.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 3.625 zł, w tym 2.375 zł w 2008 r.

 • zadanie nr KF/22/2008
  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie aikido.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 6.000 zł, w tym 4.500 zł w 2008 r.

UWAGI:

 1. Wszystkie wyżej wymienione zadania są przeznaczone do realizacji w drodze zlecenia  w terminie od dnia podpisania umowy do 31 marca 2008 roku.

WARUNKI I ZASADY SKŁADANIA OFERT

 1. O przyznanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki mogą ubiegać się podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku – w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), które:
  1. przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
  2. prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia.
 2. organ jednostki samorządu terytorialnego powierza realizację zadania na rzecz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Powierzanie zadania następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
 3. Zadania wskazane powyżej, przeznaczone do realizacji w drodze zlecenia, winny być zrealizowane w okresie do 31 marca 2009 roku.
 4. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą w szczególności:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego, proponowanego do realizacji,
  2. szczegółowy terminarz i miejsce realizacji zadania publicznego,
  3. kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego,
  4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadanie dotyczy,
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
  6. imienną listę członków stowarzyszenia, według stanu na miesiąc złożenia wniosku,
  7. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
  8. aktualny statut (z pieczęcią organizacji, aktualną datą, dopiskiem za zgodność z oryginałem i podpisem na każdej stronie)
  9. potwierdzoną kopię nadania NIP, REGON, aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 m-ce od daty wystawienia),
  10. dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo osób składających ofertę w imieniu stowarzyszenia.
 5. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, dokonując wyboru oferty bierze pod uwagę;
  1. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania,
  2. kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
  3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 6. Podmioty zamierzające wspólnie realizować zadanie mają prawo na mocy stosownej umowy wielostronnej mogą razem ubiegać się o realizację danego zadania i otrzymanie na ten cel dotacji, przy czym ofertę na realizację zadania składa jeden podmiot określony w umowie wielostronnej, z którym jest ona zawierana. Jest on ponadto zobowiązany do rozliczenia dotacji oraz sporządzania sprawozdań z realizacji zadania. W takim przypadku umowa wielostronna stanowi integralną część oferty.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Składanie ofert na realizację zadań następuje na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Druk  (rtf, pdf) dostępny jest w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, mieszczącego się przy ul. Niepodległości 20 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl). Ostateczny termin składania ofert upływa 1 kwietnia 2008 r. o godz. 1530.
 2. Oferty składać należy w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, przy ul. 1. Maja 16 lub przesłać pocztą - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
 3. W terminie 14 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokona w sposób jawny wyboru najkorzystniejszej oferty na poszczególne zadania.
 4. Wyniki wyboru ofert ogłoszone będą w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, w którym podane zostaną także informacje, kto złożył ofertę oraz czynniki decydujące  o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jawność konkursu ofert realizowana będzie przez publikację wyników w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz wyłożenie do wglądu w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych (Gryfino, ul. Niepodległości 20, pok. nr 6) przez okres 1 miesiąca od daty dokonania wyboru.
 5. Wszystkie podmioty, które złożyły oferty otrzymają pisemną informację o wynikach wyboru oferty najkorzystniejszej.

INFORMACJA NA TEMAT ŚRODKÓW WYDATKOWANYCH
PRZEZ MIASTO I GMINĘ GRYFINO
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2007

zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873; z 2006 r. Nr 94 poz. 651)

Zadanie 2007 r.
MKS Hermes - Lekkoatletyka 52.000
UKS Energetyk Junior - Piłka nożna dzieci i młodzieży 56.000
KS Energetyk - Piłka ręczna dzieci i młodzieży 24.000
KS Energetyk - Tenis ziemny 20.000
LKS Piast - Tenis stołowy 7.500
UKS Biały Pion - Szachy 9.000
GKK - Karate 27.000
KSS Regalica - Sporty strzeleckie 31.000
MKS Hermes - Gimnastyka artystyczna 13.500
KS Energetyk - Kajakarstwo i wioślarstwo 24.500 
GKS Delf - Triathlon 31.000
UKS Marlin - pływanie 6.500
MKS Hermes - biathlon 2.500
KS Energetyk - Piłka nożna juniorów (teren miasta Gryfino) 44.000
LKS Odrzanka Radziszewo Piłka nożna juniorów, seniorów i młodzieży (teren m. Gardno, Radziszewo) 68.000
KS Energetyk - Piłka ręczna seniorów 43.000
KS Energetyk - Piłka nożna seniorów (teren miasta Gryfino) 82.000
LKS Piast - Organizacja GLPN i organizacja imprez w społecznościach wiejskich 55.000
LKS Piast - kulturystyka 2.500
MKS Hermes - supermaraton 3.500
SKF Gryf – sport osób niepełnosprawnych 3.500
UKS AIKIDO-TAISO – aikido 5.000

            


Aktualne:Nie
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych