Rok 2008
Data ogłoszenia:2008-03-26
Tytuł:Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza nabór dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2008/2009

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO
OGŁASZA NABÓR DZIECI DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2008/2009

Termin składania kart zgłoszeń dzieci do:

  • Przedszkola Nr 1, ul. Wojska Polskiego 11, 74-101 Gryfino
  • Przedszkola Nr 2, ul. Krzywoustego 5, 74-100 Gryfino
  • Przedszkola Nr 3, ul. Krasińskiego 29, 74-101 Gryfino
  • Przedszkola Nr 4, ul. Łużycka 24, 74-100 Gryfino
  • Przedszkola Nr 5, ul. Żeromskiego 12, 74-101 Gryfino

upływa z dniem 15 kwietnia 2008 r. (wtorek)

Do przedszkoli przyjmowane będą dzieci w wieku od dwóch i pół roku do sześciu lat urodzone w latach: 2006, 2005, 2004, 2003, 2002.
Do grup żłobkowych w Przedszkolu Nr 2 przyjmowane będą dzieci urodzone w latach: 2008, 2007, 2006.
Dzieci niepełnosprawne będą przyjmowane do grup integracyjnych w Przedszkolu Nr 4.

Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobierać i składać w dowolnie wybranym przedszkolu w mieście Gryfinie bądź w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. Niepodległości 20 ( I piętro, pokój nr 6), a także w Biurze Obsługi Interesantów przy ul. 1 Maja 16. Karty zgłoszeniowe można pobrać ze stron internetowych www.gryfino.pl oraz www.bip.gryfino.pl.  (rtf, pdf)

Dodatkowe informacje dotyczące płatności za przedszkole:

  • Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/363/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino opłatę stałą za pobyt dziecka w przedszkolu wprowadza się w wysokości 12 % minimalnego wynagrodzenia określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz.U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1679). Aktualna wysokość opłaty stałej wynosi 135,00 zł. W przypadku drugiego i kolejnego dziecka z rodziny, uczęszczającego w tym samym czasie do tego samego lub innego przedszkola na terenie miasta i gminy Gryfino przysługuje 10 % zniżka w opłacie stałej.
  • Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/143/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie odpłatności za posiłki w stołówkach zorganizowanych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino, dzienna opłata za wyżywienie wynosi 5,00 zł, w przedszkolach.
  • Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, na wniosek rodziców, zwolnione będą z opłaty stałej za przedszkole.
  • Kwota 100 zł dla jednego dziecka przyjętego do przedszkola od roku szkolnego 2008/2009 będzie zabezpieczona w budżecie przedszkoli w celu zakupu wyprawki przedszkolnej.

UWAGA! Na podstawie art. 14 ust. 3, art. 14b ust. 1 oraz art. 20 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej. Rodzice dziecka obowiązani są dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat


Aktualne:Nie
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych