Rok 2008
Data ogłoszenia:2008-09-15
Tytuł:Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, edukacji i pomocy społecznej.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0151-137/08
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 11 września 2008 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy
z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, edukacji i pomocy społecznej.

 

 • zadanie nr PS/01/2008
  Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom tego pozbawionym w okresie od 03.11.2008 r. – 27.03.2009 r., oraz wydanie jednorazowej pomocy żywnościowej w okresie Świąt Bożego Narodzenia dla osób ubogich i bezdomnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 20.000 zł
  uwaga:
  1. Miejsce wydawania posiłków – miasto Gryfino,
  2. Forma zlecania realizacji zadania – powierzenie.

    
 • zadanie nr K/08/2008
  Promocja kulturalna gminy Gryfino w formie występów chóralnych, w tym udział  w uroczystościach gminnych i państwowych.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 8.000 zł
  uwaga:
  1. Forma zlecania realizacji zadania – wspierania.

    
 • zadanie nr E/02/2008
  Prowadzenie zajęć dla dzieci z terenu gminy Gryfino w pięciu świetlicach wiejskich w zakresie edukacji, wychowania i opieki nad dziećmi w wieku 3-5 lat.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 60.000 zł,
  Uwaga:
  1. zadanie będzie realizowane w świetlicach wiejskich w następujących miejscowościach: Daleszewo, Gardno, Stare Brynki, Chwarstnica, Sobiemyśl.
   W ramach prowadzonych zajęć organizator zapewnia m.in.:
   • program wychowawczo – edukacyjny,
   • opiekę wychowawczą,
  2. Forma zlecania realizacji zadania – powierzanie.

 

I. Postępowanie konkursowe i zasady przyznawania dotacji na realizację zadania określają przepisy:

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz.2207),
 3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

II. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:
O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

III. Termin realizacji zadania:
Wszystkie zadania przeznaczone są do realizacji w drodze zlecenia w terminie od dnia popisania umowy do 31 grudnia 2008 r., z zastrzeżeniem zadania nr PS/01/2008.

IV. Warunki realizacji zadania:
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Gryfino,
 2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
 3. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą – dotyczy zadania Nr E/02/2008,
 4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
 5. przedstawią w terminie prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu -Załącznik 1 - PDF. , RTF

Oferta powinna zawierać:

 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, zawierający opis i harmonogram planowanego działania,
 • termin i miejsce realizacji zadania,
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadanie dotyczy,
 • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadanie,
 • informację o wysokości środków finansowych własnych, a także uzyskanych na realizację tego zadania z innych źródeł – dot. zadania K/08/2008,
 • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

V. Oferty konkursowe należy złożyć w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie, przy ul. 1 Maja 16 lub przesłać pocztą - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w terminie do 13 października 2008 roku.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokonuje wyboru ofert, biorąc pod uwagę:
  1. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz doświadczenie w realizacji podobnego zadania,
  2. zgodność oferty z opisem zadania,
  3. program prowadzonych zajęć – dot. zadanie Nr E/02/2008,
  4. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (ocena kalkulacji kosztów pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania),
  5. wysokość środków własnych i publicznych przeznaczonych na realizację zadania – dot. zadania K/08/2008,
  6. rzetelność wykonania zadania i terminowość rozliczania dotacji w latach poprzednich.
 2. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zastrzega sobie prawo do dokonania zmian dotyczących zakresu rzeczowego oraz kosztów w przedstawionym kosztorysie i harmonogramie.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  w terminie 14 dni po upływie terminu składania ofert. Jawność konkursu ofert realizowana będzie przez publikację wyników w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz wyłożenie do wglądu w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (Gryfino, ul. Niepodległości 20, pok. nr 6) przez okres 1 miesiąca od daty dokonania wyboru.
 4. Wszystkie podmioty, które złożą ofertę otrzymają pisemną informację o wynikach otwartego konkursu ofert.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa, zawarta przed rozpoczęciem realizacji zadania.

VII. Do oferty należy dołączyć:

 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny do 3 m-ce od daty wystawienia), bądź w przypadku podmiotów niebędących stowarzyszeniami lub fundacjami, inny dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu,
 2. kopia nadania NIP i REGON,
 3. aktualny statut,
 4. dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu,
 5. aktualne pełnomocnictwo do składania wniosku o dotację na realizację zadania, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywanie ich rozliczeń – dotyczy podmiotów, które działają na danym terenie na zasadzie oddziału terenowego, koła lub filii i nie mają osobowości prawnej,
 6. sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2007,
 7. zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje kadry – dot. zadania E/02/2008,
 8. lista uczestników organizowanych zajęć zawierająca imię, nazwisko, wiek oraz miejsce zamieszkania – dot. zadania E/08/2008,
 9. dokumenty potwierdzające prawo użytkowania pomieszczeń – dot. zadania E/02/2008.

Uwagi:

 1. Każda strona kopii składanych dokumentów powinna być potwierdzona za zgodność  z oryginałem przez uprawnione osoby.
 2. Podmioty zamierzające wspólnie realizować zadanie mają prawo na mocy stosownej umowy wielostronnej razem ubiegać się o realizację danego zadania i otrzymanie na ten cel dotacji, przy czym ofertę na realizację zadania składa jeden podmiot określony w umowie wielostronnej, z którym jest ona zawierana. Jest on ponadto zobowiązany do rozliczenia dotacji oraz sporządzania sprawozdań z realizacji zadania. W takim przypadku umowa wielostronna stanowi integralną część oferty.

Złożone oferty, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 3 dni od powiadomienia o brakach, zostaną automatycznie odrzucone

 

INFORMACJA NA TEMAT ŚRODKÓW WYDATKOWANYCH
PRZEZ MIASTO I GMINĘ GRYFINO
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2007

zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm).

 

Zadanie 2007 r.
Stowarzyszenie Wokalne „Res Musica” – promocja kulturalna gminy Gryfino w formie występów chóralnych, w tym udział w uroczystościach gminnych

20.000

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Narodzenia N.M.P w Gryfinie – Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom tego pozbawionym w okresie od 15 października 2007 r. do 30 marca 2008 r. oraz wydawanie jednorazowej doraźnej pomocy żywnościowej w okresie Świąt Bożego Narodzenia w 2007 r. i Świąt Wielkanocnych 2008 r. dla osób ubogich, bezdomnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 20.000

OGÓŁEM

40.000

Aktualne:Nie
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych