Rok 2008
Data ogłoszenia:2008-04-01
Tytuł:Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

    

Załącznik do  Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Nr 0151-49/08
z dnia 31 marca 2008 r.Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia,
w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 • zadanie nr WDG/01/2008
  wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości dla osób rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą”.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 50.400 zł, w tym 39.000 zł w 2008 r.
 • zadanie nr WDG/02/2008
  wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS”.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 50.400 zł,  w tym 39.000 zł w 2008 r.

WARUNKI I ZASADY SKŁADANIA OFERT

 1. O przyznanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki mogą ubiegać się podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku – w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) oraz prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), które:
  1. przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
  2. prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia.
 2. Organ jednostki samorządu terytorialnego wspiera realizację zadania na rzecz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Wspieranie zadania następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
 3. Wszystkie zadania przeznaczone są do realizacji w drodze zlecenia w terminie od dnia podpisania umowy do 31 marca 2009 roku.
 4. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą w szczególności:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego, proponowanego do realizacji,
  2. szczegółowy terminarz i miejsce realizacji zadania publicznego,
  3. kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego,
  4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadanie dotyczy,
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych  uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
  6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
  7. aktualny statut (z pieczęcią organizacji, aktualną datą, dopiskiem za zgodność z oryginałem i podpisem na każdej stronie)
  8. potwierdzoną kopię nadania NIP, REGON oraz aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 m-ce od daty wystawienia),
  9. dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo osób składających ofertę w imieniu stowarzyszenia.
 5. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, dokonując wyboru oferty bierze pod uwagę;
  1. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot  przedstawiający ofertę realizacji zadania,
  2. kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
  3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 6. Burmistrz zastrzega możliwość dokonania zmian dotyczących zakresu rzeczowego oraz kosztów w przedstawionym kosztorysie.
 7. Podmioty zamierzające wspólnie realizować zadanie mają prawo na mocy stosownej umowy wielostronnej razem ubiegać się o realizację danego zadania i otrzymanie na ten cel dotacji, przy czym ofertę na realizację zadania składa jeden podmiot określony w umowie wielostronnej, z którym jest ona zawierana. Jest on ponadto zobowiązany do rozliczenia dotacji oraz sporządzania sprawozdań z realizacji zadania. W takim przypadku umowa wielostronna stanowi integralną część oferty.
 8. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa, zawarta przed rozpoczęciem realizacji zadania.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Składanie ofert na realizację zadań następuje na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 264, poz. 2207) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Druk dostępny (rtf, pdf) jest w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, przy ul. 1 Maja 16, pok. 12 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl). Ostateczny termin składania ofert upływa 30 kwietnia 2008 r. o godz. 1530.
 2. Oferty składać należy w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, przy ul. 1 Maja 16 lub przesłać pocztą - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
 3. W terminie 14 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokona w sposób jawny wyboru najkorzystniejszej oferty na poszczególne zadania.
 4. Wyniki wyboru ofert ogłoszone będą w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, w którym podane zostaną także informacje, kto złożył ofertę oraz czynniki decydujące o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jawność konkursu ofert realizowana będzie przez publikację wyników w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz wyłożenie do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji (Gryfino, ul. 1 Maja 16, pok. nr 12) przez okres 1 miesiąca od daty dokonania wyboru.
 5. Wszystkie podmioty, które złożyły oferty otrzymają pisemną informację o wynikach wyboru oferty najkorzystniejszej.

UWAGA: Oferty organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 3 dni od powiadomienia o brakach, zostaną automatycznie odrzucone.

INFORMACJA NA TEMAT ŚRODKÓW WYDATKOWANYCH
PRZEZ MIASTO I GMINĘ GRYFINO
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI W ROKU 2007

zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210  poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104;  z 2006 r. Nr 94, poz. 651).

Zadanie

2007 r.

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie – wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej w tym organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości

43.200

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie –wspieranie działalności gospodarczej poprzez doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

19.200

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie – wspieranie działalności gospodarczej poprzez prowadzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS”

42.000

OGÓŁEM

104.400


Aktualne:Nie
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych