Rok 2008
Data ogłoszenia:2008-09-29
Tytuł:Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Załącznik do
Zarządzenia Nr 0151-139/08
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 26 września 2008 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia,
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
Nr zadania: K/09/2008
Nazwa zadania: Organizacja koncertu okolicznościowego z okazji Święta Niepodległości.
Kwota dotacji: 30.000 zł

 1. Postępowanie konkursowe i zasady przyznawania dotacji na realizację zadania określają przepisy:
  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz.2207),
  3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
    
 2. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:
  O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.  3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
   
 3. Rodzaj zadania:
  Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Zadanie dotyczy przyznania dotacji na organizację koncertu okolicznościowego z okazji Święta Niepodległości. W ramach realizowanego zadania Organizator zapewnia m.in.:
  • recital organowy oraz koncert orkiestry symfonicznej i pianistów,
  • występ solistów i organistów,
  • nagranie płyty profesjonalnej z trwania koncertu (min. 1000 szt.).
 4. Termin i miejsce realizacji zadania:
  Organizacja uroczystego koncertu z okazji Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2008 roku w Kościele pw. Narodzenia N.M.P. w Gryfinie Czas trwania realizacji zadania w terminie od podpisania umowy do 31 grudnia 2008 r.
   
 5. Warunki realizacji zadania:
  W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Gryfino,
  2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
  3. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą,
  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
  5. przedstawią w terminie prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu [Załącznik 1](PDF, RTF )

Oferta powinna zawierać:

 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, zawierający opis i harmonogram planowanego działania,
 • termin i miejsce realizacji zadania, z uwzględnieniem precyzyjnego opisu
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadanie dotyczy,
 • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadanie, w tym wysokość środków finansowych własnych, a także uzyskanych na realizację tego zadania z innych źródeł,
 • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 1. Oferty konkursowe należy złożyć w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, przy ul. 1 Maja 16 lub przesłać pocztą - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w terminie do 27 października 2008 roku.
   
 2. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokonuje wyboru ofert, biorąc pod uwagę:
   1. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz doświadczenie w realizacji podobnego zadania,
   2. zgodność oferty z opisem zadania,
   3. program uroczystości – wszechstronność, zróżnicowanie i atrakcyjność programu,
   4. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (ocena kalkulacji kosztów pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania),
   5. wysokość środków własnych i publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
   6. rzetelność wykonania zadania i terminowość rozliczania dotacji w latach poprzednich.
  2. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zastrzega sobie prawo do dokonania zmian dotyczących zakresu rzeczowego oraz kosztów w przedstawionym kosztorysie i harmonogramie.
  3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni po upływie terminu składania ofert. Jawność konkursu ofert realizowana będzie przez publikację wyników w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz wyłożenie do wglądu w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (Gryfino, ul. Niepodległości 20, pok. nr 6) przez okres 1 miesiąca od daty dokonania wyboru.
  4. Wszystkie podmioty, które złożą ofertę otrzymają pisemną informację o wynikach otwartego konkursu ofert.
  5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
  6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa, zawarta przed rozpoczęciem realizacji zadania.
    
 3. W roku bieżącym i w roku 2007 nie realizowano zadań w zakresie organizacji koncertu okolicznościowego.
   
 4. Do oferty należy dołączyć:
  1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny do 3 m-ce od daty wystawienia), bądź w przypadku podmiotów niebędących stowarzyszeniami lub fundacjami, inny dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu,
  2. kopia nadania NIP i REGON,
  3. aktualny statut,
  4. dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu,
  5. aktualne pełnomocnictwo do składania wniosku o dotację na realizację zadania, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywanie ich rozliczeń – dotyczy podmiotów, które działają na danym terenie na zasadzie oddziału terenowego, koła lub filii i nie mają osobowości prawnej,
  6. sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2007,

Uwagi:

 1. Każda strona kopii składanych dokumentów powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby.
 2. Podmioty zamierzające wspólnie realizować zadanie mają prawo na mocy stosownej umowy wielostronnej razem ubiegać się o realizację danego zadania i otrzymanie na ten cel dotacji, przy czym ofertę na realizację zadania składa jeden podmiot określony w umowie wielostronnej, z którym jest ona zawierana. Jest on ponadto zobowiązany do rozliczenia dotacji oraz sporządzania sprawozdań z realizacji zadania. W takim przypadku umowa wielostronna stanowi integralną część oferty.
 3. Złożone oferty, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 3 dni od powiadomienia o brakach, zostaną automatycznie odrzucone.

Aktualne:Nie
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych