Rok 2008
Data ogłoszenia:2008-11-05
Tytuł:OBWIESZCZENIE o decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr 16/4 w obrębie geodezyjnym Gardno, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej.

 O B W I E S Z C Z E NI E
o decyzji kończącej postępowanie


Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 04.11.2008 r., na wniosek na wniosek Pana Romualda Krywanis, działającego w imieniu PTK „CENTERTEL” Sp. z o. o., ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa została wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr 16/4 w obrębie geodezyjnym Gardno, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej.


Aktualne:Nie
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych