Rok 2008
Data ogłoszenia:2008-06-09
Tytuł:Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Załącznik do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Nr 0151-84/08
z dnia 6 czerwca 2008 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
Nr zadania: PS/01/2008
Nazwa zadania: Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gryfino.
Kwota dotacji: 8.000 zł

 1. Postępowanie konkursowe i zasady przyznawania dotacji na realizację zadania określają przepisy:
  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz.2207),
  3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
    
 2. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:
  O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.  3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
   
 3. Rodzaj zadania:
  Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie wypoczynku letniego w formie kolonii wypoczynkowej w miejscowości nadmorskiej dla dzieci w wieku 9 – 12 lat, pochodzących z rodzin najuboższych oraz rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych z terenu gminy Gryfino.
  W ramach kolonii organizator zapewnia:
  • transport uczestników na miejsce wypoczynku i z powrotem,
  • zakwaterowanie uczestników w pokojach,
  • trzy posiłki podczas dnia,
  • program wychowawczo – rekreacyjny,
  • atrakcje i wycieczki,
  • opiekę wychowawczą,
  • opiekę lekarza i pielęgniarki podczas całego pobytu w ośrodku,
  • ubezpieczenie NW uczestników.
 4. Termin realizacji zadania:
  Czas trwania kolonii określa się na minimum 10 dni w czasie trwania wakacji letnich - od podpisania umowy do 31 sierpnia 2008 r..
   
 5. Warunki realizacji zadania:
  W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
  1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Gryfino,
  2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
  3. dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą,
  4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
  5. spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie spełniać muszą organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.).
  6. przedstawią w terminie prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu  rtf, pdf

Oferta powinna zawierać:

 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, zawierający opis i harmonogram planowanego działania,
 • termin i miejsce realizacji zadania, z uwzględnieniem precyzyjnego opisu warunków pobytu, tj. bazy noclegowej, organizacji jakości posiłków, warunków sanitarnych obiektu kolonijnego oraz atrakcji przewidzianych w programie,
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadanie dotyczy,
 • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadanie, w tym wysokość środków finansowych własnych, a także uzyskanych na realizację tego zadania z innych źródeł,
 • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 1. Oferty konkursowe należy złożyć w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie, przy ul. 1 Maja 16 lub przesłać pocztą - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w terminie do 7 lipca 2008 roku.
   
 2. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokonuje wyboru ofert, biorąc pod uwagę:
   1. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz doświadczenie w realizacji podobnego zadania,
   2. zgodność oferty z opisem zadania,
   3. program pobytu – wszechstronność, zróżnicowanie i atrakcyjność programu (m.in. liczba wycieczek i imprez organizowanych dla dzieci),
   4. atrakcyjność miejsca pobytu (położenie obiektu, warunki bytowe),
   5. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (ocena kalkulacji kosztów pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania),
   6. wysokość środków własnych i publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
   7. rzetelność wykonania zadania i terminowość rozliczania dotacji w latach poprzednich.
  2. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zastrzega sobie prawo do dokonania zmian dotyczących zakresu rzeczowego oraz kosztów w przedstawionym kosztorysie i harmonogramie.
  3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  w terminie 14 dni po upływie terminu składania ofert. Jawność konkursu ofert realizowana będzie przez publikację wyników w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz wyłożenie do wglądu w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych (Gryfino, ul. Niepodległości 20, pok. nr 6) przez okres 1 miesiąca od daty dokonania wyboru.
  4. Wszystkie podmioty, które złożą ofertę otrzymają pisemną informację o wynikach otwartego konkursu ofert.
  5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
  6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa, zawarta przed rozpoczęciem realizacji zadania.
    
 3. W roku bieżącym i w roku 2007 nie realizowano zadań w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
   
 4. Do oferty należy dołączyć:
  1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny do 3 m-ce od daty wystawienia), bądź  w przypadku podmiotów niebędących stowarzyszeniami lub fundacjami, inny dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu,
  2. kopia nadania NIP i REGON,
  3. aktualny statut,
  4. dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu,
  5. aktualne pełnomocnictwo do składania wniosku o dotację na realizację zadania, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywanie ich rozliczeń – dotyczy podmiotów, które działają na danym terenie na zasadzie oddziału terenowego, koła lub filii i nie mają osobowości prawnej,
  6. sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2007,
  7. potwierdzenie zgłoszenia placówki wypoczynku do Kuratora Oświaty,
  8. zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje kadry (opiekunowie oraz kierownik kolonii),
  9. lista uczestników wypoczynku zawierająca wiek, miejsce zamieszkania, szkołę,
  10. oświadczenie o organizowaniu wypoczynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie spełniać muszą organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67  z późn. zm.).

Uwagi:

 1. Każda strona kopii składanych dokumentów powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby.
 2. Warunkiem podpisania umowy jest dostarczenie zaświadczenia z Kuratorium Oświaty o zgłoszeniu placówki wypoczynku.
 3. Podmioty zamierzające wspólnie realizować zadanie mają prawo na mocy stosownej umowy wielostronnej razem ubiegać się o realizację danego zadania i otrzymanie na ten cel dotacji, przy czym ofertę na realizację zadania składa jeden podmiot określony w umowie wielostronnej, z którym jest ona zawierana. Jest on ponadto zobowiązany do rozliczenia dotacji oraz sporządzania sprawozdań z realizacji zadania. W takim przypadku umowa wielostronna stanowi integralną część oferty.
 4. Złożone oferty, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 3 dni od powiadomienia o brakach, zostaną automatycznie odrzucone.

Aktualne:Nie
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych