Rok 2008
Data ogłoszenia:2008-09-05
Tytuł:Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0151-134/08
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 04 września 2008 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób.

 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym gminy, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

Nazwa zadania: Prowadzenie świetlic środowiskowych (placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego) w następujących miejscowościach:

 1. Gryfino - 2 świetlice
 2. Gardno - dla dzieci i młodzieży z Wysokiej Gryfińskiej
 3. Gardno - dla dzieci i młodzieży z Gardna
 4. Drzenin - 1 świetlica
 5. Radziszewo - 1 świetlica
 6. Sobiemyśl - 1 świetlica
 7. Stare Brynki - 1 świetlica

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:
Kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi:

 • w roku 2008 - 43.000,00 zł;
 • w roku 2009 – 130.000,00 zł

Termin i warunki realizacji zadania: od 13 października 2008 r. do 31 grudnia 2009 r.
Placówki zobowiązane będą działać zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. z 2007r. Nr 201 poz. 1455).

Warunki i zasady składania ofert:

 1. O przyznanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na cele publiczne związane z realizacją zadania mogą ubiegać się podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku – w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), które:
  1. przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy
  2. prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia.
 2. Zadanie wskazane powyżej, przeznaczone do realizacji w drodze zlecenia, ma być zrealizowane w okresie od 13 października 2008 roku do 31 grudnia 2009 roku.
 3. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą w szczególności:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego, proponowanego  do realizacji,
  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
  4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę  w zakresie, którego zadanie dotyczy,
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokości środków finansowych uzyskanych  na realizację danego zadania z innych źródeł,
  6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
  7. aktualny statut (z pieczęcią organizacji, aktualna datą, dopiskiem za zgodność z oryginałem i podpisem na każdej stronie),
  8. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie nadania numeru NIP i numeru REGON,
  9. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia)
  10. tytuł prawny do dysponowania lokalem w którym będą prowadzone świetlice (na okres co najmniej do 31.12.2009r.)
 4. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, dokonując wyboru oferty bierze pod uwagę;
  1. możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym wysokości środków własnych gwarantowanych przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania oraz kwalifikacje osób przy udziale których będzie realizowane zadanie,
  2. kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
  4. realizację zadań zleconych podmiotowi w latach poprzednich.
 5. Podmioty zamierzające wspólnie realizować zadanie mają prawo na mocy stosownej umowy wielostronnej razem ubiegać się o realizację danego zadania i otrzymanie na ten cel dotacji, przy czym ofertę na realizację zadania składa jeden podmiot określony w umowie wielostronnej, z którym jest ona zawierana. Jest on ponadto zobowiązany do rozliczenia dotacji oraz sporządzania sprawozdań z realizacji zadania.

Termin składania ofert:

 1. Składanie ofert na realizację zadań następuje w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie Zarządzenia, na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z 27 grudnia 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207)  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Druk dostępny jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. Łużycka 12 oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gryfino.pl (RTF, PDF) Ostateczny termin składania ofert upływa 06 października 2008 r. (poniedziałek) o godz. 1600
 2. Oferty składać należy w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na prowadzenie świetlic środowiskowych” w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie,  ul. Łużycka 12 (I piętro - pok. 8) lub przesłać pocztą. Decyduje data wpływu  do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.
 3. W terminie 14 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert, Burmistrz Miasta  i Gminy Gryfino dokona w sposób jawny wyboru najkorzystniejszej oferty.
 4. Kryteria stosowane do oceny ofert, ich wyboru i ustalenia wysokości dotacji zawarte są  w art. 31 ustawy o pomocy społecznej.
 5. Wyniki wyboru ofert ogłaszane są w formie zarządzenia, w którym podaje się kto  i na jakich zasadach złożył ofertę oraz czynniki decydujące o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jawność realizowana jest przez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz wyłożenie do wglądu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie przez okres 1 miesiąca od daty dokonania wyboru.
 6. Wszystkie podmioty, które złożyły oferty otrzymują pisemną informację o wynikach wyboru oferty najkorzystniejszej.

Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa  w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

 • w roku 2007 – 120.000,00 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zachodniopomorski Oddział  Regionalny z siedzibą w Szczecinie.
 • w roku 2008 – 63.000,00 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zachodniopomorski Oddział Regionalny z siedzibą w Szczecinie.

Aktualne:Nie
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych