Rok 2008
Data ogłoszenia:2008-03-19
Tytuł:Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Załącznik do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Nr 0151-39/08
z dnia 17 marca 2008 r

.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia,
w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 • zadanie nr E/01/2008
  Organizacja konkursu wiedzy morskiej dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Gryfino.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 1.000 zł
  uwaga: zadanie nie obejmuje wydatków przeznaczonych na konsumpcję
   
 • zadanie nr E/02/2008
  Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Gryfino.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 4.000 zł,  w tym 3.000 zł w 2008 r.
  uwaga: zadanie obejmuje m.in. organizację warsztatów ekologicznych
   
 • zadanie nr K/01/2008
  Promocja kulturalna gminy Gryfino w formie występów chóralnych, w tym udział  w uroczystościach gminnych i państwowych.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 25.000 zł, w tym 20.000 zł w 2008 r.
   
 • zadanie nr K/02/2008
  Popularyzowanie wiedzy na temat historii miasta Gryfina i okolicznych miejscowości.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 16.000 zł, w tym 12.000 zł w 2008 r.
  uwaga: zadanie obejmuje wydanie czterech publikacji o tematyce historycznej oraz folderu nt. walorów historycznych miasta Gryfina i okolicznych miejscowości.
   
 • zadanie nr K/03/2008
  Integracja środowisk emeryckich i osób starszych z terenu gminy Gryfino, w tym organizacja Dnia Seniora.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 6.000 zł, w tym 4.500 zł w 2008 r.
  uwaga: maksymalnie 20% wartości zadania może być przeznaczone na koszty transportu
   
 • zadanie nr K/04/2008
  Integracja środowisk sybirackich z gminy Gryfino, w tym czynny udział w uroczystościach gminnych i państwowych.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 5.000 zł, w tym 3.750 zł w 2008 r.
   
 • zadanie nr K/05/2008
  Integracja środowisk emeryckich i osób starszych w sołectwie Daleszewo, w tym organizacja Dnia Seniora.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 2.500 zł, w tym 1.875 zł w 2008 r.
  uwaga: maksymalnie 20% wartości zadania może być przeznaczone na koszty transportu
   
 • zadanie nr K/06/2008
  Promocja miejscowości Wełtyń, w tym prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej dotyczącej Wełtynia, z uwzględnieniem walorów turystycznych tej miejscowości.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 1.500 zł, w tym 1.125 zł w 2008 r.
  uwaga: maksymalnie 20% wartości zadania może być przeznaczone na koszty transportu
   
 • zadanie nr K/07/2008
  Integracja środowisk kolejarzy z terenu gminy Gryfino, w tym czynny udział w uroczystościach gminnych i państwowych.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 1.500 zł, w tym 1.125 zł w 2008 r.
   
 • zadanie nr Z/01/2008
  Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Gryfino poprzez zagospodarowanie ich czasu wolnego.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 10.000 zł, w tym 7.500 zł w 2008 r.
  uwaga: - zadanie może obejmować część programu realizowanego ze środków pomocowych
  - zadanie obejmuje organizację imprezy „Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej”
   
 • zadanie nr Z/02/2008
  Opieka paliatywna nad dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi z terenu gminy Gryfino.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 10.000 zł, w tym 7.500 zł w 2008 r.
   
 • zadanie nr Z/03/2008
  Prowadzenie działalności z zakresu promocji zdrowia, promocji honorowego krwiodawstwa oraz edukacji zdrowotnej.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 5.000 zł, w tym 3.750 zł w 2008 r.
   
 • zadanie nr Z/04/2008
  Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących
  z terenu gminy Gryfino.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 6.000 zł, w tym 4.500 zł w 2008 r.
   
 • zadanie nr Z/05/2008
  Integracja osób niewidomych i niedowidzących z terenu gminy Gryfino, w tym organizacja prezentacji twórczości dzieci niewidomych i niedowidzących.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 3.000 zł, w tym 2.225 zł w 2008 r.
   
 • zadanie nr Z/06/2008
  Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie chorób cukrzycy.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 1.000 zł, w tym 750 zł w 2008 r.

WARUNKI I ZASADY SKŁADANIA OFERT

 1. O przyznanie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki mogą ubiegać się podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku – w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) oraz prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), które:
  1. przedstawią ofertę wykonania wyodrębnionego zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
  2. prowadzą statutową działalność obejmującą swoim zakresem zadania będące przedmiotem zlecenia.
 2. Organ jednostki samorządu terytorialnego wspiera realizację zadania na rzecz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Wspieranie zadania następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
 3. Wszystkie zadania przeznaczone są do realizacji w drodze zlecenia w terminie od dnia podpisania umowy do 31 marca 2009 roku, za wyjątkiem zadania Nr E/01/2008, które przeznaczone jest do realizacji od dnia podpisania umowy do 31 maja 2008 r.).
 4. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą w szczególności:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego, proponowanego do realizacji,
  2. szczegółowy terminarz i miejsce realizacji zadania publicznego,
  3. kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego,
  4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadanie dotyczy,
  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadania, w tym wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
  6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
  7. aktualny statut (z pieczęcią organizacji, aktualną datą, dopiskiem za zgodność z oryginałem i podpisem na każdej stronie)
  8. potwierdzoną kopię nadania NIP, REGON oraz aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 m-ce od daty wystawienia),
  9. dokumenty potwierdzające pełnione funkcje lub pełnomocnictwo osób składających ofertę w imieniu stowarzyszenia.
 5. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, dokonując wyboru oferty bierze pod uwagę;
  1. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym wysokość środków własnych gwarantowanych przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania,
  2. kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
  3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 6. Burmistrz zastrzega możliwość dokonania zmian dotyczących zakresu rzeczowego oraz kosztów w przedstawionym kosztorysie.
 7. Podmioty zamierzające wspólnie realizować zadanie mają prawo na mocy stosownej umowy wielostronnej razem ubiegać się o realizację danego zadania i otrzymanie na ten cel dotacji, przy czym ofertę na realizację zadania składa jeden podmiot określony w umowie wielostronnej, z którym jest ona zawierana. Jest on ponadto zobowiązany do rozliczenia dotacji oraz sporządzania sprawozdań z realizacji zadania. W takim przypadku umowa wielostronna stanowi integralną część oferty.
 8. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie umowa, zawarta przed rozpoczęciem realizacji zadania.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Składanie ofert na realizację zadań następuje na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. (Dz.U. Nr 264, poz. 2207) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Druk (rtf, pdf)dostępny jest w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, mieszczącego się przy ul. Niepodległości 20 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gryfino.pl). Ostateczny termin składania ofert upływa 18 kwietnia 2008 r. o godz. 1530.
 2. Oferty składać należy w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, przy ul. 1 Maja 16 lub przesłać pocztą - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
 3. W terminie 14 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokona w sposób jawny wyboru najkorzystniejszej oferty na poszczególne zadania.
 4. Wyniki wyboru ofert ogłoszone będą w formie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, w którym podane zostaną także informacje, kto złożył ofertę oraz czynniki decydujące o wyborze najkorzystniejszej oferty. Jawność konkursu ofert realizowana będzie przez publikację wyników w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz wyłożenie do wglądu w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych (Gryfino, ul. Niepodległości 20, pok. nr 6) przez okres 1 miesiąca od daty dokonania wyboru.
 5. Wszystkie podmioty, które złożyły oferty otrzymają pisemną informację o wynikach wyboru oferty najkorzystniejszej.

UWAGA: Oferty organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 3 dni od powiadomienia o brakach, zostaną automatycznie odrzucone.

INFORMACJA NA TEMAT ŚRODKÓW WYDATKOWANYCH
PRZEZ MIASTO I GMINĘ GRYFINO
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI W ROKU 2007

zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210  poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104;  z 2006 r. Nr 94, poz. 651).

Zadanie

2007 r.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym z terenu gminy Gryfino poprzez zagospodarowanie ich czasu wolnego, w tym organizacja imprezy Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej.

8.000

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie chorób cukrzycy

1.000

Polski Czerwony Krzyż – propagowanie idei honorowego krwiodawstwa na terenie miasta i gminy Gryfino

4.600

Polski Związek Niewidomych – integracja osób niewidomych i niedowidzących z terenu gminy Gryfino, w tym organizacja prezentacji twórczości dzieci niewidomych i niedowidzących.

1.500

Liga Ochrony Przyrody – zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Gryfino poprzez popularyzację wiedzy z zakresu ochrony przyrody, w tym zorganizowanie konkursu dla dzieci i młodzieży z zakresu wiedzy nt. walorów przyrodniczych gminy Gryfino oraz opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych dotyczących obiektów przyrodniczych położonych na terenie gminy Gryfino.

8.000

Stowarzyszenie Miłośników Rozwoju Ekologii i Agroturystyki Na Rzecz Wełtynia – promocja miejscowości Wełtyń, w tym prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej dotyczącej Wełtynia, z uwzględnieniem walorów turystycznych tej miejscowości.

1.500

Stowarzyszenie Seniorów „Radość” – integracja środowisk emeryckich i osób starszych w sołectwie Daleszewo, w tym organizacja Dnia Seniora.

2.000

Związek Sybiraków – integracja środowisk sybirackich z gminy Gryfino, w tym czynny udział w uroczystościach gminnych i państwowych

3.500

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – integracja środowisk emeryckich i osób starszych z terenu gminy Gryfino, w tym organizacja Dnia Seniora w Gryfinie i w funkcjonujących kołach na terenie gminy Gryfino oraz Dnia Inwalidy

4.000

Stowarzyszenie Wokalne „Res Musica” – promocja kulturalna gminy Gryfino w formie występów chóralnych, w tym udział w uroczystościach gminnych

20.000

Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej - Popularyzowanie wiedzy na temat historii miasta Gryfina i okolicznych miejscowości, w tym wykonanie czterech publikacji o tematyce historycznej.

10.000

OGÓŁEM

64.100

    


Aktualne:Nie
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych