12. CELE STRATEGICZNE w rozwoju gminy

 

12.1 UZASADNIENIE WYBORU CELÓW

Proces zrównoważonego i harmonijnego rozwoju gminy wymaga od władz i podmiotów lokalnych umiejętności rozpoznawania zagrożeń, zapobiegania nim, eliminacji dysproporcji w życiu społecznym i gospodarczym oraz tworzenia zaspokojenia stale rosnących potrzeb. Możliwe jest to, gdy zarządzanie gminą wynika ze sformułowanego planu strategicznego, w którym określone są cele, programy i zadania.

Cele strategiczne, stanowiąc ramy zrównoważonego rozwoju gminy, muszą zapewnić maksymalną efektywność gospodarczą, możliwie najwyższy poziom warunków bytowych i konsumpcji oraz takie użytkowanie zasobów, aby zapewnić ciągłość istnienia gminy.

Celom strategicznym podporządkowane są cele operacyjne, a tym z kolei cele (zadania) szczegółowe. Na podstawie zebranego materiału faktograficznego (statystyki, dane z urzędów i instytucji), przeprowadzonych warsztatów, konsultacji z władzami i podmiotami gminnymi oraz istniejących opracowań diagnostycznych, planistycznych i studialnych a także nakreślonych na tej kanwie misji i wizji rozwoju miasta i gminy Gryfino, sformułowano strukturę hierarchiczną pięciu grup celów strategicznych, operacyjnych i szczegółowych.

12.2 CELE STRATEGICZNE
Wzrost dostępności oświaty, wychowania i opieki medycznej i tworzenie warunków do rozwoju zasobów ludzkich   Aktywna ochrona środowiska wraz z doskonaleniem infrastruktury technicznej, transportowej i informatycznej   Rewitalizacja dawnych funkcji i układu miasta oraz ich ochrona wraz z koniecznym rozwojem funkcjonalno-przestrzennym całego miasta   Rozwój turystyki, sportu i rekreacji wraz z promocja gminy   Aktywizacja funkcji gospodarczych Gminy
12.3 CELE OPERACYJNE
1. Dostosowanie bazy oświatowej i kulturalnej

2. Organizacja czasu wolnego młodzieży

3. Doskonalenie opieki medycznej i ochrony zdrowia

  1. Rozwój infrastruktury technicznej i komunikacji

2. Podniesienie świadomości ekologicznej

3. Przywrócenie funkcji transportowej Odry

4. Eliminacja emisji szkodliwych dla środowiska

  1. Rewitalizacja nabrzeża i brzegu Odry (zwrócenie miasta ku rzece)

2. Rekonstrukcja kwartałów staromiejskich

3. Kształtowanie sprawnego systemu dróg Starego Miasta

4. Modernizacja istniejącej zabudowy śród-miejskiej w kierunku grupowania funkcji usługowej, handlowej i turystycznej

5. Budowa obwodnicy miasta

6. Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych

7. Wzrost podaży terenów pod budownictwo mieszkaniowe i inwestycje na obrzeżach miasta i terenach podmiejskich

8. Doskonalenie transgranicznych powiązań przestrzennych i komunikacyjnych

  1. Rozwój turystyki

2. Rozwój sportu

3. Organizacja i rozwój bazy rekreacyjnej

4. Promocja gminy

  1. Rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej

2. Tworzenie warunków stymulujących uruchomienie nowych miejsc pracy

3.Wykorzystanie przygranicznego położenia gminy dla długofalowego rozwoju gospodarki

4.  Zwiększenie mobilności siły roboczej

5. Dostosowanie rolnictwa i jego otoczenia do wymogów gospodarki rynkowej i członkostwa z UE

12.4 CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Modernizacja i  remonty szkół

2. Budowa i modernizacja sal gimnastycznych i boisk

3. Doposażenie szkół

4. Usprawnienie organizacji dowozu dzieci

5. Edukacja dorosłych

6. Doskonalenie usług medycznych

7. Utworzenie Centrum Spraw Społecznych

  1. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej

2. Budowa i rozbudowa sieci  kanalizacyjnej

3. Prawidłowa gospodarka odpadami stałymi

4. Gazyfikacja

5. Zmiana systemu ogrzewania budynków

6. Rozwój alternatywnych źródeł wytwarzania energii

7. Eliminacja źródeł hałasu oraz ochrona atmosfery i wód

8. Zachowanie trwałości użytkowania zasobów i walorów środowiska

9. Edukacja ekologiczna mieszkańców

10. Rozbudowa systemu obszarów chronionych

11. Poprawa funkcjonowania komunikacji

12. Modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry

13. Rozwój i modernizacja dróg

14. Budowa parkingów

15. Rozbudowa sieci telefonii przewodowej

  1. Zabudowa kwartałów nadodrzańskich i wolnych fragmentów Starego Miasta z zachowaniem podziału katastralnego (wytyczne konserwatorskie)

2. Przywrócenie funkcji nabrzeża Odry (bulwary, przystanie, port przeładunkowy)

3. Uporządkowanie przestrzenne

4. Określenie standardów przestrzennych nowej zabudowy, warunków przebudowy oraz zasad funkcjonowania obiektów przeznaczonych do likwidacji

5. Uporządkowanie układu komunikacyjnego

6. Uruchomienie przejścia granicznego

7. Poprawa standardów zamieszkania

8. Maksymalizacja wskaźników intensywności zabudowy

9. Minimalizacja powierzchni terenów zielonych

10. Zwiększenie możliwości parkowania samochodów osobowych w mieście (garaże podziemne, piętrowe dla samochodów osobowych)

  1. Rozwój klubów sportowych

2. Rozwój i podniesienie standardów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

3. Organizacja i rozwój gospodarstw agroturystycznych

4. Organizacja szlaków turystyki aktywnej

5. Promocja turystyki

6. Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej

7. Rozbudowa i modernizacja bazy kulturalnej

8. Zwiększenie oferty kulturalnej

9. Zagospodarowanie wzgórz tarasowych w mieście

  1. Obniżenie kosztów produkcji w gospodarstwie rolnym

2. Dostosowanie struktury produkcji do potrzeb rynku

3. Rozwój przetwórstwa miejscowych surowców rolnych

4. Utworzenie Centrum Przedsiębiorczości

5. Utworzenie Funduszu Gwarancji Kredytowych

6. Aktywizacja miejscowego rynku pracy

7. Działania na rzecz ograniczania bezrobocia

8. Tworzenie warunków i zachęt (ulgi, preferencje) do inwestowania na terenie Gminy

9.Rozwój współpracy transgranicznej