13.    ZASADY WARUNKUJĄCE RÓWNOWAGĘ POMIĘDZY JAKOŚCIĄ ŚRODOWISKA A ROZWOJEM GOSPODARCZYM, PRZY UWZGLĘDNIENIU OBECNYCH UWARUNKOWAŃ RYNKOWYCH I PRZESTRZENNYCH

 

Aby program zasługiwał na miano koncepcji rozwoju zrównoważonego musi m.in.:

 1. Przewidywać realizacje takiego modelu trwałego i stabilnego rozwoju, który zaspokajając aktualne potrzeby mieszkańców nie ograniczy możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń,
 2. Stosować rozwiązania respektujące ograniczenia, wynikające z możliwości ekosystemów do trwania i samoodnawiania się,
 3. Uwzględniać i przewidywać wpływ działalności gospodarczej na środowisko, szczególnie w procesie eksploatacji oraz produkcji surowców, emisji zanieczyszczeń, składowania i utylizacji odpadów,
 4. Łączyć w procesach podejmowania decyzji aspekty ekonomiczne i ekologiczne,
 5. Wprowadzać takie rozwiązania, które nie będą w konflikcie z czynnikami rozwoju, w tym z warunkami środowiska, substytucją czynników produkcji,
 6. Wykorzystywać potencjał podmiotów strategii w sposób zintegrowany, poprzez rozwiązywanie różnych problemów łącznie (m.in. koordynacja międzysektorowa),
 7. Przewidywać zmianę jakości wzrostu gospodarczego,
 8. Minimalizować negatywne skutki ekologiczne i społeczne jego realizacji,
 9. Zakładać reorientację procesów technologicznych i sposobów zarządzania,
 10. Uwzględniać potrzeby i aspiracje społeczności regionalnej i lokalnej,
 11. Zakładać kontynuację pozytywnych tradycji i szacunek dla dziedzictwa kulturowego,
 12. Opierać się na współdziałaniu między władzą, a podmiotami gospodarczymi i społecznymi,
 13. Uwzględniać zasady polityki społecznej i ekologicznej Państwa.