23.    Statut Towarzystwa Gospodarczego

 

Załącznik 2

Projekt Statutu

 

STATUT

Towarzystwa Gospodarczego

 

§1

Terenem działania Towarzystwa Gospodarczego jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej

§ 2

Siedzibą Miejsko-Gminnego Towarzystwa Gospodarczego jest ...........................................

§ 3

Cele Towarzystwa:

 • integracja środowisk gospodarczych na rzecz aktywizacji szybszego rozwoju gospodarczego gminy,

 • pomoc i promocja nowo utworzonych podmiotów gospodarczych,

 • promocja przedsiębiorczości lokalnej,

 • wymiana doświadczeń i inicjowanie zmian w prawie gospodarczym,

 • wspieranie inicjatyw gospodarczych,

 • popularyzacja wiedzy związanej z problemami rozwoju gospodarczego,

 • prowadzenie działalności gospodarczej oraz każdej innej nie ograniczonej prawem,

 • prowadzenie działalności klubowej dla członków i sympatyków.

§ 4

Towarzystwo będzie realizowało cele określone w § 3 przez:

 • tworzenie Funduszu Gwarancji Kredytowych,

 • prowadzenie własnych przedsięwzięć gospodarczych,

 • kapitałowe uczestnictwo w przedsięwzięciach gospodarczych na terenie gminy,

 • obsługa podmiotów gospodarczych,

 • gromadzenie i dystrybucję informacji wśród członków,

 • promocję przedsiębiorczości lokalnej,

 • działalność wydawniczą,

 • organizowanie szkoleń i wymiana doświadczeń, doradztwo prawno- ekonomiczne,

 • wypracowywanie instrumentów dalszego oddziaływania na otoczenie gospodarcze gminy.

§ 5

Członkami Towarzystwa mogą być:

 • członkowie założyciele z chwilą wpisu do rejestru sądowego stowarzyszeń

 • osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski,

 • osoby prowadzące lub związane z działalnością gospodarczo-finansową po uzyskaniu co najmniej 3 pozytywnych referencji członków Towarzystwa,

 • członkiem wspierającym może być każda osoba prawna lub fizyczna zainteresowana realizacją celów statutowych.

§ 6

Prawa i obowiązki członków

 • członek ma prawo być wybieranym do władz Towarzystwa,

 • członek ma prawo inicjatywy uchwałodawczej,

 • członek ma prawo do uczestnictwa we wszelkiej działalności Towarzystwa,

 • obowiązkiem członka jest terminowe opłacanie składek członkowskich, udział w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia i przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz.

§ 7

Utrata członkostwa może nastąpić:

 • na wniosek członka,

 • uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków w/g zwykłej większości,

 • na skutek zdarzeń losowych (śmierć).

§ 8

Władzami Towarzystwa są:

 • Walne Zgromadzenie Członków,

 • Zarząd Towarzystwa,

 • Komisja Rewizyjna.

§ 9

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Towarzystwa, do którego wyłącznej kompetencji należy:

 • przyjmowanie i wykluczanie członków,

 • określanie celów szczegółowych Towarzystwa oraz sposobów ich realizacji i nadzór nad realizacją,

 • powoływanie i odwoływanie Zarządu Towarzystwa oraz nadzór nad jego pracą,

 • powoływanie Komisji Rewizyjnej

 • Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje grupie co najmniej pięciu członków.

§ 10

Zarząd Towarzystwa stanowi organ wykonawczo-zarządzający i składa się z trzech osób:

 • Prezesa Zarządu,

 • V-ce Prezesa Zarządu

 • Członka Zarządu

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 • organizacja i bieżące kierowanie działalnością Towarzystwa,

 • reprezentowanie Towarzystwa,

 • prowadzenie działalności finansowej Towarzystwa,

 • zwoływanie Zgromadzenia Członków z własnej inicjatywy lub z inicjatywy co najmniej 1/3 liczby członków,

 • powoływanie i nadzór nad Biurem Towarzystwa.

W zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa oraz przy podpisywaniu umów w jego imieniu wymagany jest udział co najmniej dwóch członków Zarządu.

§ 11

Uprawnieniem Komisji Rewizyjnej jest stały nadzór nad działalnością finansową Towarzystwa.

Komisja Rewizyjna na każdym Walnym Zgromadzeniu przedstawia ocenę działalności finansowej Towarzystwa.

Komisja Rewizyjna ma prawo zgłaszać votum nieufności wobec członków Zarządu naruszających ustalone reguły prawne.

§ 12

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 13

Zarząd może zaciągnąć zobowiązania majątkowe do wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 14

Towarzystwo uzyskuje środki finansowe z:

 • składek członkowskich,

 • składek członków wspierających,

 • darowizn, spadków i zapisów,

 • dotacji,

 • własnej działalności gospodarczej.

§ 15

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa ustala Zarząd. Wysokość składek członkowskich uchwali Walne Zgromadzenie.

Oświadczenie w sprawach majątkowych Towarzystwa składają dwie osoby: Prezes lub V-ce Prezes oraz Główny Księgowy.

§ 16

Zmiany Statutu może uchwalić Walne Zgromadzenie przy co najmniej 50 % frekwencji i większością 2/3 głosów. Zmiana podlega akceptacji Sądu Rejestrowego.

§ 17

Stowarzyszenie zawiązuje się na czas nieokreślony i może być rozwiązane przez organ rejestrujący oraz Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków podjętą większością 2/3 głosów przy obecnosci 1/2 członków uprawnionych do głosowania.

§ 18

Statut Towarzystwa został opracowany na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 07 kwietnia 1989 roku (Dz.U.Nr 20 z dnia 10 kwietnia 1989r.) i wszelkie sprawy nie uregulowane statutem podlegają działaniu przywołanej ustawy.