22. Przyszłość Gminy GRYFINO – warsztaty planowania strategicznego

 

Załącznik 1

 

Wstęp

W dniach 2 i 3 czerwca 2000 r. w Gryfinie odbyło się spotkanie na temat: „Przyszłość Miasta i Gminy Gryfino - warsztaty planowania strategicznego”. W zajęciach uczestniczyli przedstawiciele społeczności gminy Gryfino i członkowie władz samorządowych. Warsztaty prowadzili moderatorzy Elżbieta Rink i Marek Marszał. Warsztaty planowania strategicznego są jednym z etapów w procesie budowania strategii rozwoju gminy, pozwalają włączyć mieszkańców w proces planowania i wyznaczania przyszłych działań i kierunków rozwoju gminy.

Dokumentacja z warsztatów pozwala uporządkować wiedzę o gminie posiadaną przez członków społeczności gminnej i uszeregować ją w sposób ułatwiający realizację najpilniejszych zadań, poszerza wiedzę o gminie i jej potrzebach, zarówno wśród społeczności lokalnej jak i władz samorządowych. Opracowanie to przeznaczone jest także dla mieszkańców gminy, by w prosty i przystępny sposób przedstawić im potrzeby gminy i zachęcić do udziału w realizacji wyznaczonych celów. Sprzyjać to będzie kreowaniu liderów lokalnej społeczności, stabilności politycznej i wspólnej realizacji zadań gospodarczych.

Cel warsztatów

 • tworzenie dobrego klimatu wokół budowanej strategii rozwoju miasta i gminy Gryfino
 • integrowanie członków społeczności lokalnej
 • pobudzanie aktywności mieszkańców
 • identyfikacja obszarów i problemów strategicznych
 • identyfikacja oraz analiza słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń w otoczeniu
 • sformułowanie wizji i misji gminy

Przebieg warsztatów

Warsztaty odbyły się w dniach 2 i 3 czerwca 2000 r., w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gryfinie  i obejmowały:

 • wprowadzenie w istotę planowania strategicznego
 • identyfikację obszarów i problemów strategicznych
 • czynniki rozwojowe i destrukcyjne w gminie (silne i słabe strony gminy, szanse i zagrożenia w otoczeniu gminy)
 • cel nadrzędny gminy, wizję i misję gminy.

Niezbędne modyfikacje przebiegu warsztatów, dokonywane na bieżąco, wynikały przede wszystkim z ograniczeń czasowych i dużej aktywności uczestników.

Zajęcia prowadzono metodą moderacji, z wykorzystaniem elementów  analizy SWOT.

Ta metoda koordynowania samodzielnej pracy grupy i kierowania dynamiką dyskusji, wzbudziła duże zainteresowanie uczestników.

Wykaz uczestników biorących udział w warsztatach

 • Ks. Stanisław Włodek - Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej
 • Wojciech Pilarczyk - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
 • Kazimierz Iłowicki – Inspektorat  Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
 • Krzysztof Stanek - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
 • Tomasz Łatkowski - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
 • Bronisław Mela - GTBS w Gryfinie
 • Konrad Adamiak - Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie
 • Irena Perlik - Młodzieżowy Dom Kultury
 • Maria Zalewska - Gryfiński Dom Kultury
 • Leopold Kemling - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
 • Stanisław Bątkowski - Dom Pomocy Społecznej w Dębcach
 • Krystyna Knop - Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • Józef Czerniak - Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji
 • Danuta Bus - Gimnazjum w Gryfinie
 • Jerzy Bednarczyk - Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie
 • Stanisław Pawłowski - Zespół Obsługi Ekonomiczno - Oświatowej Szkół w Gryfinie
 • Witold Grabowski - Gryfskand Spółka z o.o.
 • Jerzy Boratyński - Urząd Skarbowy w Gryfinie
 • Beata Frąckiewicz - Powiatowy Urząd Pracy
 • Małgorzata Szwajczuk - Powiatowy Urząd Pracy
 • Andrzej Karaś - Telekomunikacja Polska S.A. w Gryfinie
 • Mirosława Przychoćko - Poczta Polska PPUP
 • Elżbieta Bosiacka - Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gryfinie
 • Blandyna Migdalska - Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry
 • Jerzy Prorok - Posterunek Energetyczny Gryfino
 • Roman Mosakowski - Rozdzielnia Gazu w Gryfinie
 • Henryk Zatorski - Urząd Celny w Gryfinie
 • Janusz Żuchowski - Zespół Elektrowni „Dolna Odra” S.A. w Nowym Czarnowie
 • Paweł Racinowski - Radny Gminy Gryfino
 • Jan Ragan - Radny Gminy Gryfino
 • Antoni Rak - Radny Gminy Gryfino
 • Tadeusz Samoń - Radny Gminy Gryfino
 • Maciej Szabałkin - Radny Gminy Gryfino
 • Marek Woś - Radny Gminy Gryfino
 • Jerzy Woźniak - Radny Gminy Gryfino
 • Elżbieta Kasprzyk - Sołtys Sołectwa Bartkowo
 • Grażyna Bącela - Sołtys Sołectwa Chwarstnica
 • Andrzej Skrobek - Sołtys Sołectwa Drzenin
 • Mariola Staszek - Sołtys Sołectwa Krajnik
 • Danuta Cebulska - Sołtys Sołectwa Krzypnica
 • Eugeniusz Jańczyński - Sołtys Sołectwa Nowe Czarnowo
 • Stanisław Hutnik - Sołtys Sołectwa Sobieradz
 • Danuta Wiśniewska - Sołtys Sołectwa Steklinko
 • Andrzej Warunek - Sołtys Sołectwa Żórawie
 • Stanisława Kaźmierska - Sołtys Sołectwa Żórawki
 • Zdzisław Krupa - Stowarzyszenie Miłośników Ekologii i Agroturystyki na rzecz Wełtynia
 • Jan Podleśny - Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
 • Andrzej Urbański - Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
 • Teresa Drążek - Urząd Miasta i Gminy Gryfino
 • Krystyna Klimek – Urząd Miasta i Gminy Gryfino
 • Andrzej Skrouba – Urząd Miasta i Gminy Gryfino
 • Krystyna Wawruszczak – Urząd Miasta i Gminy Gryfino
 • Janina Major – Urząd Miasta i Gminy Gryfino

Wprowadzenie

Na wstępie zadano uczestnikom pytania:

Które z poniższych twierdzeń najlepiej pasują do naszej gminy?

 • gmina jest w świetnej sytuacji i da sobie radę w przyszłości
 • gospodarka gminy ma przejściowe trudności, które dadzą się pokonać
 • gospodarka gminy ma znaczne trudności i trzeba wiele wysiłku, aby gmina odnalazła swoją drogę rozwoju
 • gospodarka gminy jest w katastrofalnym stanie i na razie nie widać żadnych szans na rozwój

Uczestnicy spotkania większością głosów (36 głosów) stwierdzili, że gospodarka gminy ma przejściowe trudności, które dadzą się pokonać.

7 osób stwierdziło, że gospodarka gminy ma znaczne trudności i trzeba wiele wysiłku, aby gmina odnalazła swoją drogę rozwoju.

2 osoby, że gmina jest w świetnej sytuacji i da sobie radę w przyszłości

Czego mieszkańcy gminy Gryfino potrzebują najbardziej?

 • chleba i pracy
 • poprawy infrastruktury – lepszych dróg, kanalizacji, wysypiska śmieci
 • dofinansowania oświaty
 • lepszej ochrony zdrowia
 • rozwoju przemysłu nieuciążliwego dla środowiska
 • przejścia granicznego dla samochodów osobowych
 • lepszej bazy i oferty kulturalnej ( igrzysk)
 • czystego środowiska i poprawy czystości wód
 • inwestora i kapitału

Pytania te miały na celu:

 • określić dynamikę grupy
 • określić aktywność indywidualną uczestników
 • ocenić wiedzę uczestników o celu warsztatów
 • wyznaczyć kierunek dalszej pracy z grupą

Obszary i problemy strategiczne

Problemem strategicznym nazywamy uciążliwe zagadnienia, których rozwiązanie wymaga angażowania środków materialnych.

Pracując w zespołach, w poszczególnych sferach życia społeczno – gospodarczego gminy analizowano najważniejsze problemy i proponowano jednocześnie sposób ich rozwiązania.

1. Sfera społeczna

 • charakterystyka demograficzna
 • świadomość społeczna
 • środowisko kulturowe

2. Sfera produkcji

 • rolnictwo
 • przemysł
 • inne źródła dochodów
 • zaopatrzenie
 • zbyt

3. Sfera ekologiczna

 • środowisko przyrodnicze
 • wpływ człowieka na funkcjonowanie, degradację, ochronę i kształtowanie środowiska

4. Sfera infrastruktury

 • infrastruktura społeczna: usługi, oświata, zdrowie, sport
 • komunalna
 • komunikacyjna
 • techniczna
Sfera społeczna
Problem strategiczny Sposób rozwiązania problemu
1.  brak mieszkań 1. tanie budownictwo (społeczne inicjatywy, długoletnie, tanie kredyty
2.  bezrobocie
 1. ściąganie inwestorów strategicznych
 2. wyznaczenie terenów pod inwestycje
 3. rozwój agroturystyki
 4. stabilność podatków
 5. podejmowanie wspólnych działań
3.  słaby rozwój wsi
 1. programy samorządowe w celu uzyskania  środków pomocowych
 2. rozwój agroturystyki i produkcji żywności  metodami ekologicznymi
 3. rozwój wiejskich ośrodków kulturalnych, oświatowych i sportowych
4.  baza szkolna na wsi i w mieście
 1. budowa szkoły miejskiej na ok. 350 uczniów
 2. ofinansowanie oświaty na  komputeryzację i pomoce naukowe
5.  brak placówki kulturalnej
 1.  budowa bazy kulturalnej i poprawa oferty  kulturalnej
6.  brak obiektów sportowo - turystycznych
 1. pozyskanie środków unijnych
7.  bariery architektoniczne dla osób  niepełnosprawnych
 1. budowa podjazdów i komunikacji pionowej
 2. pozyskanie środków z PFRON
8.  mała dostępność opieki zdrowotnej  na wsi
 1. białe niedziele
 2. profilaktyka
9.  patologie
 

Sfera produkcji

Problem strategiczny Sposób rozwiązania problemu
1. brak miejsc pracy na terenach wiejskich
 1. szkolenia zawodowe, zmiana lub poprawa  kwalifikacji
 2. rozwój handlu i usług
2. słabo rozwinięta turystyka i agroturystyka
 1. promocja gminy i regionu
 2. budowa przystani na Odrze
 3. przejście graniczne dla samochodów osobowych
 4. propagowanie agroturystyki
3. brak gospodarstw ekologicznych
 1. dotowanie produkcji żywności metodami ekologicznymi
4. problemy ze zbytem produktów rolnych
 1. małe zakłady przetwórstwa rolnego
 2. tworzenie grup producenckich
5. restrukturyzacja „Dolnej Odry”
 

Sfera ekologiczna

Problem strategiczny Sposób rozwiązania problemu
1. ochrona środowiska – niedostateczna infrastruktura – gospodarka ściekowa, zaopatrzenie w wodę, brak segregacji, utylizacji i recyklingu odpadów stałych
 1. system oczyszczalni ścieków połączony z kanalizacją
 2. system wodociągów
 3. nowe technologie utylizacji odpadów
 4. propagowanie znanych zasad segregacji i utylizacji odpadów
2. ochrona zasobów wód
 1. strefy ochronne
3. ochrona zasobów przyrodniczych
 1. realizacja dyrektywy „Natura 2000”
 2. tworzenie obszarów chronionych o różnym statusie
4. niewykorzystywanie ekologicznych źródeł energii
 1. powstawanie odnawialnych źródeł energii (elektrownie wodne, wiatrowe, słoneczne) gaz, olej opałowy, biomasa, prąd elektryczny
5. brak gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych
 1. kredyty, subwencje, szkolenia, ustawa, promocja
6. niska świadomość ekologiczna społeczeństwa
 1. edukacja ekologiczna
 2. zrównoważony rozwój gminy
 

Sfera infrastruktury

Problem strategiczny Sposób rozwiązania problemu
1. problemy komunikacyjne  ( Łużycka - całkowita wymiana uzbrojenia,  czasowa blokada wjazdu na Górny Taras  przez przejazd kolejowy)
 1. rozbudowa, budowa wiaduktu na ul. Armii  Krajowej
2. brak mieszkań dla biedniejszych mieszkańców gminy
 1. budowa mieszkań komunalnych
3. Pniewo, Żórawie, Żórawki – intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego  Steklino, Steklinko, Włodkowice, Zaborze- rozwój agroturystyki i budownictwa letniskowego Krajnik, Nowe Czarnowo – budownictwo mieszkaniowe i przemysł lekki  przestarzała sieć wodociągowa, brak kanalizacji, brak sieci gazowej
 1. kontynuacja rozpoczętych inwestycji zgodnie z zatwierdzonymi planami szczegółowymi 
4. przestarzała sieć gazociągów średniego i  niskiego ciśnienia, brak sieci gazowej na terenach wiejskich
 1. wymiana zużytych i rozbudowa sieci gazowej
5. problemy z gospodarką wodno - ściekową  i z gospodarką odpadami na terenach wiejskich
 1. rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gryfinie, zagospodarowanie osadów z oczyszczalni  rozbudowa składowiska odpadów, budowa spalarni śmieci i segregacja odpadów na składowisku  budowa ujęcia wody Krzypnica
6. konwencjonalne systemy grzewcze na terenach rekreacyjnych
 1. wykorzystywanie ekologicznych źródeł energii
7. brak obwodnicy miasta Gryfino i pasma gryfińskiego
 1. budowa obwodnicy
8. brak bazy turystycznej i hotelowej
 1. budowa bazy turystyczno – rekreacyjnej i   rewitalizacja nabrzeża Odry
9. brak miejsc parkingowych
 1. rozbudowa parkingów
10. brak przejścia granicznego dla samochodów osobowych
 1. rozbudowa przejścia granicznego
11. brak ścieżek rowerowych
 1. budowa sieci ścieżek rowerowych we współpracy z sąsiednimi gminami
11. brak środków finansowych na inwestycje infrastrukturalne
 1. pozyskiwanie środków z dotacji krajowych i zagranicznych

Obszarem strategicznym w rozumieniu strategii nazywamy działy gospodarki, które dostarczają środków materialnych dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. W gminie Gryfino wyodrębniono następujące obszary strategiczne:

 • Rolnictwo, leśnictwo i zasoby naturalne
 • Handel i usługi
 • Przemysł
 • Turystyka i rekreacja

Silne i słabe strony miasta i gminy Gryfino

Uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy w zależności od zainteresowań i wiedzy w poszczególnych obszarach strategicznych.

Rolnictwo, leśnictwo i zasoby naturalne
silne strony słabe strony
 • duży potencjał siły roboczej
 • gleby wysokiej bonitacji
 • korzystne położenie
 • niewielkie zużycie chemicznych środków ochrony roślin – poprawa stanu środowiska naturalnego, a tym samym możliwość rozwoju rolnictwa ekologicznego
 • zasoby leśne, zwierzyna łowna, runo leśne
 • duża powierzchnia zdrowych lasów
 • istniejące zasoby naturalne: żwir, drewno
 • upadek PGR, nie zagospodarowana ziemia po PGR
 • zakwaszone gleby
 • problemy z akumulacją kapitału na wsi
 • nieopłacalna produkcja rolna
 • problemy ze zbytem produkcji, brak giełdy towarowej, mleczarni, przetwórstwa
 • brak grup producenckich
 • upadek rolnictwa na terenach wiejskich położonych w sąsiedztwie „Dolnej Odry” – gleby odwodnione i skażone popiołami
 • wysokie podatki od nieruchomości
 • niewielkie zalesianie
 • słabe przygotowanie zawodowe istniejącej siły roboczej, bierność byłych pracowników PGR
 • bardzo zniszczona infrastruktura techniczna i komunalna
 • brak bazy przetwórczej istniejących zasobów naturalnych
 

Handel i usługi

b silne strony b słabe strony
 • korzystne położenie
 • konkurencja( w mieście) wymusza dobrą jakość sieci hadlowo - usługowej
 • duży potencjał siły roboczej
 • mały asortyment w branży konfekcyjnej
 • pośrednicy w wielu dziedzinach handlu
 • brak kapitału na rozwój handlu i usług – ubożenie społeczeństwa
 • niedbałość o klienta – kultura osobista sprzedawców
 • brak konkurencji na wsi
 • nie respektowanie ustawy o wychowaniu w trzeźwości
 • brak usług z zakresu obsługi ruchu turystycznego
 • brak promocji usług
 • niedostateczny poziom usług medycznych
 • brak ośrodków medycyny rodzinnej
 • przestarzałe wyposażenie gabinetów lekarskich
 • stare technologie w zakładach usługowych
 • wąski zakres usług
 

Przemysł

silne strony słabe strony
 • duży potencjał siły roboczej i dobre położenie
 • istniejące tereny i nie zagospodarowane obiekty
 • produkcja dóbr w postaci:
 • energii elektrycznej
 • energii cieplnej
 • węgla drzewnego
 • generowanie środków do budżetu
 • nowe technologie
 • współfinansowanie infrastruktury na terenie miasta i na obszarach wiejskich
 • wzrost dochodów mieszkańców
 • zanieczyszczenie środowiska
 • słaba infrastruktura techniczna
 • brak w pełni uzbrojonych terenów dla istniejących i nowych podmiotów gospodarczych
 • nieracjonalny rozdział środków z budżetu centralnego do budżetów terenowych
 

Turystyka i rekreacja

silne strony słabe strony
 • duża ilość terenów cennych i atrakcyjnych przyrodniczo i kulturowo
 • centrum wodne
 • liczne jeziora na terenie gminy
 • parki krajobrazowe
 • dobre położenie – bliskość Szczecina i Berlina
 • droga wodna
 • obiekty do uprawiania sportów wodnych
 • słaba baza turystyczna
 • brak ścieżek rowerowych
 • brak przystani żeglarskiej
 • brak schroniska młodzieżowego
 • brak dostępu do jezior
 • zaniedbane szlaki turystyczne (legenda szlaków)
 • mała promocja i reklama
 • brak pól namiotowych
 • brak zagospodarowania mniejszych jezior:  Sobieradz, Wełtyń, Borzym, Zamkowe
 • brak kąpielisk wiejskich, kąpieliska i plaży w Gryfinie
 • brak zagospodarowania bulwarów nadbrzeżnych – wizytówki od strony rzeki
 • brak żeglugi turystycznej
 

Szanse i zagrożenia w otoczeniu gminy

W grupach analizowano szanse i zagrożenia występujące w poszczególnych obszarach strategicznych, w otoczeniu gminy.    

Rolnictwo, leśnictwo i zasoby naturalne
szanse zagrożenia
 • integracja z UE szansą dla dobrych, specjalistycznych gospodarstw
 •  rozwój rolnictwa ekologicznego i agroturystyki
 • polityka państwa wspierająca rolnictwo
 • łatwo dostępne kredyty preferencyjne
 • bliskość rynku zbytu
 • brak globalnej polityki rolnej i przedłużający się kryzys w rolnictwie
 • brak dotacji i subwencji do produkcji rolnej
 • degradacja terenów rolnych i leśnych położonych blisko zakładów przemysłowych
 • niedoinwestowanie i upadek wsi po PGR
 • prywatyzacja lasów państwowych
 

Handel i usługi

szanse zagrożenia
 • położenie blisko granicy
 • integracja z państwami Unii Europejskiej -Wspólna Europa – zniesienie granic
 • inkubatory przedsiębiorczości
 • nowe technologie w usługach
 • własne zaplecze dostawców
 • „dziki handel”
 • strefa wolnocłowa
 • sieci handlowe i nieuczciwa konkurencja supermarketów w sąsiedztwie gminy
 • ubożenie społeczeństwa
 • słaby rozwój inwestycji infrastrukturalnych  na wsi powstrzymuje rozwój handlu i usług
 • niekontrolowany import tanich towarów z zagranicy
 • szara strefa w usługach
 

Przemysł

szanse zagrożenia
 • integracja z UE – kredyty preferencyjne, środki pomocowe
 • wzrost poziomu technologicznego
 • zmniejszenie się bezrobocia
 • rozwój klasy średniej i bogacenie się społeczeństwa
 • wzrost poziomu intelektualnego
 • fiskalizm państwa
 • konkurencja lepiej rozwiniętych ośrodków przemysłowych
 

Turystyka

szanse zagrożenia
 • wzrost zatrudnienia w usługach turystycznych
 • rozwój gospodarstw agroturystycznych
 • promocja walorów gminy
 • rozwój handlu, gastronomii i usług noclegowych
 • wzrost dochodów mieszkańców
 • możliwość korzystania z funduszy UE
 • współpraca transgraniczna
 • realizacja programu „Natura 2000” – możliwość skorzystania z funduszy strukturalnych UE
 • wzrost antropopresji na rekreacyjnych terenach chronionych
 • degradacja środowiska naturalnego – ruch samochodowy, śmieci itp.
 • wzrost przestępczości
 • konkurencja gmin lepiej przygotowanych na przyjęcie turystów
 • pogorszenie infrastruktury
 • wzrost cen
 • sezonowość

Następnie uczestnicy pracując w zespołach odpowiadali na następujące pytania:

ZESPÓŁ I

Gdyby państwo mogło bez ograniczeń pomóc gminom, to w czym ta pomoc głównie powinna przejawiać się w gminie?

 • 80% podatków pozostawić w gminach
 • pomoc merytoryczna w pozyskiwaniu środków pomocowych
 • pomoc w pozyskiwaniu nowych technologii
 • wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości
 • nie ograniczanie samorządności gmin
 • dotacje do nowo tworzonych miejsc pracy

ZESPÓŁ II

Jakie są główne bariery w rozwoju gospodarczym, ekonomicznym gminy

 • brak przejazdu do UE dla samochodów osobowych i ciężarowych
 • brak wyznaczonych i uzbrojonych terenów dla rozwoju zakładów przemysłowych
 • brak drogi A-3
 • brak obwodnicy
 • postępujące bezrobocie
 • zagrożenia powodziowe

ZESPÓŁ III

W jakim typie przedsięwzięć i w jakich branżach powstaną prawdopodobnie w gminie nowe miejsca pracy ?

 • usługi turystyczne
 • handel
 • przetwórstwo
 • budownictwo
 • transport

ZESPÓŁ IV

Czy obecny system ekonomiczny daje gminie większe szanse rozwoju, czy nie? W czym to się przejawia?

nie  ponieważ za mało środków wraca do gminy  Wizja gminy Gryfino – rok 2015. Cel nadrzędny w obszarach strategicznych.

Uczestnicy określili swoje oczekiwania wizerunku gminy na najbliższe 15 lat w poszczególnych obszarach strategicznych.

Zespół I – Rolnictwo, leśnictwo i zasoby naturalne – rok 2015

 • wyrównanie różnic między wsią i miastem
 • optymalne rozwiązania komunikacyjne
 • gospodarstwa agroturystyczne we wszystkich miejscowościach
 • istnieją specjalistyczne gospodarstwa z drobnym przetwórstwem
 • pełna infrastruktura techniczna i komunalna sprzyja środowisku
 • nie ma dzikich wysypisk śmieci
 • powszechny dostęp do oświaty, kultury, ośrodków zdrowia
 • zorganizowany monitoring środowiska gwarantuje pełne bezpieczeństwo lasów, upraw rolnych, wód powierzchniowych i gruntowych
 • pełne zatrudnienie
 • zbyt produkcji rolnej dzięki mądrej polityce państwa
 • produkcja rolnicza bez nadmiaru środków chemicznych i manipulacji genowej
 • mamy naturalne źródła energii
 • istnieje przyjazny system bankowy – pełny dostęp do tanich kredytów
 • o ważnych sprawach decydują wykształceni specjaliści po konsultacji ze społeczeństwem

Cel nadrzędny

 • pełna infrastruktura, sprzyjająca środowisku
 • mądra polityka państwa zapewniająca zbyt produkcji rolnej
 • powszechny dostęp do oświaty, kultury i służby zdrowia

Zespół II – Przemysł i infrastruktura – rok 2015

 • mamy wzorcową gospodarkę wodno – ściekowa
 • spalarnia odpadów stałych
 • istnieje obwodnica dla miasta
 • przemysł rolno – spożywczy w Gardnie współpracuje z rolnikami
 • uruchomiono port rzeczny marina i przystań pasażerską
 • oddano do użytku Centrum Kultury
 • łatwo dostępne usługi medyczne
 • rozwiązany problem mieszkaniowy dzięki preferencyjnym kredytom mieszkaniowym (max. 5%)
 • dynamicznie rozwija się przemysł i baza turystyczno – wypoczynkowa
 • trwa budowa autostrady A-3
 • udostępniono dla ruchu samochodowego most na Odrze Zachodniej
 • funkcjonuje zintegrowany system transportu Szczecin - Gryfino

Cel nadrzędny

 • sprawny układ komunikacyjny
 • pełna infrastruktura techniczna

Zespół III – Handel i usługi – rok 2015

 • szeroki asortyment towarów i usług
 • wysokie kwalifikacje personelu i miła obsługa klientów
 • więcej miejsc pracy w handlu i usługach
 • nowe technologie w usługach
 • centrum handlowe
 • gospodarstwa agroturystyczne, małe pensjonaty, hotel oferują miejsca noclegowe o wysokim standardzie
 • centrum informacji turystycznej
 • przystanie z pełnym zapleczem
 • kawiarnie
 • dostępność usług medycznych, w tym specjalistycznych, rozwinięta medycyna rodzinna
 • centrum rehabilitacji, w tym dziecięcej
 • specjaliści – lekarze o wysokich kwalifikacjach
 • usługi transportu zbiorowego – sprywatyzowane, małe, często kursujące BUS–y obsługują całą gminę

Cel nadrzędny

centrum informacji turystycznej i rozwinięte usługi turystyczne

 • dostępność usług medycznych i rehabilitacyjnych
 • usługi transportu zbiorowego

Zespół IV – Turystyka i rekreacja. Przyroda – rok 2015

 • przejście graniczne Gryfino – Mescherin , rowerowo – piesze i dla samochodów do 3,5 t, dla obywateli całego świata do Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry i Gminy Gryfino
 • parkingi przy przejściu granicznym z pełną infrastrukturą
 • przystań MARINA dla jachtów i statków pasażerskich
 • nabrzeże dla statków i barek
 • bulwary nad Regalicą
 • elektrownia „Dolna Odra” zasilana gazem
 • cała gmina zaopatrzona w wodę i sieć kanalizacyjną
 • agroturystyka w każdej wsi
 • podstawą agroturystyki czyste i zagospodarowane jeziora
 • sieć ścieżek rowerowych „od wsi – do wsi” uwzględniająca atrakcje przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe gminy
 • ścieżki edukacyjne w Parku Krajobrazowym
 • przystań dla łodzi wiosłowych
 • ścieżka rowerowa w Parku dla niepełnosprawnych (do II śluzy przy Regalicy)

Cel nadrzędny

 • infrastruktura turystyczna na terenie gminy, z zachowaniem i wykorzystaniem istniejących walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych
 • podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa

Misja gminy Gryfino

Propozycje do sformułowania misji gminy Gryfino:

 • centrum wodne i obiekty sportowe
 • „Dolna Odra”
 • bliskość Szczecina i Berlina
 • ciepły kanał
 • lasy i jeziora
 • zabytki architektoniczne
 • pola golfowe w Binowie
 • statki wolnocłowe
 • położenie przygraniczne
 • Odra
 • Park w Glinnej
 • „górka miłości”
 • Dolina Tywy
 • krzywy las
 • Park Krajobrazowy
 • ścieżki rowerowe
 • bliskość lotnisk Dąbie i Goleniów
 • połączenie z projektowaną i istniejącą autostradą

Pracując w zespołach uczestnicy opracowali 4 projekty misji.

Wykorzystanie warunków przyrodniczo – geograficznych i walorów krajobrazowych do dalszego efektywnego rozwoju, przy zachowaniu istniejącego potencjału przemysłowego i rozwijaniu przedsiębiorczości i turystyki, zgodnie z wymogami ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego.

Jadąc do Berlina ...
Wstąp do Gryfina.
U nas znajdziesz wszystko
Od nas wszędzie blisko.

Jesteśmy gościnną gminą, w której możesz zwiedzić Park Krajobrazowy „Doliny Dolnej Odry”, jedyny w swoim rodzaju, na skalę europejską, z rzadko spotykaną florą i fauną.

Możesz tu skorzystać z rekreacji w nowoczesnym kompleksie „Centrum Wodnego”

lub nad jeziorami i w lasach obfitujących w zwierzynę i runo leśne, odpocząć w ciszy i spokoju. Jesteśmy otwarci na współpracę. Jeśli chcesz zainwestować, znajdziesz tu partnerów gotowych Ci to ułatwić.

Gmina Gryfino wyróżnia się wybitnymi walorami  przyrodniczymi, krajobrazowymi i kulturowymi w skali krajowej. Położona nad Odrą, na granicy z Unią Europejską, posiada wszelkie atrakcje – Międzynarodowy Park „Dolina Dolnej Odry”, Wodne Centrum „Laguna”, kompleks malowniczych jezior położonych wśród lasów, piękne wsie z zabytkowymi kościołami. Posiadamy sieć szlaków turystycznych i wodnych oraz ścieżek rowerowych. Tutaj każdy znajdzie dla siebie wypoczynek i atrakcje.

Chcesz miło spędzić czas,
zobaczyć krzywy las,
popływać zimą w ciepłej wodzie,
korzystnie zainwestować?
Zatrzymaj się w gościnnej Gminie Gryfino.