1. Położenie geograficzne gminy GRYFINO

 

Gmina Gryfino położona jest na Nizinie Szczecińskiej w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego w powiecie gryfińskim. Od strony południowej graniczy z gminami: Widuchowa i Banie od zachodu z gminą Kołbaskowo i Republiką Federalną Niemiec (Gartz). Granicę północną wyznaczają miasto Szczecin i gmina Stare Czarnowo. Natomiast wschodnią granicę wyznacza gmina Bielice.

Naturalnymi jej granicami są: od zachodu Odra Zachodnia i Odra Wschodnia (Regalica), od południa granicę tę stanowią granice dwóch podprowincji: Pobrzeży Południowobałtyckich i Pojezierzy Południowobałtyckich i od północnego wschodu – Puszcza Bukowa.Pod względem ukształtowania terenu obszar Gminy Gryfino dzieli się na dwie zróżnicowane jednostki fizycznogeograficzne: Dolinę Dolnej Odry i Równinę Wełtyńską. Na terenie tych jednostek występują obszary o wysokich walorach krajobrazowych, na które składają się: urozmaicona rzeźba terenu, zróżnicowana roślinność i wody powierzchniowe.

Pod względem obszarowym gmina plasuje się w środkowej strefie gmin województwa zachodniopomorskiego; jej powierzchnia ewidencyjna wynosi 254 km2.

Gminę zamieszkuje ponad 31,9 tys. mieszkańców. Gmina należy do grupy gmin miejsko-wiejskich o wysokim wskaźniku zaludnienia (125,5 osób/ 1 km2).

Sieć osadnicza gminy obejmuje 40 miejscowości skupionych w 27 sołectwach. Zdecydowana większość jednostek osadniczych posiada zwarty charakter zabudowy.

Miasto Gryfino położone jest centralnie w zachodniej części gminy, przy nadodrzańskiej magistrali kolejowej łączącej porty Świnoujścia i Szczecina ze Śląskiem, drodze krajowej nr 31, szlaku komunikacji wodnej Śląsk – Szczecin, z dostępem do granicy państwa.

Obszar miasta wynosi 958 ha, na którym zamieszkuje 22,5 tys. mieszkańców.

Gryfino wykształcone zostało w formie wrzeciona, równolegle do komunikacji kołowej, wodnej i kolejowej. Miasto zajmuje dolny taras na wysokości 0,3 – 18 m n.p.m., taras górny we wschodniej części miasta wznoszący się do rzędnych 35 – 45 m n.p.m. Układ skarp i warstwic jest równoległy do biegu rzeki.

Gryfino jako siedziba władz gminy i powiatu skupia większość historycznie wytworzonych ciążeń społeczno-gospodarczych jakie wypływają z okalających je obszarów. Na terenie gminy zlokalizowane są ośrodki samorządu gminy. „Przedłużenie” tych wielostronnych więzi stanowi centrum wojewódzkie - miasto Szczecin, położone w odległości ok. 25 km na północ od Gryfina. 

Głównymi funkcjami miasta są usługi i przemysł. Miasto jest ośrodkiem subregionalnym, pełniąc centralne funkcje nadrzędne (obsługa ludności, handel, usługi, produkcja, kultura, życie społeczne) w stosunku do ludności zamieszkującej wsie na terenie gminy jak i powiatu, którego jest stolicą.