10. Misja Miasta i Gminy Gryfino

 

„Wykorzystanie uwarunkowań przyrodniczo – geograficznych do dalszego efektywnego rozwoju gminy z zachowaniem istniejących walorów środowiskowych i kulturowych”

W czasie dyskusji społecznej została sformułowana misja miasta i gminy Gryfino. Zakłada ona dalszy zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny gminy z zachowaniem istniejących walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Poprzez rozwój zrównoważony rozumie się jednoczesny rozwój gospodarczy, społeczny, ekologiczny i przestrzenny.

CELE

Rozwój gospodarczy:

 • tworzenie nowych miejsc pracy, dalszy rozwój inwestycyjny gminy,
 • poszerzenie rynków zbytu,
 • rozwój małej i średniej przedsiębiorczości,
 • wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych,
 • współpraca ponad lokalna i transgraniczna,
 • rozwój turystyczny gminy,
 • wspieranie inicjatyw gospodarczych.

Rozwój społeczny:

 • integracja społeczności i wzmacnianie poczucia patriotyzmu lokalnego,
 • kreowanie samorządowej świadomości i samodzielności,
 • efektywne zaspokajanie zbiorowych potrzeb, (zapewnienie podstawowego standardu dostępu do usług ogólnospołecznych, poprawa warunków mieszkaniowych, rozwój standardu technicznego miasta i wsi) – wyrównywanie różnic między wsią i miastem,
 • prowadzenie szeroko rozumianej działalności kulturalnej,
 • wspieranie grupowych form działania i aktywnych postaw mieszkańców,
 • eliminacja barier architektonicznych,
 • włączenie organizacji pozarządowych do rozwiązywania problemów społecznych.

Rozwój ekologiczny:

 • inspirowanie działań na rzecz poprawy warunków środowiska naturalnego,
 • redukcja emisji i zanieczyszczeń,
 • ochrona dziedzictwa kulturowego,
 • zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Rozwój przestrzenny:

 • staranne planowanie przestrzenne,
 • kształtowanie sprawnego układu komunikacyjnego miasta i gminy umożliwiającego ograniczenie ruchu tranzytowego i płynność ruchu głównie na kierunku północ-południe,
 • rewitalizacja nabrzeża i brzegu Odry oraz zabudowa kwartałów staromiejskich,
 • powiązanie zagospodarowania obszarów po obu stronach granicy poprzez uruchomienie połączeń transgranicznych i wspólne planowanie przestrzenne,

zabezpieczenie przeciwpowodziowe nabrzeża i Bulwarów Nadodrzańskich.