PROGRAM 1 (PR-1)
AKTYWIZACJA MIEJSCOWEGO RYNKU PRACY I OGRANICZANIE BEZROBOCIA.
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Obszar Gminy Gryfino posiada obecnie typowy charakter wielofunkcyjny. Jednym z głównych problemów takich obszarów jest nadmiar siły roboczej występujący w kilku postaciach:

 • bezrobocia jawnego (głównie w rodzinach nierolniczych i popegeerowskich),
 • bezrobocia ukrytego (głównie w gospodarstwach chłopskich),
 • utrzymywanie się struktury rolnictwa wymagającej dużych nakładów pracy.

Aktualne nadwyżki siły roboczej w gminie na obszarach wiejskich stanowią: bezrobocie (w formie jawnej i ukrytej) oraz efekt demograficzny przyrostów ludności w wieku produkcyjnym. Obok „aktualnych” nadwyżek ujawniają się w trakcie procesów restrukturyzacyjnych tzw. „nadwyżki potencjalne”. Szansą dla gminy jest więc aktywizacja nadwyżek siły roboczej poprzez uruchomienie przedsięwzięć gospodarczych tworzących nowe miejsca pracy. Wymagają one jednak wsparcia ze strony gminy i regionu.

ZADANIA

Program winien zmierzać do zaoferowania społeczeństwu gminy w bliskiej przyszłości miejsc pracy dla osób:

 • które utraciły pracę w rolnictwie,
 • które na stałe muszą odejść z rolnictwa,
 • które utraciły pracę w mieście w wyniku powstałego tam bezrobocia.

Do zakładanych działań aktywizujących częściową restrykcję oraz tworzenie nowych miejsc pracy w gminie należą:

a) w zakresie rolnictwa:

 • odbudowa i rozwój funkcji rolniczej poprzez, poprawę efektywności gospodarowania, tworzenie silnych gospodarstw towarowych,
 • rozwój rolniczych działów specjalnych o wysokim zapotrzebowaniu na siłę roboczą, związanych systemem kontraktacji z przemysłem rolno-spożywczym i spożywczym,
 • w niektórych indywidualnych gospodarstwach rolnych – wykorzystanie zasobów własnego gospodarstwa na rzecz innych, pozarolniczych form działalności gospodarczej, zwłaszcza w dziedzinie usług rekreacyjnych (agroturystyka),
 • rozwój usług rolniczych.

b) w zakresie przemysłu, budownictwa i usług specjalistycznych:

 • rozwój istniejącego potencjału przetwórstwa rolno-spożywczego,
 • utworzenie nowych miejsc pracy w drobnym przemyśle lekkim (nastawionym głównie na zatrudnienie nadwyżek kobiecej siły roboczej), oraz uruchomienie produkcji materiałów budowlanych,
 • rozwój rzemiosła,
 • rozwój przemysłu drzewnego,
 • utworzenie nowych miejsc pracy w budownictwie i usługach,
 • kreowanie miejsc pracy w innych usługach o charakterze specjalistycznym w zakresie:
 • obsługi ruchu turystycznego i tras komunikacyjnych,
 • usług o charakterze proekologicznym i rehabilitacyjnym,
 • usług w dziedzinie handlu hurtowego i dystrybucji niektórych artykułów spożywczych,

c) możliwości wykreowania miejsc pracy w systemie form subsydiowanych wspieranych przez PUP, zwłaszcza w zakresie niektórych elementów infrastruktury technicznej takich jak:

 • rekultywacja terenów zdegradowanych ,
 • odbudowa zdegradowanych pod względem technicznym systemów melioracyjnych i budowa nowych,
 • utworzenie małej retencji,
 • budowa i modernizacja niektórych elementów sieci drogowej,
 • budowa sieci gazowniczej oraz rozbudowa rozdzielczej sieci kanalizacji, oczyszczalni ścieków,
 • budowa trasy rowerowej,
 • inne drobne prace modernizacyjne,
 • budownictwo gminne.

REALIZACJA

Algorytm zalecanych działań systemowych programu aktywizacji rynku pracy i wzrostu przedsiębiorczości w gminie, przedstawiono niżej.

Wobec szczupłych zasobów pieniężnych miejscowej ludności, zakłada się: wykorzystanie kapitału skumulowanego przez działające w gminie podmioty gospodarcze oraz przypływ pozalokalnych publicznych i prywatnych środków kapitałowych. Ważne będzie wykorzystanie formalno-prawnych możliwości kredytowania preferencyjnego (preferencyjne linie kredytowe) oraz  uruchomienie systemowych ulg finansowych (w tym fiskalnych) z tytułu podejmowania i rozszerzania produkcji materialnej i inicjowania nowych miejsc pracy (wykorzystując także w tym zakresie uprawnienia gminnych władz samorządowych).

Zaleca się także podjęcie następujących działań:

 • Szkolenia z zakresu drobnej przedsiębiorczości. Bardzo ważna jest wysoka jakość szkoleń. Ponadto niezwykle istotne jest, by z informacją o organizacji szkoleń dotrzeć do wszystkich mieszkańców gminy. W praktyce jest to realizowane w różny sposób: poprzez gazetę lokalną, sołtysów, wieszanie ogłoszeń w najbardziej odwiedzanych miejscach, podawaną przez księdza w kościele, wysyłanie informacji pocztą np. do osób z zarejestrowaną w gminie działalnością gospodarczą.

Osoby uczestniczące w szkoleniu powinny ponosić przynajmniej częściowe jego koszty. W dużej części społeczności gminy panuje przekonanie, że coś, co jest darowane, nie przedstawia wartości. Ponadto osoby kończące szkolenie powinny otrzymać zaświadczenie o uczestnictwie w nim. Niejednokrotnie przedstawiciele banku przy staraniu się o kredyt pytają o uczestnictwo w szkoleniach.

 • Inicjowanie utworzenia klubu przedsiębiorczości. Klub ten powinien skupiać zarówno osoby z pewnym doświadczeniem w prowadzeniu firmy, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą. Zasadniczym celem takiego klubu jest integracja lokalnych przedsiębiorców, wymiana informacji i dalsze szkolenie się członków klubu.

W praktyce wygląda to tak, że spotkania odbywają się na ogół raz w miesiącu. Na spotkania zapraszany jest specjalista przedstawiający temat zgłoszony wcześniej przez członków klubu wynikający z aktualnych potrzeb. Często są to przepisy podatkowe, leasing, zasady udzielania kredytów ulegające częstym modyfikacjom.

Spotkania ze specjalistami dają również możliwość przedsiębiorcom do konsultacji indywidualnych problemów firmy bez dodatkowych kosztów i straty czasu związanej z wyjazdem do dużego ośrodka miejskiego.

Współdziałanie przedsiębiorców w klubie przedsiębiorczości jest również płaszczyzną do tworzenia wśród członków nowych firm o większym potencjale ekonomicznym i większych obrotach finansowych.

Wspólne spotkania przedsiębiorców stwarzają okazję do luźnej wymiany informacji, np. w zakresie nieuczciwych kontrahentów, dostępności kredytów w niektórych bankach, czy doświadczeniach w zarządzaniu własną firmą.

 • Utworzenie funduszu gwarancyjnego na rozwój drobnej przedsiębiorczości. Problem gwarancji kredytowych jest obecnie poważnym utrudnieniem spotykanym przy ubieganiu się o kredyt. Banki często nie chcą przyjmować zabezpieczenia w innej formie jak poręczenie innego banku lub poręczenie gminy. Samorząd znając w dużym stopniu mieszkańców gminy zmniejsza w pewnym stopniu ryzyko niespłacenia kredytu, udzielając gwarancji osobom najbardziej wiarygodnym i sprawdzonym w samodzielnym działaniu, szczególnie gdy planowana działalność oparta jest na pozyskiwaniu surowca do produkcji na terenie gminy, np. przetwórstwo rolno-spożywcze, przetwórstwo mięsne i zbożowe. W wielu miejscach na terenie kraju funkcjonują linie kredytów preferencyjnych dla bezrobotnych. Dają one możliwość uzyskania taniego kredytu w niewielkiej kwocie najczęściej na zakup jakiejś maszyny lub urządzenia pod kątem stworzenia dodatkowego miejsca pracy. Poręczenie Urzędu Miasta i Gminy lub Starostwa Powiatowego jest również bardzo korzystne dla kredytobiorcy, o ile jest on osobą wiarygodną i posiada rzeczowy pomysł.
 • Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości. Interesującym, ale rzadko jeszcze spotykanym sposobem pomocy startującym dopiero przedsiębiorcom wiejskim jest utworzenie w gminie inkubatora przedsiębiorczości. Na terenie gminy znajdują się budynki nie wykorzystane i trudno znaleźć na nie nabywcę. O ile jest możliwość przejęcia ich przez gminę, mogą być wtedy przeznaczone do utworzenia w nich inkubatora. Konieczne jest wtedy ich adaptowanie pod kątem produkcji i obsługi technicznej dla przyszłych firm tam zlokalizowanych. Generalnym założeniem inkubatora jest stworzenie warunków dla powstania i rozwoju małego przedsiębiorstwa, do momentu uzyskania przez nie samodzielności i wejścia w fazę rozwoju.

Elementami, które stanowią pomocowy charakter inkubatora są:

 • preferencyjne formy dzierżawy obiektów na działalność gospodarczą,
 • dostęp do urządzeń poligraficznych i telekomunikacyjnych,
 • korzystanie z funduszu gwarancyjnego gminy w przypadku starania się o kredyt,
 • bezpłatne lub po cenach preferencyjnych konsultacje ekonomiczne, finansowo-księgowe, prawne oraz techniczne,
 • punkt informacyjny dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Firmy umiejscowione w inkubatorze czują się bezpieczniejsze w pierwszym na ogół najtrudniejszym okresie działania, ponoszą mniejsze koszty funkcjonowania, w szybszym tempie powiększają doświadczenie, szybciej wchodzą w sieć dystrybucji i przepływu informacji.

Warunkiem dobrego funkcjonowania inkubatora są:

 • selekcja osób nie sprawdzających się w inkubatorze,
 • częste szkolenia uczestników inkubatora,
 • właściwy i elastyczny system finansowy dla inkubatora,
 • kształtowanie właściwych stosunków pomiędzy firmami współpracującymi,
 • stałe pogłębianie wiedzy przez osobę kierującą inkubatorem,
 • promocja najlepszych firm.

Pracownik zatrudniony w Punkcie Informacyjnym powinien zostać gruntownie przeszkolony we wszystkich sprawach związanych z przedsiębiorczością. Powinien ponadto posiadać dużą wiedzę o liniach kredytowych, gdyż na ogół tylko takie są przedmiotem zainteresowania przedsiębiorców w chwili obecnej. Wiąże się z tym znajomość i współpraca z organizacjami pomocowymi, oferującymi tanie kredyty, jak również oferującymi pomoc w zakresie doradztwa specjalistycznego dla małych firm. Powinien on również posiadać umiejętność wstępnej weryfikacji pomysłu w odniesieniu do osób rozpoczynających działalność. Chodzi tu głównie o wykonanie wspólnie ze zgłaszającymi projekt, uproszczonego biznes planu celem wychwycenia słabych stron dotyczących przyszłego przedsięwzięcia. Efektem tego działania jest częściowa rezygnacja z realizacji pomysłu lub częściowa jego modyfikacja.

Punkt Informacyjny może zostać utworzony przed powołaniem Inkubatora Przedsiębiorczości jako komórka działająca przy Urzędzie Miasta i Gminy

 • Podejmowanie współpracy ze starostwem powiatowym oraz szkołami średnimi w zakresie dostosowania programów nauczania do obecnych warunków gospodarczych. Program w szkołach ponadgimnazjalnych nie jest dostosowany do obecnych realiów naszej gospodarki. Efektem tego jest brak przygotowania młodzieży kończącej szkoły do prowadzenia działalności gospodarczej. W efekcie powiększa ona najczęściej szeregi bezrobotnych. Rezultatem współpracy z Urzędem Miasta i Gminy może być wprowadzenie do programów nauczania takich przedmiotów, jak: rachunkowość handlowa, ekonomika i organizacja pracy, elementy prawa, komputer w firmie, reklama, marketing, technika biurowa, korespondencja handlowa oraz etyka i kultura zawodowa oraz tworzenie postaw prorynkowych i prozawodowych.
 • Organizowanie nowych miejsc pracy w ramach form subsydiowanych.
 • Usprawnienie strefy mieszkalnictwa, budownictwa i rozwój funkcji nierolniczych

W ramach długoplanowych działań proponuje się utrzymanie form budownictwa wspierającego potrzeby ludności najsłabszej ekonomicznie (mieszkania komunalne):

 • podjęcie działań utrzymujących techniczny stan posiadania (remonty i modernizacja istniejących zasobów), zasilanie terenów mieszkaniowych w infrastrukturę techniczną,
 • tworzenie rezerw terenów uzbrojonych z uporządkowanym statusem prawnym,
 • wspieranie działań niezależnych tj. promowanie wszystkich form budownictwa spółdzielczego i indywidualnego zrealizowanego ze środków własnych i kredytów mieszkaniowych.

Proponuje się przeznaczyć obszary osadnicze:

 • działki 0,5 – 2 ha
 • funkcje rekreacyjne (domki letniskowe)
 • budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
 • budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne + zabudowa szeregowa – (Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Spółdzielnie Mieszkaniowe).
 • Rekomendowane branże działalności produkcyjnej (pozarolnicze). Są to branże, które mają obiektywne szanse rozwoju i mogą być rekomendowane przyszłym inwestorom lub też stanowić podstawę zamierzeń rozwojowych firm już działających. Do realizacji tego celu należy stosować zasady: ryzyka inwestycyjnego oraz konkurencyjności danej branży
 • W przemyśle artykułów rolno – spożywczych:
  • produkcja herbatników, sucharów, chleba,
  • produkcja alkoholu etylowego,
  • produkcja wyrobów z mięsa,
  • przetwórstwo owoców i warzyw,
  • przetwórstwo i konserwowanie ryb,
  • produkcja makaronów i wyrobów garmażeryjnych,
  • produkcja wód i gazowanych napojów bezalkoholowych,
  • wytwarzanie produktów przemiału zbóż.
 • W przemyśle wyrobów z surowców niemetalicznych:
  • produkcja płytek ceramicznych,
  • produkcja płyt gipsowych,
  • produkcja innych wyrobów z cementu, itp.
 • W innych rodzajach działalności przemysłowej:
  • produkcja toreb i innych wyrobów ze skóry lub materiałów skóropodobnych,
  • produkcja gier i zabaw,
  • produkcja sprzętu do sterowania procesami produkcyjnymi lub części zamiennych do samochodów,
  • produkcji konstrukcji metalowych i ich części,
  • produkcja drewnianych elementów konsystencji i wyrobów stolarki budowlanej, wyposażenia ogrodowego,
  • produkcja opakowań drewnianych,
  • produkcja odzieży, w tym również roboczej i ochronnej (najwyższe ryzyko inwestycyjne),
  • poligrafia i działalność usługowa związana z poligrafią,
  • produkcja artykułów sportowych.
 • Utworzenie i kontynuowanie wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Gryfinie programów celem zwiększenia mobilności zatrudnieniowej typu:

- „Lider wiejski”

Celem programu winna być aktywizacja zawodowa na obszarach wiejskich poprzez:

 • zwiększenie skuteczności i efektywności przeciwdziałania bezrobociu na terenach objętych bezrobociem strukturalnym,
 • kształtowanie pozytywnych postaw wśród mieszkańców wsi,
 • zaktywizowanie i wyzwolenie motywacji do działań prozatrudnieniowych,
 • tworzenie warunków polepszenia sytuacji bytowej rodzin zamieszkujących miejscowości popegeerowskie,
 • inicjowanie, programowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych dążących do poprawy warunków wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.

Kandydaci na lidera etatowego dobrze znają sytuację środowiska wiejskiego, problemy mieszkańców, posiadają nieformalny autorytet, umiejętność nawiązywania kontaktów.

- „Przedsiębiorstwo”

Przeznaczony dla bezrobotnych starających się o pożyczkę z PUP w Gryfinie.

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw to mniejsze bezrobocie. Wspieranie tych przedsiębiorstw jest ekonomicznie bardziej skuteczne, a społecznie bardziej korzystne niż socjalne finansowanie bezrobocia czyli głównie wypłacanie zasiłków bezrobotnym. Taki kierunek działań jest słuszny z uwagi na istotną rolę małych i średnich przedsiębiorstw w stymulowaniu rozwoju ekonomicznego i w generowaniu nowych miejsc pracy.

Program przeznaczony jest dla osób bezrobotnych, które złożyły wnioski o pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Realizatorami mogą być: PUP w Gryfinie, Samorząd Lokalny, Kanadyjsko – Polska Fundacja Przedsiębiorczości w Szczecinie, itp.

Powiatowe Urzędy Pracy w najbliższym czasie będą współrealizatorami wdrażania Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich finansowanego częściowo ze środków pożyczki Banku Światowego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zarządza następującymi komponentami tego programu:

I. Komponent A - Mikropożyczki

Cele:

 • wsparcie mieszkańców obszarów wiejskich w tworzeniu małych przedsiębiorstw;
 • wsparcie instytucji lokalnych pośredniczących w organizacji szkoleń i przekazywaniu beneficjentom pomocy.

Instrumenty:

 • mikropożyczki – w wysokości do 5 000 USD dla ludności wiejskiej i mieszkańców małych miast /do 15 tys. mieszkańców/. Fundusz pożyczkowy prowadzony przez BGK. Instytucje lokalne udzielające pożyczek wybierane w drodze przetargu. Spłata do 36 miesięcy. Oprocentowanie oparte na stosunku % ze strony programu i realizatora usług – obecnie ok. 17 %.
 • jednorazowe dotacje – granty na zakup środków trwałych – jako bezzwrotna pomoc w wysokości do 3 600 PLN dla pożyczkobiorców. Środki te będą pochodzić z rezerwy celowej budżetu Państwa na współfinansowanie programów wojewódzkich przeciwdziałających bezrobociu.
 • pomoc techniczna i szkolenia – dla realizatorów usług, BGK, MPiPS.

Okres wdrażania komponentu A – Mikropożyczki wynosi 2 lata. Zasięgiem terytorialnym komponent obejmuje 5 województw wybranych z siedmiu: zachodniopomorskie, kujawsko – pomorskie, warmińsko – mazurskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie.

II. Komponent B1  - Przekwalifikowania 

Cele:

 • pomoc bezrobotnym i znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej mieszkańcom obszarów wiejskich w podniesieniu własnych kwalifikacji;
 • pomoc w znalezieniu zatrudnienia na lokalnych rynkach pracy;
 • pomoc przy dostosowaniu kapitału ludzkiego do wymagań lokalnych rynków pracy.

Programy:

 • badanie gospodarki i rynku pracy - badania sondażowe rynku pracy i lokalnej sytuacji gospodarki. Celem programu będzie porównanie oczekiwań pracodawców z potencjałem siły roboczej na lokalnych rynkach pracy.
 • przekwalifikowania – finansowanie instrumentów, których przeznaczeniem ma być aktywizacja ludności wiejskiej i umożliwienie znalezienia przez nią zatrudnienia:

- usługi poradnictwa zawodowego; poradnictwo zawodowe, informacja o rynku pracy, giełdy i kluby pracy.

- usługi w zakresie przekwalifikowania siły roboczej; przekwalifikowania zawodowe, szkolenia z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

- wsparcie dla okresowego zatrudnienia przez gminę; (max. 20 % środków przewidzianych na wszystkie instrumenty), zatrudnienie przy pracach na rzecz rekultywacji środowiska, wsparcie dla zatrudnienia w instytucjach społecznych (domy dziecka, szkoły, domy opieki).

- wsparcie dla ośrodków obsługi małych przedsiębiorstw; świadczenie usług księgowych, finansowych, prawnych, marketingowych, usługi consultingowe.

- inkubatory przedsiębiorczości; pomieszczenie, możliwości korzystania ze wspólnego sprzętu.

- lokalne inicjatywy planowania rozwoju gospodarczego; granty na finansowanie prac studialnych na temat perspektyw rozwoju gospodarczego regionu, opracowanie materiałów promocyjnych na temat lokalnego potencjału gospodarczego.

Okres wdrażania komponentu B1 – Przekwalifikowania, obejmuje 4 lata. Zasięgiem terytorialnym komponent obejmuje 7 województw: zachodniopomorskie, kujawsko–pomorskie, warmińsko–mazurskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie.

III. Komponent B2 – Edukacja

Cele:

 • poprawa jakości procesu nauczania;
 • lepsze wykorzystanie zasobów szkolnych;
 • poprawa efektywności systemu edukacyjnego.

Program będzie realizowany w grupie gmin zakwalifikowanych w oparciu o ocenę ich obecnego systemu edukacyjnego oraz przygotowanie nadających się do realizacji propozycji rozwiązań zidentyfikowanych problemów.

Instrumenty:

 • szkolenie nauczycieli i dyrektorów szkół,
 • poprawa jakości wyposażenia szkół,
 • program wspierający wykorzystanie komputerów dla celów edukacyjnych,
 • poprawa stanu obiektów szkolnych poprzez ich modernizację, remonty,
 • poprawa efektywności nauczania poprzez konsolidację sieci szkół.

Okres wdrażania komponentu B2 – edukacja obejmuje trzy etapy przez 3 do 3,5 roku.

Zasięg terytorialny, jak w komponencie B1 – Przekwalifikowania.

IV. Komponent B3 – budowanie potencjału instytucjonalnego administracji lokalnej i regionalnej.

Cele:

 • podniesienie poziomu wykonywania usług publicznych,
 • podniesienie poziomu zarządzania finansami publicznymi i zasobami ludzkimi,
 • budowanie potencjału dla wdrażania zasad i przepisów Unii Europejskiej.

Administracja publiczna ma pobudzać i podtrzymywać przejawy indywidualnej i lokalnej aktywności publicznej, zmierzającej do przezwyciężenia stagnacji gospodarczej i apatii społecznej.

Instrumenty:

 • Program Rozwoju Instytucjonalnego – realizowany w dwóch etapach. W pierwszym etapie /2-8 tygodni/ dokonana będzie analiza organizacyjna i operacyjna Urzędów w zakresie organizacji, procedur, wymiany informacji, zasobów ludzkich i wyposażenia. Efektem tego etapu będzie opracowanie Planu Rozwoju Instytucjonalnego realizowanego w drugim etapie.
 • Programy szkoleniowe – dla radnych, członków zarządów jednostek samorządu, urzędników administracji publicznej w jednostkach nie biorących udziału w PRI.
 • Program koordynacji działań szkoleniowych i PRI.

Okres wdrażania komponentu szacuje się na ok. 3 lata. (początek PRI w IV kw. 2000 r., programy szkoleniowe w I kw. 2001 r.).

Zasięg terytorialny :PRI – 2 województwa, 2-4 powiatów z tych województw, ok. 15 gmin z wybranych powiatów. Programy szkoleniowe – obszar całego kraju z wyłączeniem terenów objętych PRI.

V. Komponent C - Infrastruktura

Cele:

Poprawa infrastruktury technicznej w celu:

 • stymulacji sektora prywatnego,
 • tworzenia nowych miejsc pracy poza sektorem rolnictwa,
 • poprawy warunków zdrowotnych i środowiskowych.

PAOW umożliwia finansowanie nowych inwestycji i modernizację istniejącej infrastruktury.

Sektory finansowania:

 • systemy wodociągów dla potrzeb gospodarstw domowych i przedsiębiorstw,
 • systemy kanalizacji i oczyszczania ścieków,
 • systemy gromadzenia odpadów stałych i ich utylizacji,
 • poprawa stanu dróg lokalnych na obszarach wiejskich zwłaszcza w połączeniach z drogami głównymi,
 • energia i telekomunikacja – ewentualnie po roku.

Zasady ubiegania się o wsparcie finansowe

 • Kryteria ogólne – odpowiedni sektor, beneficjent, minimalny udział w kosztach,
 • Wymogi techniczne i ochrony środowiska – odzwierciedlanie lokalnych potrzeb, dokumentacja techniczna, rozwiązania alternatywne.
 • Analiza finansowa i ekonomiczna – budżet projektu, zgodność z regionalnym planem rozwoju, uwzględnienie ekonomii skali, możliwość tworzenia nowych miejsc pracy.
 • Możliwości instytucjonalne – odpowiednie struktury i możliwości do wdrożenia projektu, możliwości trwałego funkcjonowania i utrzymania.
 • Gotowość do realizacji – niezbędne pozwolenia, dokumenty.
 • Celowość realizacji inwestycji.

Okres wdrożenia – 4 lata. Zasięgiem terytorialnym komponent C – Infrastruktura obejmuje 16 województw.

Beneficjentami komponentu C będą: gminy, związki gmin, powiaty.

Schemat funkcjonowania Komponentu C – Infrastruktura

Propozycje projektów składane będą do przeglądu właściwym terytorialnie Regionalnym Oddziałom Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W ciągu trzech tygodni RO ARiMR dokonuje analizy wniosków według podanych kryteriów

Po sprawdzeniu przesyłane są do WBWP, który przedkłada je do oceny i uszeregowania Regionalnym Komitetom Sterującym

Wszystkie dotychczas złożone projekty przekazane zostaną do RO ARiMR

Oprócz szerokiego wachlarza możliwości zawartych w Programie Aktywizacji Obszarów Wiejskich Powiatowe Urzędy Pracy oferują bezrobotnym i innym zainteresowanym dodatkowo:

 • Uczestnictwo w Programie „Staże dla absolwentów”;
 • Umowy absolwenckie – praca na umowę, gdzie część wynagrodzenia absolwenta pokrywa PUP,
 • Poradnictwo zawodowe,
 • Kursy grupowe w różnym zakresie,
 • Szkolenia grupowe umożliwiające nabycie uprawnień w określonej dziedzinie,
 • Kluby Pracy – 2-tygodniowe zajęcia poszukiwania pracy (nauka pisania dokumentów, próbne rozmowy kwalifikacyjne, itp.).