5. Infrastruktura społeczna

5.1. Ochrona zdrowia i opieka społeczna

Ochrona zdrowia

W związku z podziałem kompetencji większość zadań w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej spoczywa na administracji samorządowej. Należy tu prowadzenie lecznictwa zamkniętego, przychodni, domów pomocy społecznej, transportu sanitarnego, profilaktyki zdrowotnej oraz niektóre zadania dotyczące pomocy społecznej.

W kompetencji samorządu lokalnego znajduje się część zadań opieki społecznej - zadania własne oraz funkcjonowanie żłobków.

Spośród najważniejszych placówek służby zdrowia należy wymienić:

 1. Szpital Powiatowy w Gryfinie z oddziałami:
  • chirurgicznym
  • położniczo-ginekologiczno-noworodkowym
  • internistycznym
  • intensywnej opieki medycznej
 2. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Nowym Czarnowie
 3. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Ośrodek Rehabilitacji w Nowym Czarnowie z oddziałami:
  • A – okulistycznym
  • B – rehabilitacyjnym
  • opekuńczo-leczniczy
 4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Vita-Med.” w Gryfinie
 5. Pediatryczno-Internistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gryfinie
 6. Zakład Usług Medycznych „Dolna Odra” w Nowym Czarnowie
 7. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gardnie
 8. Przychodnia Kolejowa
 9. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Stomatologia” w Gryfinie
 10. Prywatne gabinety stomatologiczne
 11. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Pielęgniarstwo w Środowisku Nauczania i Wychowania” w Gryfinie
 12. Publiczny Zakład Pielęgnacyjno–Opiekuńczy i Opiekuńczo–Leczniczy – opieka nad ludźmi przewlekle chorymi
 13. Filia Gryfińsko – Chojeńska Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gryfinie
 14. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Opieka społeczna
 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie powołany uchwałą z dnia 26.04.1990 roku realizuje zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin najuboższych.
  Zadania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane są z dwóch źródeł
  z budżetu państwa - przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń
  z budżetu gminy
  • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
  • przyznawanie pomocy rzeczowej
  • udzielanie zasiłku celowego na wydatki związane ze zdarzeniami losowymi
  • udzielanie okresowego schronienia, posiłków i ubrania osobom bezdomnym
  • rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej
 2. Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie powołany w 1983 roku przeznaczony dla około 130 osób.
 3. Dom Pomocy Społecznej w Dębcach działający od 1990 roku przeznaczony dla około 70 osób przewlekle chorych.
 4. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Gryfinie, którego celem jest niesienie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym i samotnym.
 5. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gryfinie prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej w zakresie: gospodarstwa domowego , krawiectwa , plastyki , introligatorstwa.
 6. Polski Czerwony Krzyż w Gryfinie.
 7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Gryfinie.
 8. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Gryfinie.
 9. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gryfinie.
 10. Klub Abstynenta „Feniks” w Gryfinie.
 11. Niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze
  • środowiskowe ognisko wychowawcze przy ul.Bol.Chrobrego
  • środowiskowe ognisko wychowawcze przy ul.Iwaszkiewicza
  • środowiskowe ognisko wychowawcze w Gardnie przy SP
 12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Działalność służby zdrowia uzupełnia 5 aptek działających na terenie miasta Gryfino.

Odrębnym zadaniem samorządu gminy jest prowadzenie żłobka jako placówki opiekuńczo-wychowawczej dla najmłodszych dzieci. W Gryfinie pod koniec 1999 roku opieką objętych było 58 dzieci w wieku do trzech lat. Placówka zatrudniała 24 osoby. Obecnie w żłobku uruchomiono dodatkowe oddziały przedszkolne.

5.2. Oświata

Zgodnie z zadaniami określonymi w ustawie o systemie oświaty Gmina jest zobowiązana do prowadzenia przedszkoli i szkół podstawowych oraz gimnazjum.

Wychowanie przedszkolne

Na terenie miasta i gminy funkcjonuje 5 przedszkoli. W związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów przedszkolnych maleje również liczba nauczycieli oraz pracowników administracyjno-biurowych Ilość dzieci w poszczególnych oddziałach w zasadzie nie przekracza norm a placówki są w pełni wykorzystane.

Sytuację w przedszkolach przedstawia poniższa tabela:

Przedszkola w Gryfinie - stan na 14.09.2000 r.

Tabela 1

Lp. Placówka Liczba
oddziałów
Liczba
dzieci
Liczba
nauczycieli
Liczba pracowników
administracji / obsługi
1  Przedszkole Nr 1 6 119 13+k* 1/13
2  Przedszkole Nr 2 5 120 5 2/23
3  Przedszkole Nr 3 4 107 9 1/10
4  Przedszkole Nr 4 5 130 10+k 1/13
5  Przedszkole Nr 5 5 120 10 1/11
   RAZEM 25 596 47+2k 6/70

* - katechetka

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Gryfino, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Przedszkola znajdują się w obiektach stanowiących mienie komunalne - ich stan techniczny jest zadawalający, wymaga pewnych niezbędnych remontów.

Od kilku lat zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach jest na tym samym poziomie.

Dobra lokalizacja obiektów w pełni zabezpiecza potrzeby mieszkańców na najbliższe lata.

Oprócz przedszkoli zorganizowano 15 oddziałów przedszkolnych dzieci 6 letnich (klasy „0”).

Oddziały zerowe w szkołach na terenie gminy Gryfino w roku szkolnym 2000/2001

Tabela 2

 Szkoła  Liczba oddziałów Liczba dzieci
Szkoła Podstawowa Nr 1 4 68
Szkoła Podstawowa Nr 2 2 40
Szkoła Podstawowa Nr 4 3 60
Szkoła Podstawowa Gardno 2 46
Szkoła Podstawowa Radziszewo 1 13
Szkoła Podstawowa Żabnica 1 19
Szkoła Podstawowa Chwarstnica 2 34
RAZEM 15 280

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Gryfino, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Sieć szkół

Na terenie miasta i gminy Gryfino funkcjonuje 8 szkół podstawowych oraz jedno gimnazjum.

 W szkołach tych w roku szkolnym 1999/2000 uczyło się 3606 uczniów w 159 oddziałach z czego w mieście 2275 uczniów, na wsi 869 oraz w gimnazjum 462.

Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela.

Charakterystyka szkół na terenie gminy Gryfino w roku szkolnym 2000/2001

Tabela 3

Szkoła
Miejscowość
Ilość
uczniów
Ilość
oddziałów
Ilość etatów nauczycielskich
SP nr 1 Gryfino 790 38 55
SP nr 2 Gryfino 491 23 34
SP nr 3 Gryfino 74 3 22
SP nr 4 Gryfino 395 17 26
SP Gardno 340 15 22
SP Chwarstnica 188 10 12
SP Żabnica 109 6 12
SP Radziszewo 88 6 9
Gimnazjum 966 39 53
RAZEM 3 441 157 245

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Gryfino, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Baza szkolna

Stan obiektów szkolnych i ich wyposażenie jest dość zróżnicowane co przedstawia Tabela 4.

W większości szkół mimo, że są wyposażone w komputery brakuje typowych pracowni komputerowych oraz innych pracowni specjalistycznych.

Niewątpliwie dodatnią cechą jest to, że wszystkie szkoły posiadają stołówki lub kuchnie co pozwala na swobodne dożywianie dzieci z najbiedniejszych rodzin.

Inną zaletą szkół w gminie jest wyposażenie wszystkich obiektów w biblioteki.

Pewnym mankamentem jest niewystarczająca baza sportowa - w niektórych szkołach brak boisk sportowych. Przy pogarszającym się stale sanie zdrowia młodzieży należy zwrócić szczególną uwagę na powyższy temat.

Charakterystyka szkół na terenie gminy Gryfino

Tabela 4

Szkoła   Biblioteka Sala gimnastyczna Stołówka Pracownia
komputerowa
Inne pracownie
SP nr 1 Gryfino + + +    
SP nr 2 Gryfino + + + +  
SP nr 3 Gryfino + + +    
SP nr 4 Gryfino + - +    
SP Gardno + + +    
SP Chwarstnica + - +    
SP Żabnica + + +    
SP Radziszewo + + +    
Gimnazjum + + + + fizyczna, chemiczna techniczna
Dowóz dzieci do szkół

W związku z obowiązkiem dowożenia uczniów, których droga do szkoły przekracza 3 km zorganizowano bezpłatne dowożenie oraz opiekę w czasie dowozu.

Dowozem objęci są uczniowie do czterech szkół podstawowych oraz gimnazjów:

do SP Nr 1 w Gryfinie - dowożone są dzieci z miejscowości
Pniewo (6), Żórawie (7), Żórawki (7), Krajnik (11), N. Czarnowo (6), Pastuszka, Krzypnica (11), Gajki (9), Steklno (12), Steklinko (11), Włodkowice, Szczawno (6), Zaborze, Ciosna, Śremsko.

do SP w Chwarstnicy - dowożone są z miejscowości
Bartkowo (6), Borzym (4), Dołgie (7), Mielenko (3), Sobieradz (4), Wirów (6), Wirówek (6), Sobiemyśl (10), Osuch, Parsówek.

do SP w Borzymiu (filia SP Chwarstnica) - dowożone są z miejscowości
Dołgie, Sobiemyśl.

do SP w Żabnicy z miejscowości
Czepino (2), Dębce(3), Nowe Brynki (4).

do SP w Gardnie z miejscowości
Chlebowo (5), Drzenin (4), Wełtyń (4), Wysoka Gryfińska (2), Stare Brynki (9), Raczki (8).

do SP w Radziszewie - dowożone są z miejscowości
Daleszewo, Łubnica.

Gimnazjalna młodzież ma punkty zbiorcze w Gardnie (11), Chwarstnicy (11) oraz w Żabnicy (6).

Budżet szkół

Uproszczona analiza budżetu szkół w gminie Gryfino

Tabela 5

Szkoła Projekt Ilość uczniów Subwencja wg. liczby dzieci Niedobór (-)/ Nadwyżka (+)
2000/ 2001 1999/ 2000 2000/ 2001 1999/ 2000 2000/ 2001 1999/ 2000
SP Nr 1 Gryfino 3 630 876 790 1 024 2 371 606 2 381 800 -1 259 270 -287 368
SP Nr 2 Gryfino 2 256 658 491 581 1 473 998 1 351 377 -782 660 -294 653
SP Nr 3 Gryfino 340 107 74 332    222 150 772 215 -117 957 -184 850
SP Nr 4 Gryfino 1 815 454 395 338 1 185 803 786 170 -629 651 -156 870
SP Gardno 1 562 656 340 418 1 020 691 972 247 -541 965 -390 128
SP Chwarstnica 864 056 188 215    564 382 500 080 -299 674 -324 788
SP Żabnica 500 961 109 133    327 222 309 351 -173 739 -285 040
SP Radziszewo 404 452 88 103    264 179 239 573 -140 273 -1 223 450
Gimnazjum 2 895 508 śr. 630 śr. 462 1 891 281 1 074 588 -1 004 227 -419 652
RAZEM 14 270 728 3 105 3 606 9 321 312 8 387 401 -4 949 416 -2 566 799

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Gryfino

 • budżety placówek subwencjonowanych 2000/2001 r. =    14 270 728
 • otrzymana subwencja                                                          9 321 312
 •  ==================================================
 • niedobór subwencji w stosunku do planu =                        - 4 949 416

Z powyższego zestawienia widać więc wyraźnie, że subwencje rządowe są niewystarczające a niedobór pokrywany jest z budżetu gminy.

Prognoza demograficzna

Zmiany demograficzne wśród dzieci w mieście i gminie Gryfino kształtują się podobnie jak w całym kraju co obrazuje zestawienie poniższych tabel.

Prognoza liczby dzieci w wieku szkolnym w gminie Gryfino do 2007 roku

Tabela 6

Rok urodzenia Liczba dzieci Rok rozpoczęcia nauki
1992 417 1999/2000
1993 355 2000/2001
1994 416 2001/2002
1995 381 2002/2003
1996 395 2003/2004
1997 334 2004/2005
1998 330 2005/2006
1999 330 2006/2007

Źródło: dane Urzędu Miasta i Gminy Gryfino

Baza i kierunki nauczania w szkolnictwie ponadgimnazjalnym

Poza siecią szkół podstawowych i gimnazjum istnieją na terenie gminy liczne szkoły ponadgimnazjalne i specjalne nie podlegające władzom gminnym.

Zapewnia to kształcenie młodzieży na miejscu bez konieczności opuszczania rodzinnych domów. Do najważniejszych zaliczamy:

1. I Liceum Ogólnokształcące im.Aleksandra Omieczyńskiego w Gryfinie z klasami o profilach:

 • matematyczno-fizycznym
 • biologiczno-chemicznym
 • podstawowym

Naukę pobiera w LO około 794 uczniów w 27 oddziałach.

 2. Zespół Szkół Zawodowych w Gryfinie

 • Technikum Elektryczne
 • Liceum Ekonomiczne
 • Technikum Ekonomiczne
 • Technikum Ochrony Środowiska
 • Liceum Zawodowe (gastronomia)
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa

W Zespole Szkół naukę pobiera w systemie dziennym około 1013 uczniów.

W ostatnich latach nieznacznie spada liczba uczniów.

W systemie wieczorowym szkoła kształci 154 słuchaczy (LO, TZ).

 3. Gimnazjum w Gartz (Niemcy)

Od 1995 roku do gimnazjum przyjmowani są uczniowie z Polski na podstawie testu przeprowadzanego w IX LO w Szczecinie. Corocznie wybieranych jest 25 uczniów z dobrą znajomością języka niemieckiego.

 4. Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum Specjalne w Gryfinie, do której uczęszcza średnio 96 uczniów. Kadrę stanowi 14 nauczycieli.

 5. Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, do którego uczęszcza 94 uczniów

 6. Szkoły niepubliczne dla dorosłych

 I Centrum Edukacyjne „Zdroje” - filia w Gryfinie

 • Liceum Ogólnokształcące - 130 słuchaczy
 • Policealne Studium Zawodowe - 70 słuchaczy

 II Ośrodek Kształcenia „Edukator” w Gryfinie

 • Liceum Ogólnokształcące - 285 słuchaczy
 • Policealne Studium Zawodowe - 90 słuchaczy

Do bardzo ważnych placówek oświatowych zaliczyć należy Młodzieżowy Dom Kultury oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy.

Młodzieżowy Dom Kultury mający na celu

 • rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży
 • stwarzanie warunków do rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej
 • organizowanie przeglądów, wystaw, zawodów
 • współdziałanie z innymi placówkami

W placówce działają pracownie: plastyczna, teatralna, muzyczno-taneczna, turystyczna. Przy MDK działa Klub Strzelectwa Sportowego „Regalica”, Prywatne Ognisko Muzyczne oraz Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzi działalność w sekcjach: lekka atletyka, piłka ręczna, żeglarstwo, gimnastyka artystyczna i tenis ziemny. MOS organizuje liczne imprezy sportowe- rocznie kilkadziesiąt. Zatrudnia 43 nauczycieli (większość etaty niepełne).

Charakterystyka działalności MDK i MOS na terenie gminy Gryfino

Tabela 7

  Ilość grup Ilość uczestników Ilość imprez masowych
2000/01 99/2000 2000/01 99/2000 2000/01 99/2000
MOS 54 41 1425 960 300 280
MDK 65 60 955 1101 28 26
RAZEM 119 101 2380 2061 328 306
 

5.3. Kultura

Miasto Gryfino pełni wiodącą rolę w rozwoju kultury na terenie gminy. Nie można jednak zapominać o terenach wiejskich, gdzie też musi być prowadzona działalność w zakresie twórczości i aktywności kulturalnej.

Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców stanowi zadanie własne gminy, powiatu i województwa. Placówki kulturalne i biblioteczne są finansowane z budżetów: miasta i gminy, powiatu, województwa oraz przez sponsorów.

Baza

I. Gryfiński Dom Kultury z salą widowiskowo-kinową oraz dwoma filiami wiejskimi

 • świetlica w Borzymiu
 • świetlica w Bartkowie

Z ważniejszych działalności należy wymienić :

 • plastyka (koła „Deseń”, „Deseń bis” koło modelarskie w Borzymiu)
 • teatr (Teatr Żywego Planu „Elf”)
 • muzyka (chórek „Szkrab” soliści, 6 zespołów rockowych, 2 kapele ludowe Borzymiacy i Bartkowiacy, zespół wokalno-muzyczny „Ad Hoc”)
 • taniec (Studio Tańca „Vogue”, zespół Marżonetki)

II. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Gryfinie w skład której wchodzą :

 1. Biblioteka Miejska
 2. Filia „Górny Taras”
 3. Filia w Chwarstnicy + świetlice
 4. Filia w Daleszewie + świetlica w Starych Brynkach
 5. Filia w Pniewie + punkty biblioteczne
 6. Filia w Wełtyniu
 7. Filia Publiczno-Szkolna w Gardnie
 8. Filia Publiczno-Szkolna w Żabnicy

Księgozbiór biblioteki wynosił w 1999 roku 164 338 woluminów a liczbę czytelników i wypożyczeń przedstawia tabela.

Oprócz wypożyczeń biblioteka prowadzi również inne formy działalności. Angażuje się w organizowanie trzech stałych wystaw fotograficznych.

 • „Bramy , baszty i mury obronne Pomorza”
 • „Granitowe kościoły w historycznym powiecie gryfińskim”
 • „Rolnictwo na Pomorzu w I połowie XX wieku”

III. Biblioteka Pedagogiczna

Charakterystyka działalności bibliotek na terenie gminy Gryfino

Tabela 8

Biblioteka Czytelnicy ogółem Liczba wypożyczeń
Główna 5409 89770
Górny Taras 1907 39936
Chwarstnica 794 15753
Daleszewo 231 7959
Pniewo 748 21942
Wełtyń 287 13481
Publiczno-szkolna Gardno 499 10510
Publiczno-szkolna Żabnica 205 3399
OGÓŁEM 10 080 202 750

IV. Młodzieżowy Dom Kultury

V. Świetlice wiejskie prowadzone są przez:

 • Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w miejscowościach: Chwarstnica, Pniewo, Wełtyń
 • Gryfiński Dom Kultury w miejscowościach: Bartkowie i Borzymiu
 • Wydział Edukacji i Spraw Społecznych w miejscowościach: Mielenko, Sobieradz, Sobiemyśl i Stare Brynki
 • szkoły wiejskie w Krajniku, Nowym Czarnowie, Czepinie, Krzypnicy i Wysokiej.

VI. Liczne stowarzyszenia społeczno-kulturalne: ekologiczne, rekreacyjne, historyczne, dziecięce, młodzieżowe, kombatanckie, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, rodzin katolickich, Bractwo Kurkowe

VII. Gazety i rozgłośnie

 • „Echo Gryfina i Okolic” - tygodnik
 • „7 dni Gryfina” - tygodnik
 • rozgłośnia zakładowa ZE „Dolna Odra”
 • „Mowa wiązana” - zeszyty literackie
 • informatory i mapy
5.4. Sport i rekreacja

Sprawy kultury fizycznej wraz z utrzymaniem obiektów sportowych spoczywają na gminie jako zadania własne. W realizacji tego zadania gminę wspierają  Fundacja na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych, ZE „Dolna Odra” oraz kluby i stowarzyszenia sportowe.

Baza

I Obiekty sportowe ZE „Dolna Odra”

 • stadion z boiskiem do piłki nożnej, bieżnią lekkoatletyczną, skocznią w dal, skocznią wzwyż, rzutnią do kuli
 • trzy płyty boisk treningowych
 • boisko do piłki ręcznej
 • korty tenisowe
 • siłownia z sauną

II Obiekty przyszkolne

 • 1. SP nr 3 - stadion, boisko do piłki ręcznej, 2 boiska do koszykówki, sale gimnastyczne, siłownia.
 • 2. SP nr 2 - sala gimnastyczna, boisko do piłki ręcznej, bieżnia
 • 3. SP nr 1 - sala gimnastyczna
 • 4. Zespół Szkół Zawodowych - sala gimnastyczna, siłownia, 2 boiska do piłki ręcznej.
 • 5. Liceum Ogólnokształcące - sala gimnastyczna, boisko do piłki ręcznej
 • 6. Sale gimnastyczne w SP w Żabnicy i Radziszewie

III Obiekty Sportowe LZS

 • dwa boiska piłkarskie LKS „Odrzanka”
 • boisko piłkarskie LEVG Grot Gardno
 • boiska piłkarskie LZS

IV Obiekty rekreacyjno - sportowe

 • przystań żeglarska -MOS Gryfino
 • miasteczko rowerowe - GDK Gryfino
 • strzelnica w obiekcie zamkniętym - MDK
 • strzelnica kulowa w obiekcie zamkniętym przy ul. Łużyckiej
 • strzelnica przy ul. Słonecznej
 • Centrum Wodne „Laguna” – Fundacja na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych
 • place do gry w koszykówkę
 • wiejskie boiska piłkarskie
 • plaże nad jeziorami Wełtyń, Steklno i Wirów posiadające na wypożyczalnie sprzęt pływającego
Kluby i związki sportowe

1. Klub Sportowy „Energetyk” Gryfino z sekcjami (obecnie w trakcie przekształceń, połączenie z KS Polonia Gryfino – piłka nożna):

 - piłka nożna 10 trenerów 260 zawodników  połącz. z KS „Polonia”
 - piłka ręczna  4 40  
 - triathlon   25  
 - karate  3 60  
 - tenis ziemny  3 65  
 - kajakarstwo  1 35  
 - brydż   25 likwidacja
 - szachy  1 22 likwidacja

2.MKS „Hermes” Gryfino z sekcjami:

 - lekkoatletyka 8 trenerów 125 zawodników
 - piłka ręczna dziewcząt 8 120
 - piłka ręczna chłopców 4 60
 - żeglarstwo 2 40
 - gimnastyka artystyczna 1 20
 - tenis 1 12

3.Ludowy Klub Sportowy „Piast” Gryfino z sekcjami :

 - piłka nożna 400
 - piłka siatkowa 26
 - turystyki pieszej 22
 - warcabów 14
 - szachowa 6
 - kolarska 4

4. Ludowy Klub Sportowy „Odrzanka” Radziszewo z sekcją piłki nożnej - 100 zawodników i 2 trenerów

5. Klub Strzelecki „Regalica”- 102 zawodników i 3 szkoleniowców

6. LZS LEVG Grot Gardno - 60 zawodników sekcji piłki nożnej

Z ważniejszych imprez i zawodów sportowych należy wymienić :

 1. Puchar Gryfina w broni pneumatycznej - impreza międzynarodowa
 2. Mistrzostwa MKS-ÓW w lekkiej atletyce - wojewódzkie
 3. Ogólnopolskie zawody szachowe
 4. XI transgraniczny bieg przełajowy „Doliną Dolnej Odry” Gartz - Gryfino
 5. Rajd Baszta - impreza ogólnopolska
 6. Ogólnopolski turniej szachowy Euroliga II
 7. Ogólnopolskie regaty kajakowe z okazji dnia Gryfina
 8. VIII Międzynarodowy festiwal mini piłki nożnej
 9. Międzynarodowy puchar pogranicza w strzelectwie
 10. Mistrzostwa Polski lekarzy w tenisie ziemnym
 11. Ogólnopolski turniej dziewcząt w piłce ręcznej
 12. Puchar Pomeranii w strzelectwie
 13. Grand Prix Polski w pływaniu
 14.  Imprezy o zasięgu powiatowym i gminnym

Turystyka szczegółowo opisana została w odrębnym dziale