ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z BRAKU REALIZACJI  PROGRAMU

W przypadku zaniechania realizacji strategii możliwe jest osłabienie wzrostu gospodarczego miasta i gminy Gryfino oraz pojawienie się tendencji recesyjnych co spowoduje wzrost napięć społecznych i niekorzystne zjawiska, procesy:

  • Nieumiejętne zarządzanie zasobami;
  • Brak konkurencyjności wobec innych ośrodków gospodarczych województwa;
  • Regres inwestycyjny, ze względu na odpływ inwestorów do bardziej atrakcyjnych stref gospodarczych;
  • Zaniechanie, bądź odkładanie w czasie realizacji zasadniczych zadań inwestycyjnych dla prawidłowego rozwoju miasta i gminy;
  • Brak postępu w rozwoju infrastruktury technicznej, pogorszy warunki życia i uczyni miasto i gminę nieatrakcyjną dla mieszkańców, turystów i potencjalnych inwestorów;
  • Niska dbałość o środowisko przyrodnicze i ład przestrzenny przyczynią się do stworzenia niekorzystnego wizerunku miasta i gminy;
  • Pogłębiające się procesy recesyjne, postępujące ubożenie ludności, spadek przychodów budżetowych – ograniczą popyt na ofertę mieszkaniową i doprowadzą do dekapitalizacji istniejącej substancji budowlanej;
  • Ograniczenie ekspansywności urbanizacyjnej;
  • Wystąpienie niekorzystnych procesów demograficznych tj. migracje ludzi młodych najbardziej aktywnych i przedsiębiorczych do ośrodków dynamicznie rozwijających się (np. Szczecin);

W długofalowej perspektywie powyższe tendencje mogą doprowadzić do utraty tożsamości i odrębności Gryfina jako znaczącego ośrodka życia gospodarczego i społecznego regionu, przekształcając go jedynie w miasto lokalnych usług administracyjnych, „sypialnię” i zaplecze Szczecina.