6. Rolnictwo

Rolnictwo

Rolnictwo jest jedną z funkcji na terenie Gminy Gryfino (rozpatrując kryterium obszarowe), które skupia znaczne zasoby w postaci siły roboczej oraz majątku trwałego.

Czynnikami stymulującymi rozwój rolnictwa są:

 • korzystne warunki przyrodnicze (duży obszar kompleksów glebowo-rolniczych dobrych i bardzo dobrych). Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej kształtuje się na poziomie 73,4 pkt.;
 • znaczne zasoby siły roboczej;
 • zainwestowanie w postaci obiektów inwentarskich i z zakresu infrastruktury technicznej.

Ograniczeniami w racjonalnym wykorzystaniu zasobów rolnych są:

 • występowanie obszarów chronionych;
 • wysoka liczba gospodarstw małoobszarowych (ponad 80 % gospodarstw na wsi nie przekracza wielkości 15 ha);
 • niski poziom uprzedmiotowienia pracy;
 • brak odpowiedniej bazy z zakresu przechowalnictwa i przetwórstwa;
 • dekapitalizacja systemów melioracyjnych (wschodnia część gminy).

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania funkcja rolnicza została uznana jako funkcja do przekształceń, celem jej optymalnego rozwoju.

Ogólna powierzchnia użytków rolnych wynosi 13 500 ha. Większość znajduje się we władaniu gospodarstw indywidualnych, czyli posiadających minimum 1ha użytków rolnych. Powierzchnia indywidualnych gospodarstw rolnych wynosi 7 379 ha, co stanowi  54,66% ogółu. Pozostałe użytki są we władaniu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, spółek z osobowością prawną i ogrodów działkowych.

Strukturę agrarną gminy oraz strukturę władania gruntami przedstawiają poniższe tabele.

Struktura agrarna gminy Gryfino

Tabela 1

Wyszczególnienie 2000 r. % ogółem % UR
- Powierzchnia ogółem 25 362 100,00 -
  - Użytki rolne w tym:
  - grunty orne
  - łąki
  - pastwiska
  - sady
13 500 53,23 100,00
11 052   81,87
1 775   13,15
550   4,07
123   0,91
- Lasy 5 232 20,63 -
- Wody 1 243 4,90 -
- Pozostałe ogółem 5 387 21,24 -

Źródło: dane gminy II kw. 2000 r.

Struktura władania gruntami na obszarze gminy Gryfino

Tabela 2

Wyszczególnienie 2000 r.
ha %
Ogółem pow. użytków rolnych 13 500 100,00
- rolnicze spółdzielnie produkcyjne - -
- indywidualne gospodarstwa rolne 7 379 54,66
- podmioty gospodarcze (spółki) 5 027 37,24
- pozostałe grunty 1 094 8,10

Źródło: dane gminy II kw. 2000 r.

Leżące na terenie gminy jeziora: Wełtyńskie, Wirów i Steklno oprócz pełnionej funkcji rekreacyjnej mają duże znaczenie w gospodarce rybackiej.

Na ciepłym kanale wód zrzutowych elektrowni „Dolna Odra” Odry działalność prowadzą  cztery prywatne gospodarstwa rybackie.

Działalność ta prowadzona jest również przez dziesięć prywatnych gospodarstw rybackich na stawach m.in. w Mielenku, Wirowie i Gajkach k/Pniewa.

Istniejące  kierunki  produkcji  rolnej  to:

 • uprawy: zboża, rzepak ozimy i jary, buraki cukrowe, ziemniaki warzywa
 • produkcja zwierzęca: chów bydła mlecznego, chów trzody chlewnej, chów drobiu
 • przetwórstwo rolno-spożywcze – masarnia w Steklnie.

Łączna liczba gospodarstw rolnych w mieście i gminie wynosi 705. Najwięcej jest gospodarstw małych, czyli od 1-2 ha i od 2 – 5 ha.   Jest ich 411, co stanowi  ok. 58 % ogółu gospodarstw.

Szczegółowe dane dotyczące liczby gospodarstw w poszczególnych przedziałach obszarowych przedstawiono poniżej.

od 1 ha do 2  ha - 210   gospodarstw   29,79  %
od 2 ha do 3  ha - 102   gospodarstw   14,47  %
od 3 ha do 5  ha - 99   gospodarstw   14,04  %
od 5 ha do 7  ha - 52   gospodarstw   7,38  %
od 7 ha do 10  ha - 60   gospodarstw   8,51  %
od 10 ha do 15  ha - 80   gospodarstw   11,35  %
od 15 ha do 20  ha - 42   gospodarstw   5,96  %
od 20 ha do 30  ha - 29   gospodarstw   4,11  %
od 30 ha do 50  ha - 12   gospodarstw   1,70  %
od 50 ha do 100  ha - 13   gospodarstw   1,84  %
od 100 ha do 200  ha - 4   gospodarstw   0,57  %
od 200 ha do 300  ha - -   gospodarstw   -  %
od 300 ha do 500  ha - -   gospodarstw   -  %
od 500 ha do 1000  ha - 2   gospodarstw   0,28  %
pow. 1000 ha       -

-

  gospodarstw  

-

 %
      RAZEM     705     100,00  %

Liczba indywidualnych gospodarstwach rolnych w poszczególnych sołectwach

Tabela 3

Lp. Miejscowości Liczba Gospodarstw Indywidualnych Obszar produkcji rolnej
1. Bartkowo 10  
2. Borzym 30  
3. Chlebowo 12  
4. Chwarstnica 32 intensywna produkcja zwierzęca
5. Czepino + N.Brynki 40 produkcja drobiarska, trzody chlewnej
6. Daleszewo 15 produkcja trzody chlewnej
7. Gardno 10  
8. Krajnik 16  
9. Krzypnica 16  
10. Mielenko 18 wyłącznie produkcja zwierzęca
11. Nowe Czarnowo 8  
12. Pniewo 23 gospodarstwa drobiarskie oraz produkcja kwiatów i warzyw
13. Radziszewo 48  
14. Sobieradz 37 intensywna produkcja zwierzęca
15. Steklinko 4  
16. Steklno 14 intensywna produkcja warzywnicza
17. Wirów 18  
18. Wełtyń 63 intensywna produkcja zwierzęca
19. Włodkowice + Zaborze 8  
20. Żabnica 18  
21. Żórawki 15  
22. Żórawie + Szczawno 20  
23. Miasto Gryfino 230  
  RAZEM 705  

Obszarem gminy, gdzie prowadzona jest intensywna produkcja rolna jest wschodnia część gminy obejmująca sołectwa i miejscowości: Wełtyń, Wirów, Chwarstnica, Sobieradz, Borzym, Bartkowo.

Natomiast obszary średnio- i małoprodukcyjne w zakresie rolnictwa to:

 • pn. część gminy obejmująca sołectwa i miejscowości: Radziszewo, Daleszewo, Żabnica;
 • pd. część gminy – Steklinko, Steklno, Zaborze, Włodkowice Żórawki, Żórawie, Nowe Czarnowo;

Podmioty gospodarcze użytkujące grunty na terenie gminy Gryfino

Tabela 4

Lp. Nazwa podmiotu Lokalizacja Użytkowana
pow. ogółem - ha
1. ODRA LAND Sp. zo.o. Radziszewo 1 003,00
2. SCAN – POL FARM Sp. zo.o. Drzenin 1 316,30
3. Spółka PFK Wirówek 869,50
4. AGRO – RA Sp. z o.o. Gardno 684,70
5. Gospodarstwo Rolne Sp. z o.o. Sobiemyśl 701,70

 RAZEM

4 575,20