MONITORING I EWALUACJA PROGRAMU

Jednym z ważnych problemów w realizacji strategii rozwoju miasta i gminy Gryfino jest realna możliwość jej skutecznego wdrażania. Kadencyjność władz samorządu lokalnego sprawia, że zawsze występuje niebezpieczeństwo zaniechania realizacji strategii przez kolejne władze lokalne.

Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji zadań operacyjnych zgodnie z przyjętym harmonogramem, ma komitet współpracujący przy opracowaniu strategii. Zakłada się, że komitet ten z chwilą przyjęcia strategii przez Radę Miejską przerodzi się w Komitet Wdrażający (Komórkę Koordynacyjną). Jego główną rolą będzie wdrażanie i monitorowanie realizacji strategii oraz interweniowanie w przypadku stwierdzenia opóźnień bądź nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania.

Oprócz budowy sprawnego systemu monitorowania pozwalającego na szybki wgląd w postępy prowadzonych działań, konieczne jest powstanie systemu obiektywnej oceny – ewaluacji efektów uzyskiwanych w wyniku realizowanych działań. Ewaluacja działań będzie obejmowała trzy fazy realizacji każdego z programów

  • Ocena przed podjęciem realizacji programu – czy i w jakim zakresie projekt przyczyni się do osiągnięcia planowanych w strategii działań ?
  • Ocena w trakcie realizacji programu – czy podjęte działania zmierzają w dobrym kierunku, czy są realizowane zgodnie z założeniem programu ?
  • Ocena po realizacji programu – dotyczy osiągniętych krótko – i długoterminowych efektów oraz zakładanych na wstępie korzyści.

Należy podkreślić znaczącą rolę lokalnych mediów w kontrolowaniu i pobudzaniu jednostek odpowiedzialnych za realizację strategii. Warte rozważenia wydaje się być włączenie do  Komitetu Wdrażającego przedstawicieli lokalnej prasy i innych mediów. W ten sposób, społeczność lokalna będzie uczestnikiem realizacji i wdrażania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino.