24. Statut Funduszu Gwarancji Kredytowych

Załącznik 3

Projekt statutu

 

FUNDUSZ GWARANCJI KREDYTOWYCH

Towarzystwa Gospodarczego

 

§1.

W celu rozwoju drobnych przedsiębiorstw (firm) na terenie gminy ................ tworzy się zgodnie z §4 Statutu Towarzystwa Gospodarczego FUNDUSZ GWARANCJI KREDYTOWYCH. Zadaniem tego Funduszu jest udzielanie bankom poręczeń dla kredytów uzyskiwanych przez członków TG.

§2.

Fundusz udziela poręczeń dla kredytów zaciąganych przez Kredytobiorców, którzy uzyskali z banku pozytywną opinię realności ekonomicznej przedstawionego wniosku kredytowego.

§3

Fundusz jest tworzony z środków własnych zrzeszonych w nim przedsiębiorstw, przedsiębiorców, instytucji, osób fizycznych, odpisów od udzielonych kredytów, bezterminowych lokat dokonywanych przez podmioty nie będące kredytobiorcami, wpłat oraz dotacji.

§4

Wysokość łącznej kwoty przeznaczonej na zabezpieczenie zobowiązań kredytowych klientów TG określa regulamin TG w ...............................

§5

Przedmiotem jednostkowego poręczenia Funduszu jest zobowiązanie pieniężne Kredytobiorcy w wysokości przekraczającej realne zabezpieczenie przyjęte przez bank od Kredytobiorcy, nie więcej jednak niż 40% kwoty kredytu. Suma ta może być powiększona o 25%, jeżeli Kredytobiorca ustanowi na rzecz Funduszu realne zabezpieczenie.

§6

Poręczenie obejmuje kwotę kapitałową wraz z oprocentowaniem, odsetkami i innymi kosztami.

§7

Fundusz Gwarancji Kredytowych oparty jest o zasadę wzajemnego ponoszenia ryzyka kredytowego przez wszystkie podmioty, które - na podstawie zawieranych z nimi umów - dokonują depozytowych wpłat na Fundusz.

§8

Wpłaty i lokaty podmiotów nie będących kredytobiorcami są przyjmowane za pośrednictwem Funduszu na podstawie odrębnych, jednostkowych umów z takimi podmiotami.

§9.

Umowy, o których mowa w paragrafie poprzednim, zawierają oświadczenie podmiotu dokonującego wpłaty o zaznajomieniu się z treścią niniejszego regulaminu i wyrażeniu zgody na włączenie jego postanowień do treści umowy.

§10.

Umowy, o których mowa w §§ 6 i 7, mogą zawierać postanowienia odbiegające od reguł niniejszego regulaminu, w szczególności dotyczące kredytów o wysokim stopniu ryzyka.

ODPIS OD KREDYTÓW

§11.

Odpis od udzielanego kredytu wynosi 6% kwoty kredytu, chyba, że istnieje odrębna umowa określająca przez sponsora, inny poziom opłat za udzielone gwarancje dla określonej kategorii klientów.

§12.

Jeżeli w okresie korzystania przez klienta z kredytu, Fundusz nie dozna strat wynikających z zobowiązań klientów Funduszu wobec banków, to w ciągu 90 dni od dnia kończącego ten okres, zwróci klientowi kwotę odpowiadającą wysokości dokonanego odpisu oraz odsetki od tej kwoty naliczone i dopisane na dzień zwrotu w wysokości odpowiadającej stosowanemu w tym okresie przez PKO BP oprocentowaniu wkładów na osobistych rachunkach bieżących.

§13.

Jeżeli klient, któremu bank wypowiedział umowę, nie dokona spłaty swego zadłużenia wobec banku, z którego zaciągnął kredyt, to jego wkład od udzielonego kredytu ulega potrąceniu i zaliczeniu na poczet zadłużenia z dniem upływu terminu płatności ustanowionej przez bank.

§14.

Jeżeli Fundusz dozna strat z powodu niepłacenia kredytów przez swoich klientów, to w każdej z takich jednostkowych strat uczestniczą także wszyscy pozostali uczestnicy Funduszu, każdy proporcjonalnie do swego udziału w całości Funduszu Gwarancji Kredytowych w momencie powstawania straty.

§15.

Za stratę uznaje się wszystkie te należności kredytowe, co do których banki wypowiedziały umowę kredytową, a podjęte przez nie kroki w celu zaspokojenia wierzytelności kredytowej okazały się nieskuteczne w ciągu 90 dni, licząc od dnia następującego po dniu wypowiedzenia umowy kredytowej.

§16

Jeżeli Fundusz uzyska zaspokojenie wierzytelności już po dokonaniu odpowiedniego potrącenia z kwoty odpisu określonego klienta, to potrącona mu część odpisu pozostaje w Funduszu Gwarancyjnym jako „środki własne” Funduszu, a klient nie ma wobec Funduszu żadnych z tego tytułu roszczeń. Inne kwoty wyegzekwowanych roszczeń regresowych również zasilą środki własne Funduszu.

WPŁATY PODMIOTÓW NIE BĘDĄCYCH KREDYTOBIORCAMI

§17.

Wpłaty na Fundusz dokonywane przez podmioty nie będące kredytobiorcami, mogą być terminowe lub bezterminowe.

§18.

Podmiot dokonujący wpłaty terminowej uczestniczy w stratach Funduszu o jakich mowa w §14, jeżeli strata powstała w okresie trwania zawartej z nim umowy o jakiej mowa w § 6 i 7 niniejszego regulaminu.

§19.

Podmiot dokonujący wpłaty bezterminowej uczestniczący w stratach Funduszu, do czasu wygaśnięcia stosunku prawnego, łączącego go z Funduszem na podstawie umowy, o jakiej mowa w §7 niniejszego regulaminu. Wygaśnięcie tego stosunku jest możliwe wskutek jego wypowiedzenia przez podmiot, który dokonał wpłaty na Fundusz Gwarancji Kredytowych. Wypowiedzenie może być dokonane z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia i ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§20.

Wypowiedzenie dokonane przez podmiot ponoszący swoim wkładem ryzyko związane tylko z kredytami określonej kategorii lub z kredytami udzielanymi tylko określonej kategorii kredytobiorcom nie wywołuje skutków prawnych przed uzyskaniem przez Fundusz spłaty wszystkich tego rodzaju kredytów, udzielonych przed dokonaniem wypowiedzenia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ FUNDUSZU

§21.

Odpowiedzialność Funduszu z tytułu udzielonego poręczenia jest subsydialna w stosunku do odpowiedzialności kredytobiorcy, który jest głównym dłużnikiem banku korzystającego z poręczenia. Odpowiedzialność Funduszu z poręczenia powstaje po udokumentowaniu przez Bank przebiegu wypłacania transz kredytowych według załączonej umowy, bezskuteczności egzekucji kredytu z majątku dłużnika i zabezpieczeń określonych w umowie kredytowej, lub jeżeli majątek dłużnika i zabezpieczenia nie wystarczyłby na zabezpieczenie roszczeń.

§22.

Fundusz wypłaca kwoty zabezpieczone udzielonym poręczeniem w terminie 30 dni od upływu terminu ważności poręczenia, jeżeli zachodzi odpowiedzialność MGTG z poręczenia.

§23.

Po dokonaniu wypłaty, o której mowa w §(powyżej) MGTG przystępuje do windykacji roszczeń od Kredytobiorcy (dłużnika).

§24.

Roszczenia z tytułu poręczenia zgłoszone przez Bank po terminie ważności poręczenia nie są uwzględnione.

§25.

Jeżeli w okresie uczestnictwa klienta w Funduszu, Fundusz nie ponosi strat, to nie później, niż z upływem 90 dni od dnia ten okres kończącego, Fundusz zwróci temu klientowi kwotę odpowiadającą wysokości dokonanej wpłaty oraz odsetki od tej kwoty, naliczone i odpisane na dzień zwrotu w wysokości odpowiadającej stosowanemu w tym okresie przez bank PKO BP oprocentowaniu wkładów na osobistych rachunkach bieżących.

§26.

Podmiot, który dokonał wpłaty na Fundusz Gwarancji Kredytowych, uczestniczy w stratach Funduszu proporcjonalnie do udziału jego wpłaty w całości Funduszu w chwili powstania szkody.

§27.

Podmiot, nie będący kredytobiorcą, może częściowo lub całkowicie dokonać wpłaty na Fundusz Gwarancji Kredytowych zastępujący żądany przez bank odpis od kredytu udzielonego określonemu kredytobiorcy. W takim przypadku podmiot ten uczestniczy w stratach Funduszu tak, jak uczestniczyłby w nich kredytobiorca.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§28.

Zarząd Miejsko-Gminnego Towarzystwa Gospodarczego zobowiązuje się z należytą starannością zarządzać Funduszem Gwarancji Kredytowych i realizować swoje roszczenia w stosunku do dłużników z zobowiązań objętych wspólnym ryzykiem uczestników Funduszu.

§29.

Na żądanie każdego uczestnika Funduszu Gwarancji Kredytowych Zarząd Miejsko-Gminnego Towarzystwa Gospodarczego jest zobowiązany przedstawić mu do wglądu dokonywane kwartalnie/rocznie rozliczenie Funduszu, a także indywidualne rozliczenie udziału danego uczestnika w Funduszu.