15. Plan działania

 

DZIAŁANIA HARMONOGRAM KOSZTY [tys. zł] ŹRÓDŁA FINANSOWANIA UWAGI
2000-2002 2003-2006 2007-2010 2011-2015
Opracowanie programu gospodarki wodno – ściekowej gminy              
Opracowanie programu uciepłownienia gminy              
Opracowanie programu gazyfikacji gminy              
Opracowanie programu telekomunikacji multimedialnej              
Gospodarka ściekami              
Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Gryfinie         6 000    
Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowościach: Radziszewo; Daleszewo; Nowe Brynki; Czepino; Żabnica;         11 500    
Budowa i rozbudowa kanalizacji ściekowej w miejscowościach: Wełtyń; Gardno; Wysoka Gryfińska;         3 000    
Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowościach: Pniewo; Żórawie; Żórawki;         3 000    
Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowościach: Nowe Czarnowo; Krajnik; Krzypnica; Pastuszka         3 500    
Budowa systemu kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Borzym         2 500    
Budowa systemu kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości  Chlebowo         2 000    
Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach: Wirówek; Wirów; Bartkowo; Mielenko; wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości: Wirówek;         4 000    
Budowa systemu kanalizacji w miejscowościach: Chwarstnica; Sobieradz; wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości: Chwarstnica;              
Budowa kanalizacji na terenie miasta Gryfina         2 000    
Gospodarka odpadami stałymi  
Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Gryfinie         1 500    
Gospodarka wodą
Budowa wodociągu w Radziszewie, Daleszewie, Nowych Brynkach, Czepinie wraz z rozbudową ujęcia wody w Dębcach         3 500    
Budowa wodociągu w Steklnie         1 000    
Budowa wodociągu w Zaborzu              
Budowa wodociągu we Włodkowicach              
Gazyfikacja
Budowa gazociągu dla miejscowości:  Pniewo;         1 500    
Budowa gazociągu dla miejscowości: Nowe Czarnowo;         1 400    
Budowa gazociągu dla miejscowości: Wełtyń         1 400    
Budowa gazociągu dla miejscowości: Gardno;         1 600    
Drogi i transport
Budowa obwodnicy Gryfina i nowej drogi 31         50 000 Budżet państwa fundusze UE  
Zagospodarowanie nabrzeża Odry i zabudowy regulacyjnej         30 000 Fundusze gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe, z UE, inne;  
Budowa ścieżki rowerowej Gryfino – jezioro Wełtyń         700    
Budowa ścieżki rowerowej szlakiem nieczynnego torowiska Gryfino-Pyrzyce         3 000    
Modernizacja przebiegu drogi 120         10 000    
Szkolnictwo
Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły podstawowej w Chwarstnicy;         2 000 UKFiT – program wojew.,  
Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 4 w Gryfinie         2 000 departament sportu, NFRKF, AWRSP Szczecin  
Budowa szkoły podstawowej w Gryfinie         4 000 MEN - przez Kuratorium  
Kultura
Budowa centrum kultury w Gryfinie         5 000   Obiekty dziedzictwa kulturowego (baszta) sala widowiskowa
Budownictwo
Zabudowa Starego Miasta           konserwator zabytków, fundacje kultury,  
Uzbrojenie terenu - rejon ul. Pomorskiej         3 000 kapitał prywatny  
Uzbrojenie terenu - rejon ul. Artyleryjskiej         2 000 środki ze sprzedaży nieruchomości  
Uzbrojenie terenu - rejon ul. Reymonta         6 000 środki własne,  
Uzbrojenie terenu – rejon Osiedla Północ         5 000 środki  pozabudżetowe  
Uzbrojenie  terenu  - rejon  Wełtyń II              
Uzbrojenie terenu – rejon ulicy Armii Krajowej              
Wspieranie przedsiębiorczości w gminie              
- tworzenie sprzyjających warunków prawnych, ekonomicznych, edukacyjnych i infrastrukturalnych zachęcających do aktywizacji i inwestowania na terenie gminy           środki własne, środki pozabudżetowe  
- utworzenie Gminnego Centrum Przedsiębiorczości i Edukacji Pozaszkolnej           Fundusz Pracy, środki pomocowe  
- utworzenie Gminnego Centrum Promocji i Realizacji Strategii           środki własne  
Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego           środki własne