8. Potencjał gospodarczy

Na terenie miast i gminy zlokalizowane są następujące większe zakłady pracy:

1. Zakłady produkcyjne to m.in.:

 • Zespół Elektrowni „Dolna Odra” S.A. w Nowym Czarnowie,
 • „Elektromontaż Zachód” S.A. w Nowym Czarnowie,
 • „Termokor” S.A. w Nowym Czarnowie,
 •  „Gotech” S.A. w Nowym Czarnowie,
 •  „Izobud” w Nowym Czarnowie,
 • „Izomar” w Nowym Czarnowie,
 • „Elektrobudowa” w Nowym Czarnowie,
 • KE w Nowym Czarnowie,
 • ABB Centrum,
 • Labud - Borg.

2. Spółdzielnie:

 • „Lotos” Odzieżowa Spółdzielnia Pracy w Nowym Czarnowie,
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Gryfinie /w likwidacji/,
 • PSS „Społem” w Gryfinie,
 • GS „Samopomoc Chłopska” w Gryfinie,
 • Spółdzielnia Pracy „Piast” w Gryfinie,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Regalica” w Gryfinie,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Taras Północ” w Gryfinie,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Dolna Odra” w Gryfinie.

3. Spółki prawa handlowego:

 • „Dalex 2” w Gryfinie,
 • „Natura” w Pniewie,
 • „Isoliertechnik” w Wełtyniu,
 • PUK,
 • PEC,
 • GTBS,
 • Insmont,
 • Interbau.

4. Spółki cywilne m.in.:

 • „Gryf – Sped 1” w Gryfinie.

5. Pozostałe

Wśród spółek z osobowością prawną są spółki z kapitałem zagranicznym takie jak:

 • „Jurging” w Pniewie /kapitał niemiecki/,
 • „Fliegel Textilservice” w Nowym Czarnowie /kapitał niemiecki/,
 • „He Gru” w Gryfinie /kapitał niemiecki/,
 • „Gryfskand” w Gryfinie /kapitał szwedzki/,
 • „Odra Land” w Daleszewie /kapitał szwedzki/,
 • „Scan-Pol Farming” w Drzeninie /kapitał duński/.

W okresie od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. wykreślonych zostało z rejestru 321 przedsiębiorców. Liczba nowo zarejestrowanych przedsiębiorców, w tym okresie wynosiła 462.

Na dzień 1 stycznia 2000 roku ilość podmiotów zarejestrowanych wynosiła ogółem 3090.

Zestawienie w branżach /podbranżach/:

I. Produkcja wyrobów 74  
II. Usługi przemysłowe 560  
w tym podbranże:    
- ślusarstwo   209
- usł. motoryzacyjne   118
- stolarstwo    33
- krawiectwo   25
- mechanika i elektromechanika   50
- inne    50
III. Budownictwo 775  
w tym podbranże:    
- usł. ogólnobudowlane    360
- usł. geodezyjne i kartograficzne    16
- projekt. i nadzory    37
- inst. wod. – kan., c.o.    77
- inst. gazowe    29
- inst. elektryczne    79
- dekarstwo, blach.   29
- inne    148
IV. Transport  150  
w tym podbranże:    
- trans. osobowy    27
- trans. bagażowy    31
- inne    92
V. Handel  950  
w tym podbranże:    
- handel stacjonarny    580
- handel obwoźny    154
- w systemie Network    120
- inne    96
VI. Gastronomia 94  
VII. Usługi niematerialne 487  
w tym podbranże:    
- usł. lekarskie, pielęgniarskie    73
- reklama i obsł. biurowa    57
- pośr. akwizycja, marketing    84
- usł. weterynaryjne    6
- fryzjerstwo    23
- sprzątanie    42
- inne    202

Największym zakładem przemysłowym Gryfina jest węglowa elektrownia „Dolna Odra”, w której znajduje zatrudnienie wielu mieszkańców miasta. Zakład ten, w początkowym okresie znacznie zanieczyszczający środowisko naturalne, w ostatnich latach przeznacza ogromne fundusze na ochronę środowiska. Tereny wokół elektrowni stanowią strefę działalności przemysłowej. Korzystają na tym nie tylko polskie firmy, ale również przemysłowcy zagraniczni.

Obok energetycznego potentata, Firma Fliegel-Textil-Service wybudowała nowoczesną pralnię dającą zatrudnienie 120 osobom, a Jürging Natürdärme uruchomiła zakład produkcji naturalnych osłonek do wędlin. Do większych zakładów należy również „Gryfskand” – spółka powstała z przekształcenia najstarszej w Gryfinie Fabryki Suchej Destylacji Drewna. Przy współudziale kapitału szwedzkiego produkuje ona węgiel drzewny oraz parkiet.

Największą miejską inwestycją ostatnich lat była budowa miejskiej oczyszczalni ścieków, która powstała w oparciu o technologię duńską – jest jedną z najnowocześniejszych oczyszczalni na Pomorzu Zachodnim.

Przy nabrzeżu regalickim istnieje możliwość przeładunku towarów na barki i korzystania z transportu drogą wodną.

W odniesieniu do sfery produkcyjnej największy nacisk powinien zostać położony na:

 • rozwój przemysłu rolno – spożywczego i hodowli ryb dla potrzeb lokalnych, aglomeracji szczecińskiej i zagranicznych rynków zbytu. Cel ten może zostać osiągnięty przez wykorzystanie i przystosowanie istniejącego majątku trwałego we wsiach „popegeerowskich” na cele produkcji i magazynowania;
 • rozwój nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego głównie dla potrzeb lokalnych;
 • dalsze działania w celu likwidacji zagrożeń będących wynikiem działalności uciążliwych zakładów przemysłowych.

Jako nowe tereny przemysłowe wyznacza się rejon wzdłuż drogi do Elektrowni „Dolna Odra” i na jej zapleczu ze względu na możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury transportowej (kolej, droga, rzeka) oraz tereny przy ulicy Fabrycznej w Gryfinie.

Nowe instytucje i zakłady neutralne dla środowiska powinny być zlokalizowane na terenie i obrzeżach miasta z uwagi na potrzebę zmniejszenia dojazdów do pracy.

W odniesieniu do rozwoju usług (poza przeznaczeniem terenów w centrum miasta i przy projektowanych osiedlach domów jednorodzinnych na centra drobnych usług komercyjnych) postuluje się realizację następujących założeń:

 • rozbudowa istniejącego lub budowa nowego kompleksu szpitalnego z pełnym wyposażeniem i zdolnością obsługi nowoutworzonego powiatu wraz z lądowiskiem dla helikopterów;
 • budowa ośrodków opieki społecznej (dom dziecka, ośrodek opieki nad ludźmi niepełnosprawnymi);
 • realizacja szkoły specjalnej o znaczeniu ponadgminnym;
 • utworzenie zespolonego centrum obsługi administracji powiatowej;
 • otwarcie przejścia granicznego o pełnej dostępności pieszych, rowerzystów i samochodów osobowych;
 • w rejonie mostu na Regalicy wykształcenie centrum handlowo-gastronomiczno-usługowego z możliwością utworzenia strefy wolnocłowej bądź zakupów wolnocłowych na statkach żeglugi pasażerskiej;
 • lokalizacja usług handlowo-gastronomicznych i innych związanych z funkcją rekreacyjną we wsiach turystycznych (Steklno, Wełtyń, Wirów, Chwarstnica) i na terenach wyznaczonych do rozwoju tej funkcji (Żabnica, Steklinko, Krzypnica);
 • w sąsiedztwie projektowanego węzła drogowego autostrady A3, na północ od Gardna budowa centrum handlowo – usługowego.

Obszar gminy Gryfino można zaliczyć do obszarów koncentracji aktywności ekonomicznej. Tego typu obszary cechują się występowaniem znacznej koncentracji podmiotów gospodarczych. Obszary koncentracji świadczą o dużej aktywności gospodarczej ludności, a ich dalszy rozwój wynikać będzie z zasady tzw. „korzyści wspólnej lokalizacji”. Istniejąca grupa podmiotów gospodarczych sprzyja powstawaniu dalszych niekoniecznie z nimi współpracujących. Ponadto, gmina Gryfino zaliczana jest do obszarów intensywnego inwestowania – powyżej 3 tys. zł na mieszkańca.

Dodatkowa szansą rozwoju gospodarczego gminy jest przynależność do strefy przygranicznej. Dla utrzymania tempa wzrostu funkcjonujące tu podmioty powinny znaczną część swoich zysków inwestować w tworzenie nowoczesnej bazy usługowej rozszerzając jej ofertę, a także w nowoczesne przedsięwzięcia produkcyjne.

Możliwości pozyskania kapitałów i technologii w ramach współpracy międzynarodowej /euroregionalnej/, rozwój ekonomiczny regionu, budowa autostrady A3, rozwój systemu transportu  oraz realizacja już funkcjonujących programów tj. Program dla Odry 2006, Program Współpracy Transgranicznej w ramach EUROREGIONU POMERANIA, Projekt Baltic Bridge i wiele innych już realizowanych założeń przyczyni się do dalszego rozwoju ekonomiczno-gospodarczego i wzrostu atrakcyjności gminy Gryfino w perspektywie przyszłych lat.