16.  Ogólne uwarunkowania wsparcia realizacji strategii

 

Samorząd gminy przy pełnym wsparciu mieszkańców będzie głównym realizatorem projektu. Zasadniczymi narzędziami lokalnej polityki pozostaną:

 • planowanie przestrzenne i gospodarcze,
 • polityka podatków i opłat,
 • inwestycje infrastrukturalne,
 • emisja obligacji,
 • polityka informacyjna, działalność szkoleniowa, kontakty zagraniczne,
 • przedsięwzięcia organizacyjne, często podejmowane wspólnie z kapitałem prywatnym (Gminne Towarzystwo Gospodarcze, Gminne Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Gospodarczej).

Organom gminy przyświecać musi rola animatora życia gospodarczego, społecznego oraz kulturalnego. Można uważać, że władza lokalna jest organizatorem zagospodarowania lokalnych związków ekonomicznych i społecznych, na które może wpływać regulująco, restrykcyjnie lub promocyjnie. W efekcie teren gminy może charakteryzować się większą konkurencyjnością jako miejsce lokalizacji działalności gospodarczej i atrakcyjny obszar pod względem jakości życia mieszkańców.

Zadania gospodarcze gminy przekazane w strategii wynikają z rozpoznania potrzeb jej mieszkańców.

Gmina Gryfino winna być przykładem gminy o podejściu rozwojowym. Musi zatem uruchomić w bliskiej perspektywie programy promocji gospodarczej, przyśpieszające inwestycje, rozbudowę infrastruktury oraz maksymalizować usługi publiczne dla swoich mieszkańców.

Ważne jest aby władze i społeczność gminy działając w dłuższym horyzoncie czasowym nie nastawiały się na osiąganie szybkich dochodów ze swoich przedsięwzięć rozwojowych.

Podstawą wszelkich działań podejmowanych przez władze winno być zachęcenie potencjalnych inwestorów do inwestowania na terenie gminy.

Zestaw tych działań przedstawiono poniżej:

Rodzaje i instrumenty działań

RODZAJ PROPONOWANYCH DZIAŁAŃ INSTRUMENTALIZACJA DZIAŁAŃ (przykładowa)

I. Działania informacyjno - promocyjne dotyczące:

 • gospodarki danego obszaru i jego potrzeb
 • istniejących bądź potencjalnych barier rozwoju
 • warunków kształtujących dochody potencjalnych inwestorów
 • szeroko pojętych działań marketingowych dotyczących danego obszaru.
 • przedstawienie ofert lokalizacyjnych
 • promocje obszarów rodzajów działalności, nowych możliwości produkcyjnych
 • ograniczenie lokalizacji i działalności szkodzących naturalnemu środowisku.
 • informacje o:
 • możliwościach uzyskania środków na sfinansowanie danej inwestycji
 • kosztach uzyskania kredytów,
 • możliwych ulgach i zachętach,
 • opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 • karach za przekroczenie dopuszczalnych norm zanieczyszczenia,
 • cenach gruntów budowlanych itp.
 • działalność publicystyczno -wydawnicza, dostarczają-ca informacji np. na temat zamierzeń władz lokalnych
 • działalność szkoleniowa, (seminaria, szkolenia, kursy i sympozja),
 • organizowanie wystaw gospodarczych, obrazujących szczególne osiągnięcia danego obszaru, targów, udział w nich podmiotów z danego obszaru,
 • opracowanie i rozpowszechnianie w formie broszur, katalogów, materiałów reklamujących walory użytkowe i udogodnienia dotyczące inwestowania i funkcjonowania podmiotów.

II. Działania organizatorskie związane z:

1. realizacją podstawowych zadań  własnych gminy
 • budowa gminnych dróg, ulic, placów oraz organizacja ruchu drogowego,
 • budowa wodociągów, oczyszczalni,
2. kreowaniem przedsiębiorczości  prywatnej
 • uruchamianie inkubatorów przedsiębiorczości,
 • organizowanie parków technologicznych,
3. tworzeniem związków wspólnot i innych przedsięwzięć w celu realizacji określonych zadań
 • związki i porozumienia komunalne,
 • stowarzyszenia gmin, wójtów, burmistrzów,
 • sejmik samorządowy,
III. działania o charakterze administracyjno – prawnym
1. wydawanie przepisów gminnych
 • zasady zarządzania mieniem gminy,
 • statut gminy i organizacji urzędów i instytucji,
 • przepisy porządkowe,
2. ewidencjonowanie działalności gospodarczej i udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności nie wymagającej koncesji uproszczenie operacji w tym zakresie m.in. przeniesienie na najniższy szczebel administracji terenowej,
3. utrudnienia i ułatwienia lokalizacyjne
 • uproszczenie trybu podejmowania decyzji lokalizacyjnych,
 • załatwianie spraw związanych z podjęciem decyzji lokalizacyjnych w jednym miejscu,
 • informacja o obszarach (strefach), gdzie zakazana jest wszelka działalność inwestycyjna,
 • określenie nieprzekraczalnego terminu załatwienia spraw,
 • wcześniejsze przygotowanie terenu,
4. gospodarka gruntami
 • uregulowanie spraw związanych z własnością,
 • dogodne formy udostępniania gruntów,
 • kompleksowe porządkowanie terenu i przygotowanie działek budowlanych,

IV. Działania o charakterze ekonomiczno - finansowym

1. podatki i opłaty lokalne
 • obniżki stawek lokalnych np. od nieruchomości,
 • wprowadzenie ulg i zwolnień z podatków i opłat lokalnych,
 • określenie partycypacji nowego przedsiębiorstwa w nakładach na infrastrukturę,
2. podatki, w których władza lokalna ma swój udział udzielanie ulg lub zwolnień w ściśle określonych przypadkach np. gdy inwestorzy podejmują inwestycje dotyczące ochrony środowiska bądź produkcję określonych wyrobów opartą na nowoczesnych technologiach,
3. opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kary z tytułu jego zanieczyszczenia
 • udzielanie gwarancji przedsiębiorstwom, które zaciągają kredyty na inwestycje służące ochronie środowiska,
 • podwyższenie opłat za korzystanie z ujęć wodnych i pobór wody, za odprowadzanie ścieków do wód, za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, za usuwanie drzew, za wykorzystanie gruntów rolnych i leśnych na inne cele niż rolnicze i leśne,
 • nakładanie kar pieniężnych z tytułu niedotrzymania warunków korzystania ze środowiska
 • regulowanie cen na usługi komunalne,
4. kredyty i zasady ich udzielania
 • udzielanie gwarancji kredytowych w tym podmiotom, które zaciągają kredyt na inwestycje służące ochronie środowiska czy na działalność wykorzystującą zasoby lokalne,
 • obniżanie stopy oprocentowania kredytów przeznaczonych na określone cele,
 • preferencje w uzyskaniu tych kredytów,
V. Działania inwestycyjne
 
 • podejmowanie inwestycji w sferze infrastruktury gospodarczej, społecznej, telekomunikacyjnej,
 • podejmowanie inwestycji w sferze ochrony środowiska

Źródło: Strategia i polityka rozwoju gmin i województw. Zachodnie Centrum Organizacji. Warszawa, Poznań, Zielona Góra 1996.

Ze względu na potrzebę koncentracji działań  i środków można utworzyć Miejsko-Gminne Centrum Przedsiębiorczości. Zależy to od decyzji władz Gminy.