Materiały na sesję

 

 1. DRUK Nr 1/XXXIV - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012.
 2. DRUK Nr 2/XXXIV - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino”.
 3. DRUK Nr 3/XXXIV - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/42/11 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określający tryb i sposób powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
 4. DRUK Nr 4/XXXIV  - Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w zakresie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu programu interwencyjno – motywacyjnego dla osób w stanie nietrzeźwości – dowiezionych z terenu Gminy Gryfino do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie.
 5. DRUK Nr 5/XXXIV - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
 6. DRUK Nr 6/XXXIV - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino dla części terenu w obrębie Wełtyń II.
 7. DRUK Nr 7/XXXIV - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Radziszewo.
 8. DRUK Nr 8/XXXIV - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń - obejście drogowe.
 9. DRUK Nr 9/XXXIV - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/257/13 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013.
 10. DRUK Nr 10/XXXIV - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.
 11. DRUK Nr 11/XXXIV - Rozpatrzenie skargi Pana Krzysztofa Rybickiego na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.