Zezwolenie na uprawę maku i konopi włóknistych

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWG X/7C

02.06.2020r.

ZEZWOLENIE NA UPRAWĘ MAKU I KONOPI WŁÓKNISTYCH
Podstawa prawna:
I. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019 r. poz.1000 ze zm.), zał. Do ustawy - część III ust. 29 pkt 1 załącznika.
Uchwała Sejmiku Zachodniopomorskiego określającego powierzchnię upraw maku i konopi włóknistych w poszczególnych gminach.).- wydawane corocznie.
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie zezwolenia zawierający  lub :
  • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres lub nazwę firmy, siedzibę i adres wnioskodawcy.
  • informacje o odmianie maku lub konopi włóknistych, powierzchnię uprawy oraz  numery działek ewidencyjnych.
  • informację o rodzaju umowy albo zobowiązania do przetworzenia słomy konopnej na włókno, o których mowa w art. 46 ust.2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
  • oświadczenie wnioskodawcy o dysponowaniu pomieszczeniem zabezpieczającym przed kradzieżą makówek.
  • oświadczenie wnioskodawcy, że nie był za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64, i wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r., poz. 1818)

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 30 zł
Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie – Bank Pekao S.A. Oddział w Gryfinie 
92 1240 2092 9600 5055 5555 5555.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (symbol BWG), znajdujący się w budynku banku Pekao S.A. Oddział w Gryfinie, ul. Parkowa 3 (II piętro), nr pokoju 202, nr telefonu 91 416-20-11 wew. 412.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia