Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 27 października (wtorek) 2015 r. godz. 1030

I.  Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. przyjęcie protokołu nr 22/15

II. Kontrola remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Gryfino.

III. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną gminną – DRUK NR 1/XIV
  2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno-usługowe Gryfino – DRUK NR 2/XIV
  3. przygotowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane – DRUK NR 3/XIV
  4. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok – DRUK NR 4/XIV
  5. nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gryfinie – DRUK NR 5/XIV
  6. przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2015 – DRUK NR 6/XIV
  7. przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gryfino, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” – DRUK NR 7/XIV
  8. braku podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego – DRUK NR 8/XIV

IV. Wolne wnioski i informacje.