Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
w dniu 22 stycznia (poniedziałek) 2018 r. godz. 1200

 1. Sprawy regulaminowe

 2. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

 3. przyjęcie protokołów nr 39/17.

 4. Informacja Przewodniczącej Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie w 2017 roku – DRUK NR 1/XLII.

 5. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 6. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 3/XLIII.

 7. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK NR 4/XLIII.

 8. zmiany uchwały Nr XIX/175/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości nagród przyznawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – DRUK NR 5/XLIII.

 9. ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń komunalnych na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 6/XLIII.

 10. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino na lata 2017-2023 – DRUK NR 7/XLIII.

 11. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok – DRUK NR 8/XLIII.

 12. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018–2025 – DRUK NR 9/XLIII.

 13. ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym – DRUK Nr 10/XLIII.

 14. rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 11/XLIII.

 15. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2017 r.

 16. Kontrola pracy wybranych świetlic wiejskich (komisja wyjazdowa).

 17. Wolne wnioski i informacje.