Zachodniopomorski Program Antysmogowy w Gminie Gryfino

gg

 

Zachodniopomorski Program Antysmogowy w Gminie Gryfino

Gmina Gryfino zamierza przystąpić do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa II - Gospodarka niskoemisyjna.
W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania w programie Działanie 2.14 - Poprawa jakości powietrza  – Zachodniopomorski Program Antysmogowy osoby fizyczne będące:
- właścicielami domów jednorodzinnych,
- właścicielami mieszkań w domach wielorodzinnych,
- najemcami mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu) będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości 7 500 zł – kwota ryczałtowa na jedno indywidualne gospodarstwo domowe (wysokość wsparcia została określona przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020) na zastąpienie zlikwidowanego źródła ciepła  (pieca/kotła węglowego) nową jednostką wytwarzania energii cieplnej. Przeprowadzenie wymiany pieca/kotła węglowego w indywidualnym gospodarstwie domowym będzie możliwe wyłącznie kiedy budynek będzie spełniał minimalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej, tj. 150 kWh/m2 na rok.
W tym celu w zgłoszonym do projektu indywidualnym gospodarstwie domowym Gmina w ramach przyznanego dofinansowania zleci wybranemu podmiotowi wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej.

Osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o wypełnienie ankiety dotyczącej istniejącego źródła ciepła opartego o  spalanie węgla w indywidualnym gospodarstwie domowym (domu jednorodzinnym i  wielorodzinnym) zlokalizowanym na obszarze Gminy Gryfino.
W przypadku otrzymania przez Gminę Gryfino dofinansowania w programie Działanie 2.15 – Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy osoby fizyczne będące właścicielami budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na obszarze Gminy Gryfino, zainteresowane przystąpieniem  do projektu będą mogły otrzymać wsparcie na:
- częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z zastąpieniem zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej- wysokość wsparcia to kwota ryczałtowa 25 000 zł.
-  pełną termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z zastąpieniem zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej- wysokość wsparcia to kwota ryczałtowa 50 000 zł.
Wysokość wsparcia została określona przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Do wsparcia finansowego będą kwalifikowały się wyłącznie zgłoszenia, które poza termomodernizacją budynku zakładają zastąpienie zlikwidowanego źródła ciepła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej.

Osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o wypełnienie ankiety dotyczącej modernizacji energetycznej budynku jednorodzinnego wraz z wymianą źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piece/kotły węglowe) na mniej emisyjne.
Ankiety można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gryfino pod adresem: www.bip.gryfino.pl

  • ANKIETA – poprawa jakości powietrza działanie 2.14
  • ANKIETA – termomodernizacja budynków jednorodzinnych działanie 2.15

Ankiety należy składać do dnia 23.08.2019 r.