Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
oraz Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
na posiedzeniu 26 lutego (środa) 2020 r. godz. 800

 1. Sprawy regulaminowe
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2.  Transport publiczny – komunikacja autobusowa oraz kolejowa. Finansowanie, oczekiwania mieszkańców - (temat z planu pracy komisji planowania).
 3. Transport publiczny – komunikacja kolejowa oraz autobusowa. Finansowanie i oczekiwania mieszkańców – ( temat z planu pracy Rady).
 4. Gospodarka odpadami komunalnymi – informacja na temat przygotowań gminy w świetle zmian ustawy dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi - ( temat z planu pracy Rady).
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Gryfino w 2019 r. – DRUK NR 1/XIX
 6. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian w składach osobowych komisji Rady – DRUK NR 2/XIX
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino – DRUK NR 3/XIX
  3. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – DRUK NR 4/XIX
  4. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu – DRUK NR 5/XIX
  5. udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej – DRUK NR 6/XIX
  6. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – DRUK NR 7/XIX
  7. przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 – DRUK NR 8/XIX
  8. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 – DRUK NR 9/XIX
 7. Kontrola stanu użytkowego i wykorzystania świetlic wiejskich ( temat z planu pracy komisji rewizyjnej)
 8. Ocena wydatków na budowę i remonty infrastruktury drogowej w roku 2019,( temat z planu pracy komisji rewizyjnej)
 9. Wolne wnioski i informacje.