Porządek obrad

gg

 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
4 listopada (środa) 2020 r. godz. 800

 1. Sprawy regulaminowe
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu nr 22/20.
 2. Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2020 r.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r. – DRUK NR 1/XXVI.

 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino – DRUK NR 2/XXVI,

  2. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Krajnik – DRUK NR 3/XXVI,

  3. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 4/XXVI,

  4. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze zakupu od osoby prawnej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A. z siedzibą w Bełchatowie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino – DRUK NR 5/XXVI,

  5. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok – DRUK NR 6/XXVI,

  6. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok – DRUK NR 7/XXVI,

  7. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok – DRUK NR 8/XXVI,

  8. „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino” – DRUK NR 9/XXVI,

  9. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – DRUK NR 10/XXVI,

  10. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

   1. wariant 1 - DRUK NR 11-1/XXVI,

   2. wariant 2 - DRUK NR 11-2/XXVI,

   3. wariant 3 - DRUK NR 11-3/XXVI,
    odrębnie do każdego projektu uchwały:
    - stanowiska komisji Rady,

  11. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – DRUK NR 12/XXVI,

  12. określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 13/XXVI.

 5. Kontrola stanu użytkowego i wykorzystania świetlic wiejskich.

 6. Kontrola zawierania oraz realizacji umów najmu lokali i budynków użytkowych.

 7. Kontrola funkcjonowania targowiska miejskiego, w tym ponoszenie wydatków.

 8. Przegląd opracowanych projektów inwestycyjnych po 2014 r.

 9. Kontrola zlecania zadań publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych w latach 2018 i 2019.

 10. Wolne wnioski i informacje.