Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
XXXIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz. 1000
(zwołana w zdalnym trybie obradowania)

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów z: XXX i XXXI sesji.

II. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.

IV. Ocena zasobów pomocy społecznej – DRUK NR 1/XXXIV

 • uwagi i zapytania.

V. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020 – DRUK NR 2/XXXIV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gryfino do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowanego z Funduszu Solidarnościowego – DRUK NR 3/XXXIV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu – DRUK NR 4/XXXIV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Steklno – DRUK NR 5/XXXIV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfino na rok 2021 – DRUK NR 6/XXXIV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Rozpatrzenie petycji dotyczących podjęcia uchwały w sprawie równego traktowania mieszkańców gminy Gryfino oraz gwarancji bezpieczeństwa szczepionki

 1. petycje – materiał do DRUKU NR 7/XXXIV,
 2. stanowiska komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały – DRUK NR 7/XXXIV.

XI. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieuwzględnienia uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino

 1. skarga – materiał do DRUKU NR 8/XXXIV,
 2. stanowiska komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały – DRUK NR 8/XXXIV.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok – DRUK NR 9/XXXIV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady

 • uwagi i zapytania.

XIV. Wolne wnioski i informacje.