Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
28 kwietnia (środa) 2021 r. godz. 800

 1. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  2. przyjęcie protokołu nr 28/20.

 2. Ocena zasobów pomocy społecznej – DRUK NR 1/XXXIV.

 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020 – DRUK NR 2/XXXIV,

  2. przystąpienia Gminy Gryfino do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowanego z Funduszu Solidarnościowego – DRUK NR 3/XXXIV,

  3. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu – DRUK NR 4/XXXIV,

  4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Steklno – DRUK NR 5/XXXIV,

  5. wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfino na rok 2021 – DRUK NR 6/XXXIV,

  6. Rozpatrzenie petycji dotyczących podjęcia uchwały w sprawie równego traktowania mieszkańców gminy Gryfino oraz gwarancji bezpieczeństwa szczepionki:

   1. petycje – materiał do DRUKU NR 7/XXXIV,

   2. podjęcie uchwały – DRUK NR 7/XXXIV.

  7. rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieuwzględnienia uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino,

  8. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2021 rok – DRUK NR 9/XXXIV.

 4. Dokończanie rozpoczętej w roku poprzednim kontroli dotyczącej wydatków na działalność promocyjną gminy.

 5. Dokończenie rozpoczętej w roku poprzednim kontroli dotyczącej zlecania zadań publicznych jednostkom spoza sektora finansów publicznych w latach 2018 i 2019,

 6.  Ocena wpływu zaciągania kredytów na sytuację finansową Gminy w latach 2019 – 2020.

 7. Funkcjonowanie budżetu obywatelskiego w latach 2017 - 2020.

 8. Wolne wnioski i informacje.