Materiały na sesję

ccc
 • DRUK NR 1/XLIX - Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2021 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2022.
 • DRUK NR 2/XLIX - Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury w 2021 r.
 • DRUK NR 3/XLIX - Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie w 2021 r
 • DRUK NR 4/XLIX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino.
 • DRUK NR 5/XLIX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1.
 • DRUK NR 6/XLIX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu.
 • DRUK NR 7/XLIX - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego.
 • DRUK NR 8/XLIX - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2022 rok.
 • DRUK NR 9/XLIX - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2022-2030.
 • DRUK NR 10/XLIX - Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz zmian w planie wydatków budżetu Gminy Gryfino związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych.
 • DRUK NR 11/XLIX - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie niepodjęcia działań porządkowych na terenie targowiska miejskiego oraz w zakresie braku nowego regulaminu targowiska.
 • DRUK NR 12/XLIX - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w sprawie atestów zadaszeń na ciągach pieszych na targowisku miejskim.
 • DRUK NR 13/XLIX - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu regulaminu targowiska miejskiego.
 • DRUK NR 14/XLIX - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieuwzględnienia uwagi do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.
 • DRUK NR 15/XLIX - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie negatywnego rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.
 • DRUK NR 16/XLIX - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieuwzględnienia uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.
 • DRUK NR 17/XLIX - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieuwzględnienia wniosku do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.
 • DRUK NR 18/XLIX - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o nadanie nazwy pozostałemu odcinkowi działki drogowej nr 1312 obręb Gryfino 4.
 • DRUK NR 19/XLIX - Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu osłonowego w zakresie udzielania wsparcia osobom w wieku 65 lat i więcej z terenu Gminy Gryfino.
 • DRUK NR 20/XLIX - Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia uprawnienia do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie.