Materiały na sesję

ccc
 
 • DRUK NR 1/LVII - Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w tym o stanie budownictwa komunalnego i socjalnego w gminie Gryfino.
 • DRUK NR 2/LVII - Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • DRUK NR 3/LVII - Podjęcie uchwały w sprawie określenia w Gminie Gryfino średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2022/2023.
 • DRUK NR 4/LVII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino.
 • DRUK NR 5/LVII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 3/8 części niewydzielonej nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1.
 • DRUK NR 6/LVII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino.
 • DRUK NR 7/LVII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze zakupu od osoby prawnej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Pniewo.
 • DRUK NR 8/LVII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego.
 • DRUK NR 9/LVII - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gryfino porozumienia międzygminnego z Gminą Miastem Szczecin na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w latach 2022-2023.
 • DRUK NR 10/LVII - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gryfino na lata 2022-2030.
 • DRUK NR 11/LVII - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2022 rok.
 • DRUK NR 12/LVII - Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności przepisu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej.
 • DRUK NR 13/LVII - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Gryfinie.