Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2006 r. o godz. 1000
 

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

II. Przygotowanie propozycji do planu pracy komisji Rady Miejskiej na 2007 rok.

III. Ocena projektu budżetu gminy na 2007 r.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.