Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na V  sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 15 marca 2007r.


Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Tadeusz Figas
46/V/07
– mieszkańcy ul. Mickiewicza w Gryfinie proszą o ustawienie znaku zakazu postoju samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t, gdyż parkujące samochody ciężarowe uniemożliwiają dojazd do posesji.

Radny Kazimierz Fischbach
47/V/07
– proszę o zamontowanie siatki ogrodzeniowej pomiędzy boiskiem do koszykówki a parkingiem przy ul. Konopnickiej na Górnym Tarasie.

Radny Ireneusz Sochaj
48/V/07
– czy w ramach prac społecznie użytecznych można by zatrudnić osoby do uporządkowania terenów na Górce Miłości? Tereny te są bardzo zaniedbane.

49/V/07 – w dniu dzisiejszym upływa termin opłaty podatku od nieruchomości, a bardzo wielu mieszkańców albo nie otrzymało decyzji o wymiarze podatku, albo otrzymało ją dopiero wczoraj. Powoduje to wiele nerwowych sytuacji. Skąd to zamieszanie?

Radny Andrzej Kułdosz
50/V/07
– sołtysi zostali obarczeni obowiązkiem doręczania decyzji podatkowych mieszkańcom wsi. Należy wskazać podstawę prawną takiego obowiązku i zapisać ją w umowie, albo zwrócić sołtysom choćby symbolicznie, koszty roznoszenia tych decyzji. Czy radni otrzymają rekompensatę za wykonaną pracę przy roznoszeniu decyzji podatkowych?

Radna Wanda Kmieciak
51/V/07
– proszę o dokończenie wybudowanych w ubiegłym roku w miejscowościach wiejskich placów zabaw. Place te nie są ogrodzone, brakuje ławek, piaskownice nie mają piasku. Proszę o zajęcie się sprawą.

52/V/07 – rolnicy z Czepina zgłaszają problem nieczyszczonych od kilku lat rowów melioracyjnych, co jest przyczyną zalewania upraw. Rolnicy otrzymali kiedyś zapewnienie, że zostaną oczyszczone rowy na odcinku od przejazdu kolejowego w Czepinie w stronę Daleszewa. Proszę o zajęcie się sprawą.

53/V/07 – mieszkańcy ul. Wodnej w Gryfinie proszą o naprawę drogi, choćby doraźnie, poprzez zasypanie powstałych w drodze po okresie zimowym wyrw i kolein, uniemożliwiających przejazd.

54/V/07 - w styczniu interpelowałam o przekazanie dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jednego z budynków w Nowym Czarnowie. Proszę o informację, jakie jest stanowisko Marszałka w sprawie przekazania budynku na rzecz Stowarzyszenia.

Radny Marcin Para
55/V/07
- w ubiegłym roku został zlikwidowany w Urzędzie Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej. Jaka jest zasadność powoływania ponownie zlikwidowanej niedawno komórki organizacyjnej pod nazwą Biuro Promocji i Informacji?

56/V/07 - kierowcy skarżą się, że drzewo rosnące przy skrzyżowaniu ul. 11 Listopada z ulicą prowadzącą w kierunku Kwadratu na Górnym Tarasie obok znaku drogowego „stop” zasłania widoczność. Proszę o zajęcie się sprawą.

57/V/07 – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. wykazało za poprzedni rok zysk w wysokości 1 mln zł. Pracownicy otrzymali podwyżkę w kwocie 0,30 gr, a Prezes w drodze zarządzenia podniósł cenę wywozu nieczystości o kilkanaście złotych. Przy wypracowanym zysku przedsiębiorstwa podnoszenie cen nie ma uzasadnienia. Ponadto uważam, że Przedsiębiorstwo samodzielnie powinno ponieść koszty zakupu kruszarki do gruzu, a kwota zabezpieczona na ten cel w budżecie powinna zostać wycofana.

Radny Artur Nycz
58/V/07
– w poprzedniej kadencji interpelowałem w sprawie określenia kierunków działania Burmistrza, nie otrzymałem na to zapytanie odpowiedzi. Czy w bieżącej kadencji Burmistrz przedstawi radnym wyznaczone przez siebie kierunki działania i w jakim terminie zostanie przedstawiony projekt uchwały w tej sprawie?

Radny Tomasz Namieciński
59/V/07
– od 1 marca rozpoczęły działalność przedszkola prowadzone przez TPD, w Gardnie zajęcia z dziećmi prowadzone są obecnie w szkole. W budżecie została zabezpieczona kwota na remont świetlicy dla trzy- i pięciolatków. Czy ta świetlica będzie remontowana?

60/V/07 – droga Wełtyń-Gardno po okresie zimowym wymaga licznych napraw. Czy droga ta będzie remontowana?

Radny Marek Sanecki
61/V/07
– kiedy zostanie rozpoczęta budowa drogi przy ul. Ks. J. Popiełuszki? Na jakim etapie znajduje się ta inwestycja?

Radny Stanisław Różański
62/V/07
– na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w Pniewie mieszkańcy zgłosili konieczność zainstalowania świateł na skrzyżowaniu ul. Gryfińskiej z drogą wojewódzką naprzeciw motelu Saga. W tym miejscu stale wzrasta liczba wypadków drogowych. Czy podjęto w tej sprawie działania? Proszę o zajęcie się sprawą.

63/V/07 – poprzednia rada sołecka występowała do dyrekcji Poczty w Szczecinie w sprawie utworzenia w m. Pniewo placówki pocztowej. Odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami dyrekcji Poczty, w którym również z ramienia rady sołeckiej brałem udział. Wskazaliśmy lokalizację takiej agencji, odnieśliśmy wrażenie, że panuje przychylna atmosfera dla takiej inicjatywy. Nowy sołtys, rada sołecka oraz mieszkańcy domagają się podjęcia dalszych działań w celu utworzenia w Pniewie placówki pocztowej. Proszę o wsparcie działań przedstawicieli sołectwa w tym zakresie. Pniewo jest dynamicznie rozwijającą się miejscowością i podstawowa infrastruktura w zakresie usług i obsługi powinna istnieć.

64/V/07 – interpelacja stanowi  załącznik nr 1.

Radny Paweł Nikitiński
65/V07
– na poprzedniej sesji interpelowałem w sprawie Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Otrzymałem informację, że w przypadku zaistnienia konieczności przeprowadzenia dodatkowych kontroli Burmistrz takie kontrole przeprowadzi. Uważam, że są materiały, które niezbicie dowodzą, że taka konieczność istnieje, materiały te przekaże Burmistrzowi po sesji. Jeśli kontrole nie zostaną przeprowadzone, będę przekonywał Radę Miejską aby skorzystała ze swoich uprawnień kontrolnych i doprowadziła do wyjaśnienia pewnych ważnych spraw, które wymagają wyjaśnienia.

66/V/07 – proszę o informację, w jaki sposób są składane podpisy elektroniczne w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. Mam wątpliwości czy podpisy elektroniczne składane są zgodnie z procedurą.

67/V/07 – zapoznałem się z projektem budowy boiska przy ul. Sportowej, moje zastrzeżenie budzi zamiar otoczenia boiska pasem kostki brukowej, co jest niestandardowe, nie spotyka się tego na żadnym boisku. Otrzymałem informację, że nie będzie to klasyczna kostka brukowa, ale jakaś nowinka techniczna. Jeśli będzie to zwykła kostka brukowa, to w moim przekonaniu jest to wada. Proszę o informację na ten temat.

68/V/07 – proszę o wyjaśnienie, czy odchodzący na emeryturę pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Gryfinie nie spotkają się choćby z symbolicznym podziękowaniem? Taka sytuacja ostatnio miała miejsce. W moim przekonaniu nie powinno stać się to zwyczajem.

69/V/07 – proszę o informację, czy i w jakim zakresie zostanie dopuszczona możliwość prowadzenia handlu w centrum miasta na placu przy sklepie „Biedronka”.

Radny Marek Sanecki
70/V/07
– czy na korytarzu w Urzędzie Miasta i Gminy można zainstalować głośnik? Osoby znajdujące się poza salą nie słyszą przebiegu obrad Rady miejskiej, a z pewnością będą sytuacje, kiedy zainteresowanych sesjami Rady będzie więcej niż miejsc na sali.

Radna Magdalena Chmura-Nycz
71/V/07
– proszę o remont drogi prowadzącej od Dolnej Odry do Krajnika, droga ta wyłożona jest płytami, które są w złym stanie, tak, że trudno jest do tej miejscowości dojechać.

72/V/07 – proszę o remont drogi do miejscowości Żórawie – Żórawki. Powstają w tych miejscowościach licznie nowe domy, a droga dojazdowa jest w złym stanie. Proszę o zajęcie się sprawą.

73/V/07 – proszę o zainstalowanie oświetlenia przy przystanku autobusowym na drodze do m. Steklno. W godzinach wieczornych jest tam ciemno i osoba nie znająca dobrze drogi może minąć zjazd do tej miejscowości, a oczekiwanie na przystanku na ciemnej drodze przy lesie może być niebezpieczne.

74/V/07 – mieszkańcy bloku przy ul. Bolesława Chrobrego naprzeciwko sklepu „Eldom” skarżą się, że rosnące przed blokiem drzewa konarami dotykają balkonów i zasłaniają okna. Mieszkańcy proszą o przycięcie tych drzew.

75/V/07 – proszę o przedstawienie informacji na temat wypracowanych przez zespół ds. oświaty wniosków w zakresie działalności szkół na terenie gminy Gryfino.

Radna Janina Nikitińska
76/V/07
– w ubiegłym roku dwukrotnie interpelowałam w sprawie braku przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Szczecińskiej i Flisaczej przy moście. Mieszkańcy ul. Flisaczej nie mogą prawidłowo przejść na drugą stronę ulicy. Otrzymałam informację, że zostało wystosowane pismo do Krajowej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W kwietniu minie rok, a przejścia dla pieszych dalej nie ma. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Artur Nycz
77/V/07
– w jakim terminie zostaną zakończone prace nad aktualizacją Planu Rozwoju Lokalnego i Lokalnego Programu Rewitalizacji? W przeciągu kilku miesięcy mają być uruchomione środki ze Regionalnego Programu Operacyjnego, a brak aktualizacji tych dokumentów blokuje możliwość ubiegania się o te środki.

Radny Tomasz Namieciński
78/V/07, 79/V/07, 80/V/07, 81/V/07, 82/V/07
– interpelacje stanowią  załącznik nr 2.