Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie z dnia 13 listopada 2006 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach w dniu 26 listopada 2006 r.

Uchwała
Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie
z dnia 13 listopada 2006 r.

o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
w dniu 26 listopada 2006 r.

Na podstawie art. 4 ust. 6 Ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.1) Gminna Komisja Wyborcza w Gryfinie stwierdza co następuje:

§ 1.

 1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. żaden z 6 kandydatów nie został wybrany na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
 2. W dniu 26 listopada 2006 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę ważnych głosów.
 3. Kandydatami na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w ponownym głosowaniu są:
  1. Piłat Henryk Andrzej
   zgłoszony przez KWW BBS
  2. Sawaryn Mieczysław Edward
   zgłoszony przez KWW GIS
 4. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 6.00 do 20.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 12 listopada 2006 r.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości wyborców przez rozplakatowanie na obszarze gminy.

2. Druk i rozplakatowanie zapewni Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Gryfinie

Stanisław Fabian

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457.