Podatki lokalne - wnioski w sprawie umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty - osoby i jednostki prowadzące działalność gospodarczą

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SKP II/2B

22.02.2012r.

PODATKI I OPŁATY SAMORZĄDOWE - WNIOSKI W SPRAWIE ULG: UMORZEŃ, ODROCZEŃ, ROZŁOŻENIA NA RATY - OSOBY I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Podstawa prawna: art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
W zależności od sprawy:

 1. Wniosek o odroczenie terminu płatności należności
  lub
  Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
  lub
  Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty należności
 2. Załączniki:
  • dokumenty potwierdzające dochody za 3 lata
  • wysokość i rodzaje zobowiązań
  • wysokość i rodzaje wierzytelności
  • sprawozdania finansowe jeżeli wnioskujący ma obowiązek ich sporządzania (bilans, rachunek zysków i strat, Cash flow) za rok poprzedzający złożenie wniosku
  • dokumenty potwierdzające poniesione koszty działalności gospodarczej w ostatnich trzech miesiącach
  • oświadczenie o nie zaleganiu/zaleganiu z innymi zobowiązaniami publicznoprawnymi
  • kopie umów kredytowych lub pożyczkowych
  • informacja o otrzymanej pomocy publicznej w ciągu 3 ostatnich lat
  • inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego
  • informacje jakie powinny być złożone przez podmiot ubiegający się o pomoc publiczną zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi postępowania w sprawie udzielania pomocy publicznej.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się opłaty skarbowej

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 2 miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (SKP) : pokój nr 3 tel. 91-416-20-11, wew. 103
e-mail: podatki@gryfino.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.