Pozostałe opłaty pobierane przez Gminę Gryfino (osoby prowadzące działalność gospodarczą) w sprawach umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

SKP II/4B

22.02.2012r.

POZOSTAŁE OPŁATY POBIERANE PRZEZ GMINĘ GRYFINO (OSOBY NIEPROWADZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) – W SPRAWACH UMORZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY I ODROCZENIA

Podstawa prawna: Uchwała Nr LIII/564/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielenia innych ulg w spłacie tych należności (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 77, poz.1474)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o odroczenie terminu płatności – opłaty
  lub
  Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
  lub
  Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty
 2. Załączniki – w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej:
  • zaświadczenie o dochodach
  • odcinki emerytur lub rent
  • kopia zeznania podatkowego za poprzedni rok
  • kopia wypisu Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku stowarzyszeń lub fundacji
  • sprawozdania finansowe składane przez stowarzyszenia lub fundacje
  • zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego
  • decyzja o przyznanej wnioskodawcy lub członkom jego rodziny pomocy społecznej
  • potwierdzenie kosztów utrzymania rodziny
  • potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia
  • kopie umów zaciągniętych kredytów lub pożyczek
  • inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 2 miesięcy.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (SKP) : pokój nr 3, tel. 91-416-20-11 wew. 103,
e-mail: podatki@gryfino.pl

V.TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
Uchwałę stosuje się do następujących wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino:

 1. opłata za sprzedaż nieruchomości;
 2. opłata z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu;
 3. opłata za usunięcie drzew lub krzewów
 4. opłata za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
 5. opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi;
 6. opłata za świadczenia gminnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność kulturalną i oświatową;
 7. opłata za świadczenia gminnych ośrodków kultury fizycznej i rekreacji;
 8. opłata za korzystanie z gminnych urządzeń sportowych;
 9. opłata za korzystanie z gminnych targowisk;
 10. opłata za korzystanie z cmentarzy komunalnych;
 11. kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy;
 12. czynsz za najem komunalnych lokali użytkowych;
 13. czynsz za najem komunalnych lokali mieszkaniowych;
 14. czynsz za dzierżawę gruntów gminnych;
 15. czynsz za dzierżawę innych nieruchomości i rzeczy ruchomych stanowiących własność Gminy Gryfino;
           Składający wniosek będzie wezwany do złożenia dokumentów.