Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku remizy strażackiej w Soberadzu"

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku remizy strażackiej w Soberadzu"

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Urząd Miasta i Gminy Gryfino
74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
www  http://www.gryfino.pl   e-mail: burmistrz@gryfino.pl,   

Gryfino, 08.03.2005r.

GMINA GRYFINO

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku remizy strażackiej w Soberadzu

Wymagany termin realizacji zamówienia - termin do 30 dni  od momentu zgłoszenia gotowości do wykonania przedmiotowego zakresu przez wykonawcę prac budowlanych

  • Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena brutto 24,40 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 11 do dnia 23.03.2005r.

  • Uprawnione osoby do kontaktów z wykonawcami – Jacek Czaczyk tel. (091)4162011 w godz. 800 - 1400.

  • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - pokój 19.

  • Termin składania ofert upływa dnia 24.03.2005 roku o godz. 1000

  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.03.2005 r. o godz. 1030 w siedzibie UMiG, pok. 34

  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

  • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  • Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium w wysokości: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych)

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 22.04.2005 r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena – 100%