Przetarg rozstrzygnięty - "II przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino."

Przetarg rozstrzygnięty - "II przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino."

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW
http://www.gryfino.pl e-mail: burmistrz@gryfino.pl
, inwestycje@gryfino.pl

Gryfino, 2003-11-04

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
G R Y F I N O


ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino.
Przedmiotem przetargu są działki nr nr: 552 o pow.1,0037 ha, nr 554 o pow. 0,2007 ha. Łączna powierzchnia – 1,2044 ha.

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

 1. Dla nieruchomości tych Sąd Rejonowy w Gryfinie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi następujące księgi wieczyste: dz.nr 552 – KW 33535, dz.nr 554 – KW 39071.
  Cena wywoławcza - /łączna 2 działek/ - 650.000,-zł
  Nabywca działek zobowiązany jest do odpłatnego przejęcia od Gminy za cenę 144.662,-zł opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu wraz z pełną dokumentacją.

 2. Wyżej opisana nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona jest w jednostkach bilansowych oznaczonych symbolami: 10 KS/U– „Tereny obsługi komunikacyjnej wraz z usługami” i 12 KS –„Teren obsługi komunikacyjnej” i przeznaczona jest pod budowę dwóch budynków garażowych z budynkiem usługowym oraz parkingu dla samochodów osobowych i dostawczych wraz z drogami dojazdowymi – budowa ulicy klasy L,D, uzbrojenie terenu i jego zagospodarowanie.

 3. Na gruncie objętym przedmiotem przetargu znajdują się garaże blaszane, które winny być usunięte przez ich właścicieli po dniu 31.12.2003r. Nabywca przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

 4. Z nabywcą, wyłonionym w drodze przetargu, zostanie zawarta przedwstępna umowa oddania gruntu w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży, na okres 3 lat, licząc od daty zakończenia przetargu, w celu wyegzekwowania zagospodarowania nieruchomości w tym okresie, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.
  Projekty umów dostępne w siedzibie Urzędu.

 5. W przypadku nabycia gruntu w użytkowanie wieczyste nabywca przed zawarciem umowy przedwstępnej jest zobowiązany do wniesienia zaliczki w wysokości 25% ceny osiągniętej w przetargu oraz kwoty 144.662,-zł za nabycie dokumentacji.
  5.1. Pierwszą opłatę za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste ustala się na 25% ceny
  osiągniętej w przetargu i winna być uiszczona najpóźniej do dnia zawarcia umowy
  ostatecznej, a na jej poczet zalicza się wniesioną zaliczkę, o której mowa w pkt 5.
  Opłaty roczne będą stanowiły 5% ceny osiągniętej w przetargu. Opłaty roczne winny być wnoszone do dnia 31 marca każdego roku, po zawarciu umowy ostatecznej.
  Wysokość opłat rocznych może być aktualizowana, jeżeli wzrośnie wartość tej nieruchomości.
  5.2 Umowa ostateczna o ustanowieniu użytkowania wieczystego zostanie zawarta po
  spełnieniu podanego warunku tj. zagospodarowania terenu w okresie 3 lat.

 6. W przypadku nabywania nieruchomości na własność cena osiągnięta w przetargu
  stanowić będzie cenę sprzedaży i płatna będzie w całości, nie później niż do dnia
  zawarcia umowy przedwstępnej. W tym samym terminie nabywca zobowiązany jest
  do zapłacenia kwoty 144.662,-zł za dokumentację.
  6.1Umowa przenosząca własność zostanie zawarta po spełnieniu podanego warunku tj. zagospodarowania terenu w okresie 3 lat.

 7. W przypadku nie wywiązania się przez nabywcę z ustalonego terminu zagospodarowania nieruchomości, wpłacona zaliczka/kwota za grunt będzie podlegała zwrotowi bez odsetek.

 8. Nabywca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 10% w przypadku określonym w pkt 7. Kwota kary zostanie potrącona z podlegającej zwrotowi zaliczki/kwoty.

 9. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 65.000,00 zł, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie nr 11001409-1313-2101-111-2 Bank PEKAO S.A. I O/Gryfino do dnia 24 listopada 2003r. /włącznie/.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone niezwłocznie
po zatwierdzeniu wyniku przetargu przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
 1. Pisemne oferty zawierające dane oferenta, datę sporządzenia oferty, cenę i sposób jej zapłaty /własność czy użytkowanie wieczyste/, termin oraz oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz dowód wpłaty wadium należy składać w zapieczętowanych kopertach z napisem „ Budowa kompleksu garażowego – przetarg” w pokoju nr 19,Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja nr 16, do dnia 24 listopada 2003r. do godz. 1530.
  Przetarg odbędzie się dnia 28 listopada 2003r. o godz. 10,00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja nr 16, pokój nr 34.
 2. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.
 3. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z „decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”, z opracowaną koncepcją zagospodarowania terenu i dokumentacją inwestycji /w pokoju nr 22 UMiG w Gryfinie/, z projektem umowy przedwstępnej oraz stanem nieruchomości na gruncie.
 4. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie, jak też prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 5. Organizator przetargu zawiadomi oferenta ustalonego jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami UMiG w Gryfinie, pokój nr 23, tel. 416-22-10 wew. 223.