GMINA GRYFINO - ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Remont dachu w Przedszkolu nr 3 przy ul.Krasińskiego 29 w Gryfinie”

GMINA GRYFINO - ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Remont dachu w Przedszkolu nr 3 przy ul.Krasińskiego 29 w Gryfinie”

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Urząd Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl e-mail: burmistrz@gryfino.pl, inwestycje@gryfino.pl

GMINA GRYFINO

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
„Remont dachu w Przedszkolu nr 3 przy ul.Krasińskiego 29 w Gryfinie”

Wymagany termin realizacji - od 01 lipca 2004r do 28 lipca 2004r.

SIWZ w cenie brutto - 24,40 zł, można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 11.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami – Jacek Czaczyk, tel. (0-91) 416-20-11 w. 313 oraz Agnieszka Wernikowska, tel. (0-91)416-20-11 w. 111, pok. 11, w godz. 800 - 1400.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 19 /kancelaria/.

Termin składania ofert upływa dnia 05.05.2004 roku o godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.05.2004 r. o godz. 1130 w siedzibie UMiG, pok.11A.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe tj.:

  • są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym – przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert). W przypadku spółek jawnych i cywilnych – dodatkowo umowa spółki z uwzględnieniem dokonanych zmian,
  • posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe, wyrażające się zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca robót, dla co najmniej 3 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem, charakterem, technologią i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, poświadczone referencjami, dla tych 3 robót, potwierdzającymi zakres rzeczowy wykonanych robót oraz ich należytą jakość,
  • posiadają odpowiedni potencjał kadrowy - pracowników o odpowiednich uprawnieniach i udokumentowanych kwalifikacjach w zakresie przedmiotu zamówienia - informacje o kadrze kierowniczej i osobach sprawujących funkcje nadzoru tj. aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z kopią uprawnień budowlanych,
  • udzielą na wykonane roboty objęte zamówieniem min. 36 miesięcznego okresu gwarancji, licząc od dnia odbioru końcowego zadania,
  • nie toczy się w stosunku do nich postępowanie upadłościowe, ani też nie ogłoszono naszej upadłości – oświadczenie,
  • nie zalegają z uiszczaniem podatków, nie zalegamy z uiszczaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - oświadczenie,
  • żaden z urzędujących członków naszych władz nie był prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych –oświadczenie.

Celem przystąpienia do przetargu Wykonawcy muszą spełniać wszystkie w/w warunki.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 03.06.2004 r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena -100 %

cena – 100