Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 17 września 2007 r. godz. 1330

 

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

II. Informacja Zarządu spółki PUK o wynikach ekonomiczno –finansowych za 2006r. oraz bieżąca sytuacja spółki.

III. Informacja Zarządu spółki GTBS o sytuacji ekonomiczno – finansowej w oparciu o sprawozdania finansowe za 2006r. oraz bieżąca sytuacja gospodarcza spółki.

IV. Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2007r.

V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.