Porządek obrad

Porządek obrad
Komisji Spraw Społecznych 
i Bezpieczeństwa Publicznego na posiedzeniu
w dniu 11 września 2008 r. godz. 900

I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu nr 20/08 z posiedzenia z dnia 24.04.2008r.
 3. przyjęcie protokołu nr 21/08 z posiedzenia z dnia 21.05.2008r.
 4. przyjęcie protokołu nr 22/08 z posiedzenia z dnia 10.07.2008r.
 5. przyjęcie protokołu nr 23/08 z posiedzenia z dnia 24.07.2008r.

II. Promocja Gryfina - Kino Gryf. Efekty modernizacji sprzętu poprzez pryzmat ekonomiczny, edukacyjny, rozrywkowy, promocyjny i kulturalny (sprzedaż biletów, ilość projekcji, premiery, imprezy filmowe itp.).

III. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 – DRUK Nr 1/XXX.

IV. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawie:

 1. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino, ul. Sportowa – DRUK Nr 2/XXX,
 2. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Czepino, ul. Topolowa – DRUK Nr 3/XXX,
 3. uchylenia uchwały Nr XXIV/225/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 kwietnia 2008 r. – DRUK Nr 4/XXX,
 4. oddania w użyczenie na okres do dnia 30.06.2009 r., lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie, przy ul. Nadodrzańskiej, z przeznaczeniem na cele, związane z działalnością statutową – DRUK Nr 5/XXX,
 5. przejęcia przez Gminę Gryfino w użyczenie na okres dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 4 – DRUK Nr 6/XXX,
 6. ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino– DRUK Nr 7/XXX,
 7. zmiany uchwały Nr VI/73/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK Nr 8/XXX,
 8. zmiany uchwały Nr XXVI/257/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2008 – DRUK Nr 9/XXX,
 9. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Wełtyń, Gardno, Chwarstnica, Wirów, Wełtyń II – Jezioro Wełtyń – DRUK Nr 10/XXX,
 10. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gardno – rejon ul. Słonecznej – DRUK Nr 11/XXX,
 11. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Gryfino – DRUK Nr 12/XXX,
 12. przekazania środków finansowych dla Policji – DRUK Nr 13/XXX,
 13. zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 14/XXX,
 14. zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 15/XXX,
 15. zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. – DRUK Nr 16/XXX,
 16. 1. górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 17/XXX,
  2. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – DRUK Nr 17-1/XXX (projekt Klubu radnych Gryfińskiego Przymierza Wyborczego),
 17. rozpatrzenie skargi Pana Władysława Pielechowskiego na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 18/XXX,
 18. przyjęcia zmian w statucie Gminy Gryfino – DRUK Nr 19/XXX,
 19. zmian budżetu gminy na 2008 r. – DRUK Nr 20/XXX.

V. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Straży Miejskiej za okres 01.01.2008 – 30.06.2008.

VI. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.