Uchwały podjęte w roku 2008

UCHWAŁA NR XXXII/311/08 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych oraz rolnego.

UCHWAŁA NR XXXII/311/08
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 6 listopada 2008 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych oraz rolnego.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844 ze zmianami w roku 2005: Dz.U. Nr 143 poz. 1199, w roku 2006: Dz.U. Nr 220. poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847; w roku 2008 Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730) oraz art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 roku Nr 136 poz. 969 ze zmianami z 2005 roku: Dz.U. Nr 143 poz. 1199, z roku 2006: Dz.U. Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825, z roku 2007: Dz.U. Nr 109 poz. 74; z roku 2008: Nr 116 poz. 730 )  uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych oraz rolnego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 3 poz. 53 ,Nr 93 poz. 1900, z 2006 roku Nr 88 poz. 1605, z 2007 roku Nr 4 poz. 72 i Nr 124 poz. 2431) wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
    „5. Nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfino, o ile nie zostały oddane w posiadanie zależne, samoistne, trwały zarząd lub użytkowanie wieczyste.”
  2. w § 5 uchyla się pkt 2

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Proponuje się przyjąć projekt uchwały porządkujący zwolnienia w podatku od nieruchomości oraz podatek rolny.

  1. Należy rozszerzyć zwolnienie z podatku od nieruchomości dla Gminy Gryfino na wszystkie nieruchomości. Do 1 stycznia 2009 roku ze zwolnienia korzystały tylko grunty. Należy dodać, iż zwolnieniu nie podlegają nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, trwały zarząd lub posiadanie samoistne. Zwolnieniu także nie podlegają te nieruchomości, które są użytkowane bezumownie.
  2. Należy skreślić zapis o zwolnieniu z podatku rolnego szpitali, gdyż na terenie Gminy Gryfino powyższe placówki nie posiadają użytków rolnych, a zatem nie są podatnikami podatku rolnego.

Pozostałe zapisy uchwały z dnia 30 grudnia 2004 roku należy pozostawić bez zmian.

Sporządził:
Krystian Kosiński